marts

Møde i International arbejdsgruppe

Mandag den 5. marts 2010 kl. 14.00 – 16.00

Danmarks Biblioteksforening
Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K

Til stede:
Vagn Ytte Larsen, Hanne Pigonska, Kirsten Boelt, Lene Byrialsen, Kent Skov, Carl Gustav Johannsen, Michel Steen-Hansen, Hellen Niegaard, Michael Larsen (ref.)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden blev godkendt
   
 2. Temadrøftelse
  Hvordan udvikler vi en fælles platform for det internationale arbejde og skaber større opbakning til det?
  Hvordan skaber vi en sammenhæng mellem de repræsentanter DB finansierer og DBs politiske niveau?
  Hvordan kan vi skabe en proaktiv arbejdsform, hvor Forretningsudvalget involveres i at påvirke og sætte de internationale dagsordner, primært i EBLIDA og IFLA?
  Hvordan skaber vi bedre afrapportering og formidling af det internationale arbejde?
  Hvordan skaber vi større sammenhæng medlem vores arbejde og den øvrige biblioteksverden i biblioteksparaplyen?
  Hvordan skal vi finansiere vores internationale arbejde i fremtiden, i en tid, hvor der skæres i eksterne bevillinger og fondsstøtte. 

  Referat
  En bred debat kom omkring følgende:
  DB skal indtænke og formidle nationale indsatser i international sammenhæng i det omfang, det er muligt, herunder beskrive og italesætte nytteværdien af det internationale arbejde.
  Hidtil har vi været bedre til at bidrage ude, end at sprede indhentet viden hjemme. DB kunne derfor overveje at arrangere en international konferencedag, hvor internationale emner blev præsenteret for interesserede nationale spillere. Den nuværende traditionelle afrapportering virker ikke / er uinteressant.
  En anden mulighed kunne være fagdage med internationale oplægsholdere.
  Der er behov for at få skabt et mere grundigt overblik over hvem i den danske biblioteksverden som har internationale kasketter /engagementer
  Opsummering: En internatonal dag i DK kunne være nyttig.
  Desuden bør FU diskutere DBs internationale strategi så fokus kan blive skærpet.
  Lav oplæg til FU med eksempler på gode internationale indsatser
   

 3. Opfølgning siden sidst

  IFLA Puerto Rico, 2011
  Se DB’s temasite http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6697
  Referat
  Positiv feedback på kongressen – rapport ligger på IFLAs site på http://conference.ifla.org/past/ifla77/ifla77.htm

  IFLA mid winter meetings
  Referat
  MLAS i Berlin havde fokus på BSLA (Building Strong Library Associations)
  Library directory
  Diskussion på mødet om, hvordan der i højere grad kan støttes op om unges deltagelse I IFLA.
  Børnesektionen afholder møde fra den 30. marts, forskellige emner.
  Ang. IFLA 2012 i Helsinki
  Kunne DBs regioner tilbyde at stå for at arrangere tur til IFLA?
  Kent Skov laver kort info om deres setup, som kan sendes rundt til alle regioner.
  PLS laver fælles midyear møde med Metropolitan

  ALA New Orleans, 2011https://www.db.dk/artikel/ala-2011-i-new-orleans
  Referat
  Se https://www.db.dk/artikel/ala-2011-i-new-orleans
   

 4. Kommende aktiviteter
   
  DB årsmøde 2012
  Referat
  Ismail Serageldin er det store internationale indslag, og en personlig vært skal tilknyttes
  Årsmødeprogrammet kan på https://www.db.dk/2012
  Kent Skov kontakter Erland Kolding Nielsen for i fællesskab at være der for Ismail Serageldin. (Ismail Serageldin meldte afbud i sidste sekund. Han sendte i stedet for sin præsentation på video: https://www.db.dk/egypten)
   
  EBLIDA-NAPLE konference i København, maj 2012.
  EBLIDA markerer sit 20 års-jubilæum 11. maj med en dagskonference i København, og afholdelse af council-møde dagen før.
  DB står for den praktiske planlægning, og det forløber planmæssigt. Dog er det ikke lykkedes at få en dansk minister til at åbne konferencen. Økonomisk forventes kongressen at løbe rundt med et deltagerantal på max 130 personer.
  Der er plads til 150 deltagere, inkl. oplægsholdere osv. på konferencen, og der forventes deltagere fra mange lande, så der bliver formentlig rift om pladserne. Se mere på https://www.db.dk/copenhagen2012
  Referat
  Konferencen endte med ca. 135 tilmeldte, og konferencen er blevet rost til skyerne fra alle side, både hvad angår indhold såvel som DBs planlægning.
   
  EBLIDA
  www.eblida.org/
  DB forretningsudvalg vil opfordre EBLIDA til at fokusere sit fremtidige virke omkring ”ophavsret og copyright.” Endvidere indstiller DB’s forretningsudvalg Andrew Cranfield til EBLIDAS Executive Committee
  Referat
  Lene Byrialsen har på seneste møde i Paris talt for fokus på core activities (copyright mm)
  Der udarbejdes et paper om ’Sharpening the purpose of EBLIDA’
  2 af fem ekspertgrupper nedlægges.
  Klaus-Peter Böttger stiller op som formand (blev valgt i forbindelse med konferencen i København, maj 2012)
  Ideen om at lade EBLIDA blive en afdeling under IFLA blev diskuteret på mødet.
   
  IFLA
  www.ifla.org/
  Årets IFLA kongres vil blive afholdt i Helsinki, Finland, 11-17 august 2012.
  Temaet er "Libraries Now! – Inspiring, Surprising, Empowering"
  http://conference.ifla.org/ifla78
  Referat
  Børnesektionen laver formøde, og der kommer en del danskere med oplæg.
  Burde der skrives mere i ”Danmarks Biblioteker” om privatlivsproblematikker jf. Google og Facebook?
  Burde biblioteksverdenen forholde sig mere aktivt udmeldende om problematikken?
  Odense har forslag til paper samt deltager på poster session
  Alle opfordres til at sprede info om dansk deltagelse på IFLA. Carl Gustav Johannsen undersøger, om forfatterne af ”Biblioteket i byudviklingen” måske burde deltage med en poster på årets konference.
   
 5. Eventuelt

  Referat
  Kent Skov fortalte om World Book Capital 2012, som er Jerevan, Armenien. KS har nævnt DB som mulig samarbejdspartner, så der kommer muligvis en henvendelse til DB herom.

5. marts 2012
kl. 13:00 - 15:00