juni

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdtes på Vartov
Farvergade 27, 1463 København K

1. juni 2012, kl. 10-12
Danmarks Biblioteksforening, Vartov, Farvergade 27D 2. sal

REFERAT

Til stede: Jytte Bræmer, Eli Greve, Michel Steen-Hansen. Jonna Vestergaard, Mogens Vestergaard (formand), Kirsten Westh, Vagn Ytte Larsen, Kirsten Grubbe Jensen (referent)
 
Afbud: Maria Britt, Michael Cotta-Schønberg, Pernille Drost, Johnny Roj-Larsen, Harald v. Hielmcrone

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt.
   
 2. Godkendelse af referat fra 24. oktober 2011
  Referat
   
  Referatet blev godkendt.
  På næste møde drøftes den fremtidige mødeform.
  Måske skal møder fastlægges lang tid i forvejen ved hjælp af doodle
   
 3. Danskernes Digitale Bibliotek
  Bilag: www.db.dk/ddb

  Der er opnået en enighed mellem KL og Kulturministeriet om vilkårene for DDB.
  KUM rapport om DDB

  P.t. er der igangværende drøftelser om nedsættelse af en organisation til at styre og udvikle DDB.
  Mogens Vestergaard orienterer om status, herunder om vi kan styrke sammenhængen mellem DDB og forsknings-, skole-, og folkebiblioteker?

  Referat:
  Mogens Vestergaard orienterede bl.a. fra et møde i BCF, hvor Jakob Heide fra Kulturstyrelsen havde præsenteret projektet.
  Vagn Ytte Larsen opfordrede til at processen speedes op, så man får kortere tidshorisont end styrelsens plan, som er 3 år.
  Han opfordrede til at bibliotekerne sørger for at sagen kommer på den politiske dagsorden.
  Michel Steen-Hansen kritiserede at processen havde været meget lukket. Det forhindrer at der skabes ejerskab, især hvis man er usikker på, hvad der skal betales for, og hvor meget.
  Skolebiblioteker og forskningsbiblioteker er ikke repræsenteret i styregruppen.
  Muligvis fordi man ikke har villet operere med institutioner, som hører under flere forskellige ministerier.
  Det vides ikke, hvor meget styregruppen vil involvere bibliotekerne. DB forventes at blive orienteret enten før eller efter styregruppemøderne.

  Mogens Vestergaard foreslog at skrive til styregruppen med en advarsel om, at der ikke må ske udvikling af parallelle systemer.
  Mogens Vestergaard konkludere, at biblioteksparaplyen følger situationen opmærksomt. En henvendelse kan forberedes og afsendes, når det er passende.
  At sørge for at inddrage forskningsbiblioteker og skolebiblioteker vil være et vigtigt emne.
   

 4. Skolebiblioteker
  Der er i øjeblikket drøftelser i gang i undervisningsministeriet om ny bekendtgørelse for skolebiblioteker.
  Skal biblioteksparaplyen forholde sig til det i forhold til fremtidig organisering og samarbejder mellem de forskellige bibliotekstyper?

  REFERAT:
  Der var enighed om at Biblioteksparaplyen skal henvende sig Undervisningsministeriet,  bede om at blive orienteret tilbyde sig dom dialogpart og blive høringsberettiget i forhold til bekendtgørelsen.
  En henvendelse til ministeriet kan også indeholde en opfordring  at man forholder sig bredt til børns informationskompetencer og digital dannelse.
   

 5. Copyright
  Copyright er fast punkt til hvert møde, hvor aktuelle sager med relation til copyright behandles.
   
  An e-book policy for libraries in Europe
  På den netop overståede EBLIDA konference blev der vedtaget et fælles oplæg omkring e-bøger og bibliotekernes muligheder for at tilgængeliggøre dem.
  Skal biblioteksparaplyen iværksætte en fælles dansk indsats på den baggrund?
   
  Nordisk Samarbejde om Copyright
  De nordiske biblioteksforeninger har nedlagt deres fælles copyrightudvalg, og erstattet det af temamøder mellem foreningerne. På fælles nordisk møde 9 og 10. oktober afholder de temamøde om Nordisk Copyright og e-bøger.  
  Michel Steen-Hansen vil orientere.
   
