september

Møde i International arbejdsgruppe

Mødet blev afholdt på
Odense Centralbibliotek

Til stede:
Vagn Ytte Larsen (VYL), Hanne Pigonska (HP), Kirsten Boelt (KB), Kent Skov (KS), Michel Steen-Hansen (MSH), Hellen Niegaard (HN) og Michael Hartz Larsen (ref.)
 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt
   
 2. Siden sidst
  På det nordiske biblioteksforeningsmøde i april 2009 blev det blandt andet diskuteret hvordan der skal tages over, når Harald von Hielmcrone.ikke længere er vores ophavsretsekspert. Tages op igen på nordisk møde til oktober, hvor der også sættes fokus på hvilke fælles udfordringer der findes i forhold til copyright licenser.
  Carina-udvalget har også lidt fokus på problemet. Måske der kommer anbefalinger derfra.
  Formanden efterlyser en nedskrevet oversigt over problemstillingen.
  Bibliotekernes licensgruppe har overblikket over de forskellige licensmodeller
  http://www.licensguide.dk/sw179.asp

  Formand og direktør deltog på ALA årsmøde i Chicago i juli 2009
  Fantastisk oplevelse, bl.a. med fokus på management og empowerment af biblioteker. Læs om det i Danmarks Biblioteker i et kommende nummer.
  ALA har fået en energifyldt og dygtig ny formand, Camila Alire. DB har overfor hende luftet ideen om at hun evt. kunne deltage på DBs årsmøde. Endnu uafklaret.En anden mulig oplæhgsholder kunne være Eppo v. Nispen, director of digital strategy i Delft, som en del har hørt og har givet mange rosende ord om.

  Fælles orientering om IFLA Milano, august 2009
  MLAS: Janice la Chance ny chair. Debat om hvordan man som vært planlægger og driver en IFLA konference. GLAD/sparring var en succes.
  HN taler på Ellen Tise’ presidential meeting/MLAS midyear.
  HN omdelte en opfordring som på vegne af DB opfordrer til IFLA til at være mere synlige, øge advocacy rollen. Opbakning til at opfordringen blev sendt.
  Bør DK/DB stille flere kandidater til styrende organer? (GB)
  Arbejdet er krævende (tid og økonomi) og kræver opbakning fra arbejdsgiver og/eller kommune. Det burde egentlig være tid til at en dansker kandiderede.  På næste møde diskuteres hvilken betydning et valg af en dansk/DB kandidat til GB kunne have for DB. Hvis en kandidat findes plejer kandidaturet først at blive clearet på nordisk niveau.
  Der bør arbejdes mere for at få danske papers med på IFLA.
  Generel oversættelse af alle guidelines til dansk mener vi ikke er vigtigt, men det bør vurderes fra gang til gang om en oversættelse ville betyde noget. Til gengæld ville et extract af guidelines være anbefalelsesværdigt.
  DBs hjemmeside skal ved fælles indsats opdateres omkring guidelines og andet IFLA relateret.
  Public Library Section valgte Suzanne Payette som ny formand. KS holder oplæg om automatisering i Montreal til november.

  DB har i foråret 2009 haft studiebesøg fra hhv. USA og Kina. Generel orientering om DBs arbejde – den politiske vinkel vækker opmærksomhed.

  Foreningen Norden
  Skumringstid finder i 2010 sted i uge 46. Der er kommet forslag om at involvere bibliotekerne i at udvælge tema

  Der er desuden fremsat ide om at lave en folkelig litterær kanon
  HP afventer yderligere udspil fra Foreningen Nordens direktør
   

 3. Kommende aktiviteter
  IFLA Göteborg 2010
  Forkonference i Aalborg er under forberedelse (KB)
  Aalborg, Hjørring og Frederikshavn biblioteker vil gerne deltage. Den regionale biblioteksforening vil sikkert gerne bidrage økonomisk. DB hovedforening kan evt. lægge web/tilmeldingsfaciliteter til.
  FU ville gerne have et indlæg/paper, hvor der fortælles om DB som organisation, evt. suppleret med flere indlægsholdere. Det undersøges om nogle sektioner planlægger programmer i Göteborg, hvor ovenstående kunne passes ind.
  Lykkes det ikke kan en stand i Göteborg overvejes.
  Poster mulighed?

  DB årsmøde 2010: mulige internationale indslag
  Camila Alire, ALA formand
  Eppo v Nispen

   

 4. Arbejdsgruppens indsats i forhold til Virksomhedsplan 2010
  I udkastet til Virksomhedsplan er der et afsnit om det internationale arbejde. I dette afsnit er nævnt, at et fokusområde vil være, at der udarbejdes en international strategi. Det blev på mødet aftalt at diskussion af den internationale strategi sættes på næste møde (foråret 2010)

  Formålet med den internationale strategi skal formuleres mere præcist, end det fremstår i det den foreløbige virksomhedsplan. Efter mødet er afsnittet i virksomhedsplanen blevet rettet til, så det nu ser således ud:

  ARBEJDE AKTIVT I DET INTERNATIONALE BIBLIOTEKSARBEJDE
  INTERNATIONAL STRATEGI Et væsentligt indsatsområde for DB i 2010 vil være at udarbejde en samlet international strategi, hvor foreningens indsats på de internationale arenaer vurderes og prioriteres. DB vil arbejde på en fælles koordinering af de danske biblioteker indsats på den internationale arena i de kommende års arbejde.
  Udgangspunktet er at DB skal medvirke til at fremme og diskutere demokratiudviklingen gennem biblioteksarbejdet.
  • DB tilstræber, at hele foreningens Forretningsudvalg får mulighed for aktiv deltagelse i det internationale biblioteksarbejde
  • DB tilstræber engelske oversættelser af sin information, hvor det skønnes relevant med henblik på at udbrede internationalt kendskab til den danske biblioteksudvikling

  IFLA OG EBLIDA
  • DB deltager aktivt i EBLIDA og IFLA møder.
  • DB skal gøre sin indflydelse gældende ved at arbejde på at få centrale placeringer i disse foreningers styrende organer.

  NORDISK
  • DB skal præge det nordiske biblioteksarbejde.
  • DB deltager i Nordisk Biblioteksforeningsmøde
  • DB’s konsulenter deltager i faglige netværk med de øvrige nordiske biblioteksforeninger
      o 2010 vil der blive lagt særlig vægt på opbygning af netværk omkring copyright.
      o DB deltager i samarbejdet om presidential meeting i Sydafrika i samarbejde med IFLA’s president Ellen Tise
   

 1. Eventuelt
  KS fortalte om Europe Direct, OCB national koordinator, har strømlinet materialet og omdelte eksempler på materialet.
   
 2. Næste møde
  Mødeforslag udsendes når DB er konstitueret efter valget.
   

10. september 2009
kl. 09:00 - 12:00