Rejseafregning, honorar m.m.

Hvis repræsentantskabsmedlemmer ikke får dækket rejseudgifter af hjemkommunen betaler Danmarks Biblioteksforening efter følgende regler:

Rejse- og opholdsgodtgørelse

Refundering af udgifter:
Billigste offentlige transport benyttes.
Udgifter refunderes efter indsendelse af originale bilag/billetter.

Kilometerpenge
Hvis repræsentantskabsmedlemmer ikke får dækket rejseudgifter af hjemkommunen betaler Danmarks Biblioteksforening efter følgende regler:

Rejse- og opholdsgodtgørelse

Refundering af udgifter:
Billigste offentlige transport benyttes.
Udgifter refunderes efter indsendelse af originale bilag/billetter.

Kilometerpenge
Udbetales efter statens takster
2023: Km-sats 3,73 kr. pr. km.

Bestyrelseshonorar 2023
Formand kr. 251.952 årligt.
1. og 2. næstformand kr. 62.988 årligt.

Mødediæter 2023
Der ydes mødediæter på kr. 440,00 ved fremmøde pr. dag til medlemmer som ikke modtager andet honorar for hvervet. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, udbetales det dobbelte, og under 2 timer udbetales det halve.
Ved fysiske møder medregnes rejsetiden. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Jf. bekendtgørelse om vederlag.

Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 forretningsudvalgsmøder årligt.
Reglerne fastsættes af repræsentantskabet.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Medlemmer af repræsentantskabet, som ikke får andet honorar udbetalt af DB, kan søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder, i de udvalg de enkelte politikere er valgt til. Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet.
Erstatningsbeløbet kan således højest udgøre det femdobbelte af den gældende diætsats for møder.
I 2023 er denne diætsats 5*440=2.200 kr.

Diætsatsen reguleres løbende efter gældende regler.
For at kunne udbetale tabt arbejdsfortjeneste skal der senest 14 dage efter afholdt møde indsendes dokumentation for løntabet med arbejdsgiverens underskrift og for selvstændige erhvervsdrivende ved en erklæring for revisor eller lignende.

Hoteludgifter
Alle regninger SKAL være udstedt til Danmarks Biblioteksforening, dette for at vi kan få fuldt momsfradrag, det gælder både ind- og udland.

Procedure for udbetaling

For Repræsentantskabsmedlemmer
Senest 8 dage efter endt rejse
 indsendes et udfyldt rejseafregningsskema til DB’s sekretariat.
Skemaet kan downloades her.

For oplægsholdere og andre
Har du holdt oplæg eller haft udlæg ved et DB-arrangement bedes du udfylde et rejseafregningsskema, og indsende det til adressen nederst.
Hent rejseafregningsskemaet.

Det udfyldte skema med originale bilag sendes til:
Danmarks Biblioteksforening
Att.: Jeanette Fog Vogelius
Vartov, Farvergade 27D, 2
1463 København K