november

DB Repræsentantskabsmøde

Fredag den 23. november 2012, kl. 11.00-15.00.
Danmarks Biblioteksforening, Vartov, Store sal, opgang H, 1463 København K.

TEMA DEBAT om eReolen og e-bøgerne på bibliotekerne
Bo Fristed fra eReolen lægger op til debat kl. ca. 13.30
E-bøgernes fremtid i Danmark diskuteres kraftigt i øjeblikket. I det forløbne år har bibliotekerne udlånt bøger via eReolen, et konsortium bestående af 9 folkebiblioteker i samarbejde med en masse forlag. Konsortiet bag eReolen og nogle af de store forlag kunne desværre ikke blive enige om, hvilken forretningsmodel, der skal anvendes det næste års tid, og derfor vil disse forlag nu tilbyde et alternativ til eReolen som også fortsætter med 110 forlag.
Se mere på www.db.dk

» Referat af mødet
Pkt 3a: vedtaget virksomhedsplan 2013
Pkt. 3b: vedtaget budget 2013
Pkt. 4: vedtaget vedtægtsforslag

Udkast til dagsorden
(ifølge vedtægtens § 12, stk. 3.)

 1. Valg af dirigent
   
 2. Formandens beretning
   
 3. Godkendelse af budget og virksomhedsplan for det kommende år (2013)
   
  a. Virksomhedsplan
  Bilag: Udkast til Virksomhedsplan 2013
   
  Sagsfremstilling:
  DB vedtager hvert år en virksomhedsplan, der indeholder en række indsatsområder. Op til VP2012 gennemførte FU og repræsentantskabet en større proces og skabte i workshops nye indsatsområder.
   
  Disse er i VP 2012:
  •  BIBLIOTEKET – indgangen til læring
  •  BIBLIOTEKET – indgangen til Det digitale Danmark
  •  BIBLIOTEKET – indgangen til fællesskabet
  •  BIBLIOTEKET – biblioteksforeningen og medlemmerne
   
  FU har valgt at tage udgangspunkt i disse indsatsområder i VP 2013, hvor de er revideret og suppleret med et punkt om kommunevalg 2013.
  På mødet præsenteres og drøftes indsatsområderne.
   
  Indstilling:
  At Virksomhedsplan 2013 godkendes og præsenteres på årsmødet 2013.
   
  b. Budget 2013
  Bilag: Udkast til budget
   
  Sagsfremstilling:
  FU indstillede på deres møde 26 okt. budget 2013 til Repræsentantskabets godkendelse.
   
  Forretningsudvalget anbefaler endvidere en kontingentnedsættelse i forhold til kontingentet for hovedforeningen. Desuden indstiller forretningsudvalget, at de regionale biblioteksforeninger halverer deres kontingent.
   
  Budget 2013 bygger på følgende forudsætninger:
   
  a.
  Løn og prisfremskrivning på de af KL anbefalede 1,5 % (dog er alle udgifter til udviklingsprojekter, interne og eksterne udvalg, samt EDB og Kontorhold ikke prisfremskrevet)
   
  b.
  en mindre indtægt i kontingent på 398.400 kr. som dels skyldes en kontingentnedsættelse på 5 % samt udmeldelser fra syv kommuner som har udmeldt sig fra 1. jan 2013. Der er udmeldelser fra Fredensborg, Assens, Lemvig, Rudersdal, Greve, Struer og Brøndby. I alt svarende til et mindre kontingent på 398.400 kr.
   
  c.
  250.000 kr. til udviklingskonsulent som ansættes i to år, i et forsøg på at generere tilstrækkelige med projekt- og sponsorindtægter til at finansiere fuld løn.
   
  d.
  afsat 40.000 kr. til Tour Danmark, da projektet ikke når at afsluttes i 2012.
   
  e.
  der er foretaget reduktion i lønudgifter på 600.000 kr. mens der er en mindre indtægt for det regnskabsarbejde DB tidligere har udført for Kommunernes Skolebiblioteksforening på 218.000 kr. Endvidere en forventet merudgift til ekstern regnskabskonsulent på 145.000 kr. som følge af opsigelse af regnskabskonsulent. Hvilket i alt giver en besparelse på 237.000 kr.
   
  Det betyder at der budgetteres med et underskud på 466.900 kr. som skal ses i lyset af FU vedtagelse om i en toårig periode, at bevilge 250.000 kr. pr. år til en udviklingskonsulent finansieret af kassebeholdningen. I løbet af 2013 udarbejdes oplæg til nye forretningsområder, samt en politisk prioritering af aktivitetsniveau, således at der kan opnås balance i budgettet fremover.
   
  Det opståede underskud dækkes af foreningens formue som udgør i 3.3 mio. kr. for at opretholde aktivitetsniveau på rimeligt niveau. Formuen er opbygget, med henblik på at DB skulle være ekstra konsolideret for et imødegå konsekvenser af kommunale udmeldelser i forlængelse af kommunalreformen 2007.
   
  DB planlægger i 2013 at etablere et kontorfællesskab med Organisationen Danske Museer. I budgettet er ikke afsat midler til etableringsomkostninger, som forventes at kunne finansieres af besparede huslejeomkostninger.
   
  Indstilling:
  At vedtage budget 2013
   
 4. DB’s fremtidige struktur
  Bilag: www.db.dk/strukturdebat – Forslag til ny struktur for DB 2014 og udkast til vedtægter
   
  Sagsfremstilling:
  På baggrund af temadebatter på Repræsentantskabet møde i marts 2012 har FU udarbejdet debatoplæg til ny struktur.
   
  Dette oplæg har været sendt i høring mellem 11. juni og 12. oktober.
   
  På baggrund af de indkomne høringssvar og debatmøde mellem FU og repræsentanter for de regionale biblioteksforeninger har FU udarbejdet oplæg til ny struktur.
   
  Som følge af forslaget til ny struktur er udarbejdet et sæt nye vedtægter.
   
  På repræsentantskabets møde lægges op til debat om den nye struktur og de nye vedtægter, med henblik på at de indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen 2013 og træder i kraft i 2014.
   
  Indstilling:
  At indstille udkast til ny struktur og vedtægter til vedtagelse på generalforsamlingen 2013.
   
 5. Indkomne forslag
  Forslag der ønsket fremmet til afstemning skal indsendes til sekretariatet senest 2. november 2012 (vedtægtens § 12, stk. 7).
  Der er ikke indkommet forslag.
   
 6. Næste møde
  Mødet holdes i forbindelse med DB årsmøde i Bella centret København onsdag den 13. marts 2013.
   
 7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen   /  Michel Steen-Hansen