Stil op til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

29 december, 2021

Danmarks Biblioteksforening er landets største biblioteks- og kulturpolitiske interesseorganisation. Her arbejder fagfolk og kulturpolitikere tæt sammen om en fælles sag, nemlig at understøtte demokratiet og kulturen – og bibliotekernes rolle.

I januar, februar og marts 2022 afholdes der valg til foreningens repræsentantskab
Her skal der vælges 17 fagfolk fra Danmarks Biblioteksforenings medlemskommuner, som sammen med 35 kommunalpolitikere fra medlemskommunerne skal videreudvikle foreningens politik de næste 4 år. Blandt repræsentantskabets medlemmer vælges desuden repræsentanter til en lang række råd, nævn og udvalg.

Opstilling som politiker til repræsentantskabet (valggruppe A)
Kandidater til valget i valggruppe A (lokale politikere) skal møde op til deres regions kulturtræf i første kvartal 2022 for at stille op. Selve valghandlingen finder ligeledes sted på det regionale kulturtræf, som finder sted således

For medlemmer
Du skal naturligvis være medlem af Danmarks Biblioteksforening for at kunne stille op til valget og for at kunne deltage i afstemningen til repræsentantskabsvalget.
Indmeldelse sker via www.db.dk/medlem

Valg, konstituering og vederlag 
Danmarks Biblioteksforening er kommunernes kulturpolitiske interesseorganisation. Der skal vælges 5 kommunalpolitiske repræsentanter i hver region, hvilket vil ske på kulturpolitiske træf i første kvartal af 2022, samt et antal tillægsmandater efter den D'Hondtske metode. Disse indgår sammen med de faglige repræsentanter i Repræsentantskabet og det formandsskab som vælges på Det Bibliotekspolitiske Topmøde.
 
Kommunen og de nyvalgte politikere vil modtage en specifik indbydelse til det regionale kulturpolitiske træf og valgmøde i hver region. Invitationen med den tid og sted sendes til alle de nyvalgte.

Foreningens formand og næstformand vælges efterfølgende på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg. 

Vederlag 
Der ydes vederlag til formandskab og mødediæter til menige politisk valgte repræsentantskabsmedlemmer, forretningsmedlemmer og til stående udvalgsmedlemmer eller der ydes tabt arbejdsfortjeneste i henhold til dokumentation.  

Bestyrelseshonorar 2021 
Formand kr. 248.244 årligt. 
1. og 2. næstformand kr. 62.064 årligt. 
 
Diæter 2021 
435 kr. ved fremmøde pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, udbetales det dobbelte, og under 2 timer udbetales det halve. Ved fysiske møder medregnes rejsetiden. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Jf. bekendtgørelse om vederlag 
 
Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 forretningsudvalgsmøder årligt.  

Reglerne fastsættes af repræsentantskabet. 

Der ydes rejse- og opholdsgodtgørelse efter statens takster.  

Funktionsperiode 
Kommunal valgperiode (1.1.2022 til 31.12.2025), reelt april 2022 til foreningens generalforsamling forår 2026. Den reelle valgperiode er fra foreningens første generalforsamling efter et kommunalvalg til foreningens generalforsamling efter det følgende kommunalvalg.

Særtilbud
Er du ikke allerede medlem af Danmarks Biblioteksforening, kan du lige nu tegne medlemskab for resten af 2021 og hele 2022 til halv pris og samtidig modtage 6 numre af tidsskriftet Danmarks Biblioteker. Tilbuddet gælder kun for nye medlemmer af foreningen.
Se de normale kontingentsatser på www.db.dk/kontingent

Om Repræsentatskabet
DB's repræsentantskab fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed, godkender årsbudget, regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter.

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra de to valggrupper:

1. valggruppe A:
Kommunalpolitikere fra medlemskommuner.

2. valggruppe B:
a. personlige medlemmer
b. institutionsmedlemmer
c. brugerrådsmedlemmer ved folkebiblioteker
d. bibliotekarstuderende medlemmer
e. pensionister

Valggruppe A
Der vælges 5 politiske repræsentanter fra hver af landets 5 regioner. Disse 25 suppleres med max. 10 tillægsmandater valgt, så den partipolitiske sammensætning af valggruppe A, så vidt det er muligt, følger den politiske sammensætning, der er en følge af kommunalvalget. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig vælger desuden en repræsentant.

Valggruppe B
Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B 17 repræsentanter, heraf 4 fra gruppen af institutioner, organisationer og brugerråd samt 1 bibliotekarstuderende og 1 pensionist.

Repræsentantskabet holder mindst 2 årlige møder. Årets første møde finder sted dagen før generalforsamlingen, hvor bl.a. årsregnskabet skal godkendes.

Årets 2. møde finder sted i 4. kvartal, hvor budget og virksomhedsplan for det kommende år skal godkendes.

I valgåret afholdes desuden et møde sidst på foråret, hvor Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg og nedsætter øvrige faste udvalg, der skal arbejde de næste 4 år. Ligeledes udpeger Repræsentantskabet foreningens repræsentanter i eksterne udvalg og bestyrelser.

Sidste frist for at stille op til Repræsentantskabsvalget som fagligt medlem (valggruppe B) var den 31. december 2021 kl. 23:59.
Selve valget afholdes elektronisk blandt foreningens Valggruppe B-medlemmer fra den 15. januar til den 15. februar 2022, begge dage inkl.
Resultatet meldes kort tid efter den 15. februar 2022.

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...