november

Møde i International arbejdsgruppe

Mødet blev afholdt hos
Danmarks Biblioteksforening
Vartov, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K

Til stede:
Vagn Ytte Larsen, Hanne Pigonska, Kirsten Boelt, Kent Skov Andreasen, Hellen Niegaard. Michel Steen-Hansen, Michael Hartz Larsen (ref.)
 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Pkt 4: DB international strategi, rykkes op som pkt. 2.
  Dagsorden herefter godkendt
   
 2. DB international strategi
  Den udsendte strategi er vedtaget af FU på seneste møde
  Centrale punkter i strategien er:
  – Arbejdet for ytringsfrihed og fri adgang til information
  – DB tilstræber at være den koordinerende instans for internationale aktiviteter i DK
  – DB vil gerne placere danske/DB-personer på centrale internationale poster

  Arbejdsgruppen udtrykker generelt ros til strategien for at være klar og offensiv. Der bør dog opstilles mål for de enkelte aktiviteter/indsatsområder
  Det er vigtigt at det danske netværk også formår at se ud over paraplyens medlemmer. Der kunne udarbejdes en liste over relevante samarbejdspartnere.
  Da DB støtter kandidater økonomisk, skal der findes en måde at sikre en tættere dialog mellem DBs internationale repræsentanter og FU på, f.eks. kunne IFLA sektionsmedlemmer præsentere FU for det løbende arbejde med sektionernes strategiudvikling en gang om året ud fra korte oplæg. Man kunne desuden lave et gå-hjem møde efter hver IFLA med orientering om hvad der skete.
  Lav f.eks. en årsplan for hvornår det kunne være passende at inddrage FU i dialog med de internationale repræsentanter. Sandhedskernen skal udkrystalliseres af repræsentanterne.

  IFLA
  DB bør arbejde for at få et medlem i IFLAs Governing Board. Kent Skov er interesseret og DB forsøger at samle de nordiske lande om ham.

  Sektionerne:
  – Public Libraries: Michel spørger i kredsen om der er interesserede
  – Børn: Kirsten Boelt vil gå efter formandsposten – alternativt sekretærposten
  – MLAS: Hellen Niegaard stiller op til endnu en periode
  – Copyright: Der skal identificeres en ny kandidat til at efterfølge Harald von Hielmcrone

  IFLAs arbejdsgange trænger generelt til en revitalisering. De danske repræsentanter bør nok have mere fokus på dette.

  Der skal desuden vælges en dansk repræsentant til den nye nordisk copyright gruppe – det foreslås at lade DBs digitaliseringsgruppe anbefale en person.

  Mulig udveksling mellem Egypten og Danmark
  På baggrund af henvendelse fra Martin Dyrbye, IVA:
  Vi takker for henvendelsen, men har umiddelbart har DB ikke ressourcer til at indgå i en krævende studieudveksling, som vi mener, bør være en IVA opgave.
   

 3. Opfølgning på møder siden sidst

  IFLA, Göteborg august 2010
  Morgenmøderne (keynote speakers) var en god fornyelse, og godt at vi fik skrevet og spredt så meget information via tekst og video via dbf.dk mens konferencen fandt sted.
  Vi bør arbejde for at få nogle gode danskere til at deltage med papers.

  Finsk Biblioteksforening 100 år, Tampere september 2010
  Det nordiske (sam)arbejde er ved at blive bedre. Vagn roste den nye finske præsident.

  Konference, Barcelona oktober 2010
  Omtales i Danmarks Biblioteker nr. 6/2010

  Presidential meeting + MLAS workshop, Stellenbosch, februar 2010
  Se artikler i Danmarks Biblioteker

  Diverse studiebesøg hos DB (tysk, estisk, finsk)
  Michel fortæller, at DB har givet en række introduktioner til udenlandske besøgende.
  Esterne vil gerne følge det nordiske arbejde fra sidelinjen.

  Comenius-træffet
  Kent fortalte om skolebibliotekarernes møde i Odense, hvor OC holdt oplæg om hvordan der drives folkebiblioteker

  Det nordiske arbejde
  Der er etableret en copyright gruppe som mødes i forbindelse med NEXT-konferencen den 21/6. På dagsordenen er blandt andet en snak om hvorfor biblioteksforeningerne er så forskelligt organiseret i norden.
   

 4. Kommende aktiviteter
  DB årsmøde 2011: mulige internationale indslag
  Hans Rosling kunne ikke i 2011 – han bør inviteres til 2012.
  Gates foundations direktør på bibliotekspuljen: Jacobs – er hun en mulighed?
  Uffe Ellemann – demokrati og internationalt perspektiv (har efterfølgende meddelt at han desværre ikke har mulighed for at deltage)

  IFLA Puerto Rico 2011
  Inga Lundén fra Sverige stiller op som president elect – VYL har anbefalet hende.
  Som modydelse støtter Sverige gerne en dansk GB-kandidat. Kent Skov kunne være interesseret. Hanne Pigonska anbefaler Kent, bl.a. fordi han allerede kender systemet. Netværket skal aktiveres for at få opbakning til Kent.
  Hellen omdelte en oversigt over nomineringsprocessen til IFLA – se bilag
  FAIFE: Hanne Pigonska kunne godt være interesseret som DBs kandidat.
   

 5. Eventuelt
  Lene Byrialsens post i EBLIDA blev diskuteret på baggrund af oplysningen om, at hun stopper som bibliotekschef i Odense
  Der blev mindet om nordisk centralbiblioteksleder møde i Tromsø fra den 24.-26. januar 2011:

3. november 2010
kl. 09:00 - 11:00