  REFERAT
  Michel Steen-Hansen oplyste at DB ikke har  lavet en copyrightkonference, bl.a. fordi EBLIDA konferencen handlede om copyright .
  Men der vil blive afholdt et temamøde, og desuden er copyright et fas t dagsordenspunkt på møder mellem de nordiske biblioteksforeninger.
   
 6. Internationalt samarbejde
   
  a. International Strategi

  Der er en tendens til at nedprioritere det internationale arbejde p.g.a. af vanskelighed med at finansiere det. Muligheden for at søge tipsmidler til Internationale aktiviteter inden for Kultur ministeriets område er skåret væk. De Internationale Organisationer som IFLA og EBLIDA mister medlemmer, senest har BF udmeldt sig af begge.
  På mødet lægges op til en diskussion af disse tendenser.
  I paraplyen har vi tidligere diskuteret at lave en fælles International Strategi, inspireret af DB’s internationale strategi, for ad den vej at koordinere og styrke den danske rolle i de internationale samarbejder.
   
  REFERAT
  Der var enighed om at internationalt arbejde bør styrkes. Paraplyen vil fortsat bestræbe sig på at være internationalt repræsenteret.
  Paraplyen finansierer en del af Harald v. Hielmcrones arbejde.
  Lone Knakkergaard indbydes til at orientere Biblioteksparaplyen som DB’s EBLIDA repræsentant.
  Det er vigtigt at beskrive nytteværdien af arbejdet.
   
  db.dk/internationalt
  Er der stadig behov for det?
   
  REFERAT
  Ikke drøftet
   
  b. IFLA
  Vi samler op på den danske deltagelse i IFLA Helsinki august 2012? og drøfter om vi har behov for en fælles indsats. DB har tidligere afholdt forudgående orienteringsmøder for deltagere, er der interesse og behov for det?

  REFERAT
  DB syd arrangerer en tur til Helsinki. Der er stor opbakning.
   
  c. EBLIDA
  Orientering om EBLIDA konferencen 9. maj i København, som de danske foreninger sammen med Kulturstyrelsen stod bag.
  En samlet oversigt over konferencen kan ses på db.dk/copenhagen2012
  Vi samler op på samarbejdet og evaluerer.
  Fra Danmark blev DB’s repræsentant Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne valgt til bestyrelsen i EBLIDA

   REFERAT:
  Oplægget oversættes til dansk. Skal bl.a. sendes til danske EU parlamentarikere.
  Udfordringen er at tilgængeliggøre digitale ressourcer til befolkningen. Grundlaget skifter, når bibliotekerne ikke ejer materialerne, men kun har licens til dem.
  Man kan henvende sig til IT-ordførerne på Christiansborg.
   

 7. Orientering
  En gensidig orientering mellem foreningerne, med særlig vægt på fælles projekter og konferencer
   
  REFERAT

  HK
  2. oktober holdes en temadag om uddannelse.
  Uddannelsen er flyttet fra IVA til Metropol.
  Den nye biblioteksassistentuddannelse får et højere niveau.
  I HK tænker man borgerservice og biblioteker sammen.
  24.-25. oktober er der landskonference, hvor organisationen skifter formand, idet Jonna Vestergaard ikke genopstiller.

  BCF:
  Temamøde 11. juni om overbygning, åbne biblioteker og lidt om DDB.

  DB:
  Borgerservice og biblioteker.
  Fællesprojekt Tænketanken: Her samarbejde BCF, DB og DF og Kommunernes  Skolebiblioteksforening.
  Initiativet bakkes op af både folkebiblioteker og organisationer.
  Der skal skabes evidens om de fremtidige biblioteker.
  DB’s struktur er under forandring. Der er tre forskellige muligheder for en ny struktur.
  Desuden arbejder DB med medlemssituationen og har drøftelser med Kommunernes Skolebiblioteksforening.
  På Tur Danmark besøgene kommer DB’s repræsentanter bl.a. i kontakt med kulturdirektøren.

  DF
  Har nedsat en gruppe til Tænketanken.
  IVA er holdt op med efteruddannelse. DF har taget en del af aktiviteterne på sig.

  DF, BF og HK er i gang med et kompetenceudviklingsprojekt.
   

 

1. juni 2012
kl. 08:00 - 10:00