september

Møde i Digitaliseringsudvalget

Mandag den 24. sep. 2012 kl. 10.30 – 13.00
Vartov, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K
www.db.dk/digitaliseringsudvalget
 

REFERAT

Til stede: Steen B. Andersen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Niss Ribergaard (fra 11.15), Charlotte C. Pedersen, Michel Steen-Hansen, Michael Hartz Larsen (ref.)

Afbud: Marc P. Christensen (forlader udvalget) og Steen Egede Jensen
Ole Beckmann Andersen er Marcs suppleant, og dermed nyt medlem af udvalget.
 

 1. Godkendelse af referat, dagsorden samt orienteringen ’siden sidst’
  Bilag: Referat af møde den 10. februar 2012 – https://www.db.dk/files/REFERAT%20Digitaliseringsudvalget%2010-02-2012_0.pdf
   
  Referatet er godkendt.
   
 2. Danskernes Digitale BibliotekSagsfremstilling
  Det er ikke den store fremdrift man udefra kan se i DDB. Der er i august 2012 officielt nedsat en koordinationsgruppe, samt en styregruppe.
  Sammensætningen kan ses på http://www.kulturstyrelsen.dk/nyheder/organisationen-for-danskernes-digitale-bibliotek-ddb-er-nu-etableret/
   
  Det er ikke helt gennemskueligt, hvilke kriterier der er lagt til grund for sammensætningen af koordinationsgruppe og styregruppe. Blot kan vi konstatere, at man vælger ikke at inddrage organisationer, men vælger individuelle medlemmer, uden mandat fra organisationer.
  DB har skrevet til kulturminister og KLs formand for Børne- og kulturudvalg, og fået svaret ”at sådan er det”.

  Indstilling
  Der gives en status om Danskernes Digitale Bibliotek, og lægges op til debat om Digitaliseringsudvalgets fremtidige handlemuligheder.

  Beslutning
  DB retter i første omgang henvendelse til DDB koordinationsgruppens formand Rolf Hapel, for at høre hvad der sker fra nu af, og beder også om et møde med sekretariatschefen.
   

 3. DIALOGMØDE om DIGITALE BIBLIOTEKSTJENESTERS FREMTIDSagsfremstilling
  DB har indbudt til dialogmøde om hvordan vi skaber et for alle parter givende fremtidigt samarbejde om distribution af digitale medier via folkebibliotekerne.
  Mødet afholdes mandag den 24. september 2012 på Vartov – efter digitaliseringsudvalgets møde.
  Invitationen til dialogmødet kan ses på www.db.dk/files/Invitation%20til%20dialogm%C3%B8de%20den%2024.%20september%202012.pdf

  Hvorfor et dialogmøde?
  I den seneste tid har medierne bragt en række indlæg om nogle af folkebibliotekernes digitale tjenester. Indlæggende og den efterfølgende debat mellem de involverede parter viser, at der er behov for i fællesskab at få beskrevet nogle forretningsmodeller, så bibliotekerne også fremover kan leve op til deres forpligtelse om at stille materialer til rådighed for borgerne, samtidig med at de kommercielle aktører sikres en rimelig indtjening. På den baggrund inviterer Danmarks Biblioteksforening til dialogmøde for at få afdækket udfordringerne, og skitseret mulige løsninger.

  Til dialogmødet er inviteret repræsentanter fra en række centrale aktører på området; interesseorganisationer, folketingets kulturudvalg og biblioteker, samt kulturministeriet, hvor ministeren allerede har givet tilsagn om at deltage.

  De inviterede branche- og interesseorganisationer kan hver deltage med to repræsentanter på dialogmødet.  Danmarks Biblioteksforening/digitaliseringsudvalget vil efterfølgende facilitere en større politisk høring om emnet.

  Indstilling
  Sagen drøftes og vi planlægger udvalgets deltagelse i mødet, samt efterfølgende handlinger.

  Beslutning
  Udvalget besluttede i den kommende periode at fokusere på e-bogen.
  Pressemeddelelse om dialogmødet er efterfølgende udsendt fra DB – se www.db.dk/artikel/frugtbar-dialog-om-digitale-løsninger
   

 4. Adgang til de digitale materialer via bibliotekerneSagsfremstilling
  På det seneste har der i medierne været en debat om hvilke, hvor mange og på hvilke betingelser bibliotekerne skal stille digitalt indhold til rådighed for borgerne. Fagforeningen Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost har meget aktivt spillet ud med en holdning, som meget er skeptisk overfor de nye centrale digitale bibliotekstilbud. Tilbud, hvor bibliotekerne stiller e-bøger, musik og film til rådighed på nettet, og endda markedsfører sig som et gratis tilbud i direkte konkurrence med de kommercielle udbydere.
  Hun gjorde det første gang i Berlingske den 3. september og siden også i DR P1.  http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2012/09/05101712.htm

  En generel vurdering er, at fagforeningen står ret alene med denne holdning i sektoren, men til gengæld får deres holdning opbakning fra en række af de kommercielle aktører, hvilket også kan besværliggøre og fordyre forhandlinger.

  DB’s formand har forsøgt at få replik i Berlingske med budskab om at bibliotekernes rolle er at skaffe adgang til viden for borgerne, derfor er en digital adgang nødvendig. Og en opbakning til at vælge fælles nationale løsninger, da det er et demokratisk tiltag at skabe adgang for borgere der ikke selv har råd, samt at det kan øge muligheder for at også kommuner i udkantsdanmark, giver deres borgere adgang.

  Der lægges op til drøftelse om digitaliseringsudvalgets mulige rolle i denne debat.

  Indstilling
  Sagen drøftes og planlægger.

  Beslutning
  Udvalget besluttede, at der skal indledes en dialog med Forfatterforeningen med henblik på en fælles konference som sætter fokus på bogens fødekæde.
   

 5. Planlægning af aktiviteterSagsfremstilling
  Digitaliseringsudvalget udarbejder en plan for udvalgets arbejde i det næste halve år, herunder med særlig fokus på at facilitere processen om en forsat dialog mellem parterne omkring de digitale bibliotekstjenester.

  F.eks. kan oprettes arbejdsgrupper inden for de forskellige medietyper, som e-bøger, e-musik, e-film mv. Eller vi kan lave en fælles arbejdsgruppe for de forskellige bibliotekstilbud på tværs af medietyper for at drøfte fælles udspil og forretningsmodeller. Endelig kan digitaliseringsudvalget også spille ud med mere politiske tiltag, f.eks. en politisk høring sammen med folketingets IT- og kulturordførere.

  På mødet drøfter vi sagen og laver en plan for udvalgets aktiviteter i det næste halve år.

  Indstilling
  Udvalget tager stilling til hvilken type aktiviteter der skal arbejdes videre med, hvorefter sekretariatet efterfølgende laver en halvårsplan og kommer med (Doodle) forslag til møder.

  Beslutning
  Udvalget mener, at der primært skal holdes fokus på bøgerne. Tænketanken Fremtidens Biblioteker bør opfordres til at forholde sig til problematikkerne med musik, film og bøger i den digitale virkelighed

  Andet
  Møde i Bibliotek.dk udvalget
  Charlotte orienterede kort om seneste møde, hvor der især blev diskuteret sammenhængen mellem bibliotek.dk og DDB
   

 6. Næste møde
  Det aftaltes, at der indkaldes til formøder i udvalget inden henholdsvis mødet med DDBs styregruppe, og inden konferencen med Forfatterforeningen