august

2. Ekstraordinære generalforsamling

Hermed indkaldes til
2. ekstraordinære generalforsamling i DB SYD

mandag d. 24. august 2015 kl. 18.00 – 18.30
på Kulturøen/Biblioteket, Lillebæltsalen, Middelfart

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag om nedlæggelse af DB SYD (2. behandling)
  Forslaget er blevet behandlet på den ekstraordinære generalforsamling tidligere, og skal i henhold til vedtægterne behandles på generalforsamlinger.
  I § 15 i vedtægterne for DB SYD står der om ophævelse af foreningen:

      1. Foreningen ophæves, når forslag herom har opnået tilslutning fra ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
      2. Foreningens nettoformue tilfalder Danmarks Biblioteksforening

  Ved ophævelse af foreningen foreslår bestyrelsen, at det endelige regnskab for 2015 godkendes pr. mail af bestyrelsen og afsluttes af foreningens revisor.
  Desuden betyder nedlæggelsen af foreningen, at Rejselegatet og Prisen som Årets Bibliotekskommune ophører.

 3. Eventuelt

Biblioteksforeningens vedtægter kan ses her (https://www.db.dk/files/Vedt%C3%A6gt%20for%20DB%20Syd%20g%C3%A6ldende%20fra%202014.pdf) .

Inden denne generalforsamling vil der blive serveret en let anretning. Tilmelding til dette til: Sekretær Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne (lk@vejlebib.dk) senest mandag d. 17. august 2015 kl. 12.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Lone Knakkergaard
Sekretær
Bibliotekschef
Vejle Bibliotekerne

24. august 2015
kl. 16:00 - 16:30