oktober

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos
Danmarks Biblioteksforening
Vartov, Farvergade 27D 2. sal

Til stede: Mogens Vestergaard (formand), Anna Bach, Johnny Roj-Larsen, Michel Steen-Hansen, Jonna Vestergaard, Kirsten Westh, Vagn Ytte Larsen.
Afbud: Andreas Boesen, Maria Britt, Jytte Bræmer, Michael Cotta-Schønberg, Pernille Drost, Eli Greve, Liselotte Hillestrøm.
Referent: Kirsten Grubbe Jensen, DB

REFERAT

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt
   
 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 31. marts 2011
  Referatet blev godkendt
   
 3. EBLIDA konference maj 2012 10 og 11. maj i Kbh
  • DB vil gerne koordinere og stå for planlægning af det praktiske.
  • Hvem vil være medarrangør
  • Hvad kan de enkelte organisationer bidrage med?

Michel Steen-Hansen orienterede om mødet 10. og 11. maj.
EBLIDA’s generalforsamling afholdes første dag, og dagen efter holdes konference i samarbejde med Naple.
EBLIDA regner med at de danske biblioteksorganisationer er værter. Mødet holdes i Danmark, fordi Danmark på det tidspunkt har formandskabet i EU.
DB har af Styrelsen for Bibliotek og Medier fået til opgave at stå for den praktiske afvikling.
Økonomien er stram, da EBLIDA ikke har penge til formålet, og deltagerne kun kan betale en beskeden konferenceafgift.
DB laver et stykke praktisk arbejde. DB yder en underskudsgaranti på 50.000 kr. BM vil også bidrag til underskudsgaranti.
DB modtager gerne hjælp fra de øvrige biblioteksorganisationer.

BF (Pernille Drost) har tilkendegivet at ville forsøge at skaffe sponsorer. Sponsorater fra biblioteksorganisationerne derudover er yderst velkomne. Ligeledes opfordres alle til at deltage i konferencen og opfordre til deltagelse fra deres baglande.
Hverken Styrelsen eller DB kan deltage i arbejdet med at skaffe sponsorer.

Både Jonna Vestergaard og Kirsten Westh vil undersøge om HK kan bidrage med sponsorpenge. Det kan dog kun forventes at blive af mindre omfang.

Programmet lægges i tæt samarbejde med EBLIDA og Naple, som har øverste ansvar for programmet.

Den danske kulturminister og Tarja Cronberg, Finland er allerede inviteret. En dansk minister skal åbne konferencen. Danmark vil desuden lægge vægt på at få en dansk EU-parlamentariker som oplægsholder.

Danmark har stor interesse i at mødet bliver en succes. EBLIDA’s opgaver omkring copyright er vigtige også for Danmark.
Danmarks EU-formandskab kan bruges til at copyright kommer på dagsordenen.

Anna Bach understregede at temaet ligger fjernt for skoleverdenen.

Der var enighed om at Biblioteksparaplyens organisationer ser sig om efter sponsorer, herunder forhører i egne organisationer.
BF er hovedkraft i at finde sponsorer.

 1. Oplæg om Danskernes Digitale Bibliotek
  • Status på styregruppen mellem KL og KUM
  • Indhold
  • Organisation
  • Hvordan tænker vi forsknings-, skole-, og folkebiblioteker sammen i Det Digitale Bibliotek. F.eks. fælles licenser, fælles indkøbskontor, fælles infrastruktur, fælles adgang og fælles formidling
   Skal vi sætte det på den nationale dagsorden? ?  Og med hvilken timing?

   Sagen skal afklares politisk i KL og Kulturministeriet.
   Forskningsbibliotekerne kan tænkes ind, idet DEFF allerede forhandler licenser. Måske kan deres licenskontor også forhandle en landsdækkende licens.
   Det ser ud til at ende med en tilmeldingsmodel, så 60 -70 pct. af kommunerne skal være tilmeldt.
   Biblioteksparaplyen kan prøve at gøre gældende, at udover folkebiblioteker skal også forskningsbibliotekerne og skolebibliotekerne være med i ordningen.
   Mogens Vestergaard mente at Biblioteksparaplyen må gå efter den store løsning. Landets biblioteksressourcer skal stå til rådighed for befolkningen, uanset om de er kommunalt eller statsligt finansieret.
   Johnny Roj Larsen mente, at det faktum at digitaliseringsprocessen er lagt ind i Indenrigsministeriet og Økonomiministeriet, må være udtryk for en opgradering.
    

