UGE17: Fra prototype til kommunalt omdrejningspunkt

UGE17 program i Tårnby Kommune

Skrevet af

17. juni, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Rapport fra verdensmålskoordinator Thomas Sture Rasmussen: UGE17 2024 er nu overstået og vi kigger allerede frem mod 2025. For UGE17 er kommet for at blive. Fra den første udgave i 2023 til nu er der sket ikke bare en udvikling i forhold til deltagere og mange flere samarbejdspartnere, men UGE17 er også ved at blive en del af det strukturerede arbejde i mange kommuner med folkelig bæredygtig omstilling.

Hvordan gik det?

“Sammen med Center for By, Miljø og Klima er vi tovholdere for at organisere det for hele kommunen, så borgernes, organisationernes og alle de andres events fylder mere end vores egne, men det kan også være bibliotekets opgave”, som Mona Munck Lövenlund, bibliotekar på Tårnby Hovedbibliotek og tovholder på UGE17 siger. Se det store program.

I flere og flere kommuner er UGE17 i 2024 blevet afholdt i et mere formaliseret samarbejde med forvaltninger og rådhuse, hvilket også afspejles i, at biblioteker er indskrevet i 25% af de lokale klimahandleplaner og som oplagt handlingsaktør i de resterende. Så fra at være en næsten ren biblioteksevent i 2023 viser 2024, at formatet understøtter mange flere aktørers indsatser. Lige fra folkeoplysningen til de grønne organisationer og fra forvaltninger og rådhuse til helt lokale ildsjæle.

Hvem var med?

Strategisk havde vi her i 2024 derfor også valgt at sætte fokus på Verdensmål 13/klima for at understøtte den proces, der netop foregår nu i mange kommuner med at omsætte de vedtagne klimahandleplaner til konkrete borgerrettede handlinger. Som eksempel herpå steg tilmeldingen til Klimahandledag på landsplan, som bibliotekerne og DB2030 var med til at afholde i samarbejde med bl.a. Grønne Nabofællesskaber, fra 10.000 deltagere i 2023 til over 115.000 i 2024. Selvfølgelig ikke kun vores fortjeneste, men alligevel en klar indikator på, at hvis vi løfter i fællesskab, kan vi nå meget længere.

Flere af disse samarbejder er allerede i støbeskeen for 2025, hvilket alt andet lige både skulle gøre det nemmere for det enkelte bibliotek at deltage og samtidig få en større påvirkning på den samlede bæredygtige omstilling. Sagt på en anden måde, der vil være flere greb, som vi i bibliotekerne får ‘foræret’ gennem vores samarbejder – som supplement til de lokale indsatser, som er helt essentielle. Ser vi lidt fremad mod 2025, vil Verdensmål 12/bæredygtigt forbrug nok komme til at fylde en del ligesom fokus på verden omkring os.

Hvad ved vi?

“Tak for en vellykket Uge17: Klima, Miljø og FN’s 17 Verdensmål. Som jeg skrev lidt om i sidste nyhedsbrev, kunne hele kommunen i sidste uge fejre den landsdækkende UGE17 med fokus på klima, miljø og FN’s 17 Verdensmål. Nu er der kommet tal på, og de er flotte: I løbet af ugen deltog mere end 1.000 børn, unge og voksne. I alt var der inviteret til 28 åbne arrangementer samt en række tilbud til børnehaver og skoler. Fælles for alle arrangementer og tilbud var, at de kunne kobles til et eller flere af FN’s 17 Verdensmål”, skrev eksempelvis Allan S. Andersen (A), borgmester i Tårnby Kommune, om indsatsen lokalt.

Mere konkret viden følger. I skrivende stund har vi i DB2030 netop igangsat en opfølgende spørgeskemaundersøgelse til de deltagende biblioteker i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne. Vi skal blive klogere på de erfaringer, der har været i kommunerne. Hertil kommer, at Kulturens Analyseinstitut har fulgt indsatsen i UGE17 2024 og følger op med en undersøgelse af, hvad vores indsats – bibliotekernes og DB2030 – har betydet.

THOMAS STURE RASMUSSEN, verdensmålskoordinator, Danmarks Biblioteksforening/DB2030

Tommy Ahlers – ny formand for CONCITO

Ny formand i spidsen for den grønne tænketank. CONCITO betyder “Jeg sætter i gang” på latin, og tydeligere kan målet for virksomheden i Danmarks mest kendte grønne ...

En del af løsningen: Bibliotekernes arbejde med verdensmålene

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling er i dag vigtige politiske begreber – også i kulturpolitikken og i kulturinstitutionernes strategier. Ny viden om biblioteker som ...

Bibliotekerne kan danne rammen om de svære samtaler om klimaet

Landets biblioteker samler danskerne på tværs af alder, holdninger og sociale skel. Derfor er de et oplagt forum for debatten om, hvordan vi kommer i gang med den grønne ...

UGE17 Borgernes Verdensmålsuge

Frøbomber, Organiseret Vildskab, Grønne Drømme, Marinarkæologi, Klimapsykologi, Plantotek, Cirkulær Økonomi, Futures Literacy, Livsovergange, Bæredygtigt Bogkage Bageri, ...

Kan biblioteker være med til at opskalere deleøkonomien?

Barrierer og muligheder. Ny viden om biblioteker som knudepunkt for lokalsamfundets delingsløsninger. Danske og norske erfaringer er i fokus i UPSCALE, et aktuelt ...

Sammen om Verdensmål: Folkebiblioteket, trivsel og fællesskaber om bæredygtighed

Biblioteker og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Gennem historien har bibliotekerne baseret sig på deleøkonomi, hvor vi er sammen om bøger og andre videns- og ...

Når fællesskaber viser vej til klimahandling

Folk bekymrer sig i stigende grad om klima. Bibliotekerne har meget at bidrage med fra oplysning og viden, fra plan til handling.  Igen i år var bibliotekerne med til ...

Bæredygtig udvikling, der rykker

Hvordan rykker den grønne dagsorden for alvor?Hvad er politikernes ansvar, og hvilken rolle kan biblioteket spille? Den folkelige forankring kommer ikke af sig selv. Det er på ...