Repræsentantskabet

DB’s repræsentantskab fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed, godkender årsbudget, regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter.

Se Repræsentantskabets medlemmer 2022-2025

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra de to valggrupper:

1. valggruppe A: kommunalpolitikere fra medlemskommuner.

2. valggruppe B:
a. personlige medlemmer
b. institutionsmedlemmer
c. brugerrådsmedlemmer ved folkebiblioteker
d. bibliotekarstuderende medlemmer
e. pensionister

Valggruppe A
Der vælges 5 politiske repræsentanter fra hver af landets 5 regioner. Disse 25 suppleres med max. 10 tillægsmandater valgt, så den partipolitiske sammensætning af valggruppe A, så vidt det er muligt, følger den politiske sammensætning, der er en følge af kommunalvalget. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig vælger desuden en repræsentant.

Valggruppe B
Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B 17 repræsentanter, heraf 4 fra gruppen af institutioner, organisationer og brugerråd og 1 bibliotekarstuderende.

Repræsentantskabet holder mindst 2 årlige møder. Årets første møde finder sted dagen før generalforsamlingen, hvor bl.a. årsregnskabet skal godkendes.

Årets 2. møde finder sted i 4. kvartal, hvor budget og virksomhedsplan for det kommende år skal godkendes.

I valgåret afholdes desuden et møde sidst på foråret, hvor Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg og nedsætter øvrige faste udvalg, der skal arbejde de næste 4 år. Ligeledes udpeger Repræsentantskabet foreningens repræsentanter i eksterne udvalg og bestyrelser.

Mødeoversigt

Bestyrelseshonorar 2021
Forperson kr. 20.687 månedligt
1. og 2. næstformænd kr. 5.172 månedligt.
Bestyrelseshonoraret udbetales månedsvis bagud

Formandskabet får kun dagpenge ved udlandsrejser.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Medlemmer af repræsentantskabet, som ikke får andet honorar udbetalt af DB, kan søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder, i de udvalg de enkelte politikere er valgt til. Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet.
Erstatningsbeløbet kan således højest udgøre det femdobbelte af den gældende diætsats for møder. Diætsatsen reguleres løbende efter gældende regler.
For at kunne udbetale tabt arbejdsfortjeneste skal der senest 14 dage efter afholdt møde indsendes dokumentation for løntabet med arbejdsgiverens underskrift og for selvstændige erhvervsdrivende ved en erklæring for revisor eller lignende.

Et udsnit af DBs Repræsentantskab 2022-2025