marts

DB Repræsentantskabsmøde

Afholdes på Hotel Scandic the Reef, 9900 Frederikshavn

Til stede:

Valggruppe A:
Knud Jager Andersen (UP), Esbjerg, Steen B. Andersen (A) Århus, Anders W. Berthelsen (A), Odense, Inge Dinis, (A) Ikast-Brande, Steen Egede Jensen (O), Odsherred,Birgit Jonassen,(UP) Herning , Bjarne Kongsted (V), Holbæk, Vagn Ytte Larsen, (A), Odsherred, Anders Nielsen (A), Slagelse, Ole Søhøj Nielsen, (O), Halsnæs, Anders Nørgaard (A), Favrskov, Grethe Olsen (F), Frederikssund , Henrik Olsen (A), Ishøj, Lis Olsen (V), Frederikssund, Inge Pedersen (A), Jammerbugt, Hanne Pigonska (V), Odsherred, Jørn Rye Rasmussen, (F) Silkeborg, Lisbet Rosendahl (V) Varde, Anette Simoni (A), Køge, Henrik Vestergaard (V), Århus, Liselotte Hillestrøm, Kommunernes Skolebiblioteksforening.

Valggruppe B    
Susanne Acevedo, IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Kirsten Boelt, Aalborg, Lars Bornæs, Silkeborg Jytte Bræmer, Fredericia    Lene Byrialsen, Odense, Andrew Cranfield, Hans Knudsen Instituttet, Lone Knakkergaard, Vejle, Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg, Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande, Charlotte C. Pedersen, Middelfart, Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek, Tine Vind, Lyngby-Taarbæk, Kirsten Westh, HK Kommunal, Biblioteksudvalget.

Afbud:

Valggruppe A:
Ole Beckmann Andersen (V), Ishøj, Sara Baaring Andersen (A), Assens, Sven Bertelsen (L), Hjørring,
Malene Carmel (C), Helsingør, Marc Perera Christensen (C), Århus, Lena Holm Jensen (V) Lejre, Lykke Jensen (A), Bornholm, Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle, Thomas Krarup (C), Aalborg, Frederik Pedersen (O), Korsør, Mads Sølver Pedersen (V), Aalborg, Niss Ribergaard (A), Hjørring,

Valggruppe B    
Kent Skov Andreasen, Odense, Lone Hedelund, Århus

Fra sekretariatet: Hellen Niegaard og Kirsten Grubbe Jensen (referent).

Temadrøftelse: 15.00-16.30

Hvordan udvikler man den bedste politisk/faglige interesseorganisation?

Danmarks Biblioteksforening har igangsat debat om foreningens struktur. Repræsentantskabet har besluttet at lave temadebat om emnet, for at lægge op til nyt forslag til organisering og hvordan vi skaber øget politisk ejerskab.

På mødet lægger konsulent Hanne Marie Knudsen fra KnudsenSyd op til debat og har tilrettelagt en proces for hvordan vi udvikler en endnu stærkere organisation, der styrker kultur og biblioteker.

Der er lavet en debatblog med oplæg på http://strukturdebat2011.blogspot.com/

 

REFERAT    

 1. Godkendelse af dagsorden
   
  Beslutning:
  Dagsordenen blev godkendt
   
 2. Valg af dirigent
  Hanne Pigonska blev valgt som dirigent. Hun foretog navneopråb og konstaterede at repræsentantskabet er lovligt indkaldt
   
  Beslutning
  Repræsentantskabet tog dette til efterretning.
   
 3. Orientering om formandens mundtlige beretning.
   
  Sagsfremstilling:
  Formanden gennemgår sin beretning, men det foreslås at selve drøftelse henlægges til Generalforsamlingen.
   
  Indstilling:
  Til orientering
   
  Beslutning:
  Vagn Ytte Larsen gennemgik hovedpunkter i beretningen.
  Efter fremlæggelsen lagde dirigenten op til en kort debat, idet hun understregede, at en mere dybtgående debat skal finde sted på generalforsamlingen.
  Anders Nielsen spurgte til, hvad foreningen planlægger at gøre for at imødegå udmeldelser. Ligeledes spurgte han til hvilke begrundelser kommunerne gav for at melde sig ud.
  Vagn Ytte Larsen oplyste, at direktøren altid  tager kontakt med bibliotekschefen. De fleste begrunder udmeldelsen med økonomiske stramninger.
  Forretningsudvalget har besluttet at formandskab og direktør til næste forretningsudvalgsmøde kommer med forslag til hvordan man løser problemet. Måske kan man konsultere andre organisationer, som også har haft samme problem.
  Det er besluttet at ansætte projektkonsulent på halv tid til bl.a. at tage sig af medlemspleje.
   
  Beslutning:
  Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning, som blev taget til efterretning.
   
 4. Godkendelse af regnskab for 2011.
  Bilag: Revideret regnskab for 2011. Fremsendes pr. mail.
   
  Sagsfremstilling:
  Regnskabet er godkendt og underskrevet af Forretningsudvalget
  På mødet en mundtlig orientering om regnskabsresultatet
   
  Indstilling:
  FU indstiller at regnskabet godkendes. Det underskrives af dirigenten.
   
  Debat:
  Vagn Ytte Larsen præsenterede regnskabet. Der er ikke bemærkninger hverken på ledelsesberetning eller fra revisionen.
  Der var forudsat et underskud, som blev vendt til en mindre overskud. Det skyldes bl.a. tilpasninger på personalesiden.
  Jytte Bræmer spurgte til udmeldingerne om nedsat kontingent.
  Vagn Ytte Larsen forklarede:
  På Repræsentantskabsmødet i november 2011 var der udtalelser om kommunernes besparelser, og forslag om at DB også laver en besparelse på kontingentet. Forretningsudvalget har derfor besluttet at foreslå, at kontingentet til DB nedsættes i forhold til budgettet i 2013.
  Der var tale om en hurtig beslutning, som endnu ikke er gennemregnet.
  Derfor vil Forretningsudvalget arbejde videre med sagen herunder med forslag til, hvordan forslaget kan udmøntes også i forholde til kontingenterne til de regionale biblioteksforeninger.
  Sagen kan også drøftes på mødet mellem forretningsudvalg og de regionale biblioteksforeninger den 20. april i Middelfart.
   