 2. Professionel udvikling
  1. IVA flytter fra Kulturministeriets ressortområde til uddannelse og videnskab. Hvilken betydning får det for den professionelle udvikling og rekrutteringen frem over.

Mogens Vestergaard sagde, at det Informationsvidenskabelige akademi nu er flyttet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser og ser sig som en del at Københavns Universitet.

Anna Bach oplyste at der endnu ikke er lavet en skolebibliotekaruddannelse som er valideret i Undervisningsministeriet.
UCC’erne står for uddannelsen. Det er vigtigt at skolebibliotekaruddannelsen er en pædagogisk uddannelse.

Michel Steen-Hansen spurgte til mulighederne for at tilbyde efteruddannelse nu da IVA’s virksomhed på det område er under afvikling.

Kirsten Westh oplyste, at der i HK er stor interesse for at lave en ny diplomuddannelse, måske i samarbejde med BF.
Metropol og COK arbejder på at få etableret en biblioteksassistentuddannelse. I denne uddannelse skal der også undervises i borgerservice. 
IVA kører biblioteksassistentuddannelsen i 2012 og derefter overleveres til COK.

Der var enighed om at det er vigtigt at undersøge hvilke kompetencer der er brug for i bibliotekerne

DB undersøger på 10 biblioteker, hvilke kompetencer de efterspørger.

Til næste møde laver Mogens Vestergaard og Michel Steen-Hansen et oplæg på baggrund af forespørgslen til biblioteker.

 1. Kompetenceudvikling og efteruddannelse
  Rapporten Folkebibliotekerne i Videnssamfundet lægger stor vægt på dette, samtidig neddrosler IVA deres kursus og efteruddannelsesindsats.
  1. Hvilket behov er der?
  2. Hvem kan løfte det behov?
   Referat: se nedenfor.
    
 2. Borgerservice
  1. DB og BCF orienterer om deres projekt med SDU vedr. borgerservice, kompetencebehov og behov for efteruddannelse.

Michel Steen-Hansen spurgte til mulighederne for at tilbyde efteruddannelse nu da IVA’s virksomhed på det område er under afvikling.
Der var enighed om at det er vigtigt at undersøge hvilke kompetencer der er brug for i bibliotekerne
DB undersøger på 10 biblioteker, hvilke kompetencer de efterspørger.
Til næste møde laver Mogens Vestergaard og Michel Steen-Hansen et oplæg på baggrund af forespørgslen til biblioteker.

 1. Internationalt samarbejde generelt
  1. IFLA

Michel Steen-Hansen oplyste, at IFLA har lavet et manifest for digitale biblioteker.
Der har lige været UNESCO generalkonference, hvor østrigerne tog initiativ til at ytringsfrihed også omfatter adgang til digital information.

 1. Eblida
  1. EBLIDA Support for the IFLA proposal of the library treaty

Diverse bilag vedhæftet.
Der var enighed om at forslaget skal skrives om til de 5-7 vigtigste punkter i meget kort form.
Derefter kan forslaget sendes til de politiske ordførere og de store erhvervsorganisationer.
Det er vigtigt at sikre at bibliotekerne fortsat har mulighed for at formidle også I en digital verden.
Hvis der ikke er fri og lige adgang til information:
Så får skolesektoren problemer.
Så får den uformelle læring problemer, fordi almindelige mennesker ikke har råd til at betale for at få adgang i den digitale verden.

 1. Orientering
  En gensidig orientering mellem foreningerne, med særlig vægt på fælles projekter og konferencer

  BF har afholdt holdt en konference om digitalisering.
  BCF holder konference om kompetence den 28.10.
  Biblioteksudvalget i HK søger ildsjæle til udvalget.
  Jonna Vestergaard meddelte at hun holder op i forbindelse med næste års landskonference.

24. oktober 2011
kl. 11:30 - 13:30