marts

DB Generalforsamling 2014

DB Generalforsamling
Torsdag den 27. marts kl. 10.45 og 13.30
DGI-huset, Vejle

Dagsorden
ifølge Danmarks Biblioteksforenings vedtægter pr. 1. januar 2014.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering om det af Repræsentantskabet godkendte regnskab
  Bilag: Regnskab 2013 (hovedtal)
 4. Valg af formand
 5. Valg af 1. næstformand
 6. Valg af 2. næstformand
 7. Indkomne forslag
  Bilag: Forslag til vedtægtsændring fra Mona Madsen
 8. Eventuelt

Bemærk venligst, at forslag der ønskes fremmet til afstemning (dagsordenens pkt. 7), skal være Repræsentantskabet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 27. februar 2014. Forslag indsendes til sekretariatet, hvorfra det udsendes til generalforsamlingens deltagere senest 2 uger før generalforsamlingen.

Bemærk endvidere reglerne om stemmeret (vedtægternes § 10):

 • Hver medlemskommune samt Sydslesvig råder over stemmer svarende til de fremmødte, dog maksimalt 7
 • Fremmødte § 2, stk. 2 a-1-medlemmer (enkeltpersoner, ansat i medlemskommuner, medlemsinstitutioner og medlemsorganisationer) råder hver over 1 stemme
 • Fremmødte § 2, stk. 2 a-2-medlemmer (øvrige enkeltpersoner, bortset fra studerende) er ikke stemmeberettigede
 • Fremmødte § 2, stk. 2. b-medlemmer (institutioner/organisationer) råder hver over 3 stemmer
 • Fremmødte § 2, stk. 2. c-medlemmer (f.eks. brugerråd) råder hver over 1 stemme
 • Fremmødte § 2, stk. 2 d-medlemmer (studerende) råder hver over 1 stemme

I fald der deltager mere end 7 kommunalpolitikere fra samme kommune og disse ikke har indgået aftale om, hvem der har stemmeretten vil stemmekortene blive fordelt ud fra mandatfordelingen i kommunen ved kommunevalget 2013 (Sekretariatet vil foretage beregningen efter d'hondske metode).

Bemærk også, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Stemmekort udleveres ved årsmødebureauet.