  Beslutning:
  Repræsentantskabet godkendte regnskabet.  
   
 5. Godkendelse af virksomhedsplan for 2012
  Bilag: oplæg til Virksomhedsplan 2012
   
  Sagsfremstilling:
  Repræsentantskabet har vedtaget, at man i virksomhedsplan 2012 tager udgangspunkt i formen som vi udviklede sidste år.

  Det betyder, at der primært er arbejdet med indsatsområder for 2012/13 hvorefter FU udarbejder løbende udarbejder handlingsplaner.

  På sidste repræsentantskabsmøde gennemførtes en workshopproces, der identificerede, hvilke udfordringer kommunerne og deres biblioteker står over for. Ud fra dette er de kommende års indsatsområder for Danmarks Biblioteksforening nu blevet formuleret.
   
  Indstilling:
  FU indstiller Virksomhedsplan 2012 til godkendelse.
   
  Beslutning:
  Repræsentantskabet godkendte Virksomhedsplanen, som bliver omdelt på årsmødet.
   

 6. Nye medlemmer af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab.
  Bilag: Liste over medlemmer af DB’s Repræsentantskab og over medlemmer af interne udvalg og eksterne repræsentanter vil blive fremsendt, når indstillingerne er foretaget.
   
  Sagsfremstilling:
  Flere af de politikere, som er udpeget til Repræsentantskabet af de regionale biblioteksforeninger har ønsket at udtræde eller er ophørt som medlemmer af udvalget eller af byrådet. De regionale biblioteksforeninger har derfor udpeget nye repræsentantskabsmedlemmer. Listen over disse ændringer ses nedenfor under pkt. 5 a. Udskiftningerne i Repræsentantskabet betyder, at der skal udpeges nye medlemmer til nogle af DB’s interne udvalg. Dette fremgår af pkt. 5 b.
   
  Præsentation af nye medlemmer af Repræsentantskabet.

  Der er følgende ændringer i Repræsentantskabet:

  Biblioteksforeningen Region Sjælland:
  Regionsforeningen har valgt Frederik Pedersen (O), Slagelse til Repræsentantskabet.
  Michael Frederiksen, Faxe er udtrådt af Repræsentantskabet, da kommunen har udmeldt sig.
  Michael Frederiksens suppleant Anette Simoni, Køge er indtrådt i Repræsentantskabet. 
  Biblioteksforeningen Region Sjælland har valgt Lars Lindskov (C) som suppleant.

  Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland:
  Som suppleant for Inge Dinis, Ikast-Brande er valgt XXX

  Biblioteksforeningen i Region Nordjylland:
  Som suppleant for Thomas Krarup, Aalborg er valgt Jens Broen, Hjørring.

  Tillægsmandater:
  Lone Loklindt, Frederiksberg er udtrådt, da hun er valgt til Folketinget.
  Det Radikale Venstre har til Repræsentantskabet udpeget Morten Jung, Frederiksberg.
   

 7. Udpegning til interne udvalg og ekstern repræsentation
   
  Forretningsudvalget:
  Valggruppe A: Udpegning af suppleant for Henrik Olsen i stedet for Michael Frederiksen, Faxe

  Valggruppe B: Udpegning af suppleant for Andrew Cranfield, som er indtrådt i Forretningsudvalget i stedet for Lene Byrialsen.

  Medieudvalget.
  Valggruppe A: Udpegning af nyt medlem i stedet for Lone Loklindt, Frederiksberg.
   
  Indstilling:
  Valggruppe A og B foretager indstillinger til Forretningsudvalget. Valggruppe A foretager indstilling til Medieudvalget.
   
  Beslutning:
  Udskiftningerne blev taget til efterretning.
  Valggruppe B har efterfølgende udpeget følgende til Forretningsudvalget:
  Lars Bornæs, Silkeborg med Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande som suppleant. Som suppleant for Carl Gustav Johannsen i Forretningsudvalget er udpeget Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg.
  Andrew Cranfield har oplyst, at han udtræder af Repræsentantskabet. Der indkaldes suppleant.
   

 8. Indkomne forslag
  Ingen forslag er indkommet.
   
 9. Årsmøde
   
  Sagsfremstilling:
  Repræsentantskabet gennemgår årsmødet.
  Eventuelle spørgsmål gennemgås.
  Generel orientering. Gennemgang af årsmødets forløb
  Skriftlige beretninger, se Danmarks Biblioteker nr. 2/2012.
   
  Beslutning:
  Repræsentantskabet tilsluttede sig Forretningsudvalgets indstilling vedrørende det fremsatte forslag til ændring af vedtægten.
   
 10. Næste møde
   
  Sagsfremstilling:
  Næste ordinære møde i Repræsentantskabet skal afholdes i 4. kvartal af 2012.

  Forretningsudvalget indstiller at mødet afholdes fredag den 23.11.12 kl. 11.00-15.00 på Vartov.
   
  Indstilling:
  Forretningsudvalgets indstilling følges.
   
  Beslutning:
  Repræsentantskabet vedtog at næste møde afholdes den 23. november.
   

 11. Eventuelt
  Der var ingen bemærkninger.
  Formanden bød Annette Simoni velkommen i Repræsentantskabet.

28. marts 2012
kl. 11:30 - 14:30