oktober

DB Forretningsudvalgsmøde

Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 17.30-19.15
Restaurant Kastrup Strandpark, Kastrup Strandpark1, 2770 Kastrup.

» Referat af møde den 24. oktober 2013
 

 1. Godkendelse af dagsorden
   
 2. Godkendelse af referat af møde 23.9.2013
  Bilag: Referat af møde den 23.9.2013
   
  Indstilling:
  Godkendes
   
 3. Orientering om bestyrelsesansvar
   
  Sagsfremstilling:
  I forbindelse med placering af ca. ½ af foreningens formue i investeringspulje hos Nordeas Private Banking Portefølje blev der rejst spørgsmål om bestyrelsen økonomiske ansvar for eventuelle tab pga. af kursfald o.l.

  DB har været i dialog med foreningens revision BDO, hvor statsautoriseret revisor Steen Klit Andersen overordnet vurderer: ”at foreningens medlemmer efter min opfattelse ikke hæfter for foreningens gæld, idet der er tale om en registreret forening. Dette gælder også selvom en nettogæld måtte opstå som følge af tab på investeringsbeviser, når der ikke er tale om specielle investeringer, som ligger uden for normalt forekommende investeringer i DK.”

  DB’s direktør vurderer derfor at bestyrelsen ikke er omfattet af solidarisk hæftelse i forhold til investering af dele af foreningens formue på de besluttede vilkår, som omfatter 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 75%/25% fordeling mellem obligationer/aktier samt 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 50%/50% fordeling mellem obligationer/aktier hos Nordeas Private Banking Portefølje.
   
  Indstilling:
  Tages til efterretning.
   

 4. Kommunevalg 2013
  Bilag: www.db.dk/kv13
   
  Sagsfremstilling:
  DB’s kommunevalgkamp er skudt i gang under sloganet ”Sæt biblioteket på dagsordenen” og #VælgBiblioteket

  Hver uge bliver udsendt mail fra DB med tre enkle budskaber om bibliotekerne og deres betydning for samfundet. Disse budskaber vil også løbende blive lagt ud på de sociale medier i forskellig kortere form, som kan deles.
  Ligeledes vil de blive tilsendt bibliotekscheferne, som kan bruge dem som afsæt for lokale initiativer.

  I starten af oktober er også udsendt en undersøgelse om aktuelle valgaktiviteter der er og på hvor mange biblioteker, det er muligt at afgive sin stemme.

  Denne undersøgelse vil danne udgangspunkt for pressemeddelelse om bibliotekets demokratiske rolle, hvor vi gentager budskabet om at hvis der er valgsted på biblioteket øger det valgdeltagelsen som vores opinionsundersøgelse i sommer viste.

  DB har lavet idekatalog til bibliotekerne om lokale aktiviteter i forbindelse med valget, som er under stadig udbygning db.dk/kv13

  På mødet vil direktøren fremlægge ideerne og tidsplan.
   
  Indstilling:
  Sagens drøftes med henblik på at tilføje nye ideer og aktiviteter til planen.
   

 5. Rekruttering til DB og valg til Repræsentantskab 2013-2014
   
  Sagsfremstilling:
  FU drøfter en sidste gang før valget nye ideer til at skabe opmærksomhed omkring valg til de styrende organer i DB.

  Regionsforeningsbestyrelserne er indkaldt til møde om emnet den 3. dec. På det tidspunkt har vi et billede af hvem der er valgt i kommunerne, men har stadig tid til nye aktiviteter, inden valgmøderne skal afholdes i sidste halvdel af januar.

  Der er iværksat kampagne op til kommunevalget, for at få bibliotekerne på dagsordnen, hvilket gerne skulle give den afledte effekt at øge den politiske opmærksomhed om foreningen.

  I forhold til at udbrede rekrutteringsgrundlaget bliver indrykket annoncer i Bibliotekarforbundets blad Perspektiv, samt en øget indsat over for HK.
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes med henblik på at finde nye initiativer
   

 6. Danskernes Digitale Bibliotek
  Bilag: www.danskernesdigitalebibliotek.dk/
   
  Sagsfremstilling:
  Der har været afholdt møde mellem DB og repræsentanter KL og Kulturstyrelsen den 4. okt. På mødet vil formanden orientere om mødet og lægge op til debat om DBs muligheder for at påvirke udviklingen af DDB.
   
  Indstilling:
  Sagens drøftes.
   
 7. Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik
   
  Sagsfremstilling:
  Sidste gang blev orienteret om at udvalget forventede at færdiggøre sit arbejde med udgangen af september. Det sidste møde er imidlertid udskudt, da der opstod uklarhed om de endelige anbefalinger.

  Lars Bornæs orienterer om udvalgets arbejde på mødet.
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes.
   

 8. Tour Danmark
  Bilag: db.dk/TurDK2013
   
  Sagsfremstilling:
  Der orienteres om status og erfaring med DB-turen til landets kommuner. En oversigt kan ses på db.dk/TurDK2013
   
  Indstilling:
  Til orientering
   
 9. Projekter
   
  a. Tænketanken Fremtidens Biblioteker
  Bilag: www.db.dk/tænketank
   
  Sagsfremstilling:
  Tænketankens arbejde kan følges på www.db.dk/tænketank.
  Der er udarbejdet et kort statusnotat til FU om Tænketankens arbejde og resultater. Hent statusnotatet.
   
  Pt. arbejdes på et større antropologisk projekt i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Kulturstyrelsen, med et budget i størrelsesordnen 1-2 mio.
  På mødet forventes vi at kunne fortælle om det kan iværksættes.

  Endvidere er to større konferencer under opsejling: En international om ”Frivillighed” d. 27. november 2013 og primo 2014 om ”Fremtidens bruger” ud fra segmenteringsanalyse.

  Der søges endvidere om ansættelse af journalistpraktikant i samarbejde med DB.
  Denne forventes ansat primo 2014.
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes.
   
  b. Danmark læser
   
  Sagsfremstilling:
  Kulturminister Marianne Jelved har afsat 20 mio. kr. til initiativet Danmark Læser.

  Initiativet indeholder blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag, der kan få flere til at læse.

  Direktøren for DB er udpeget til følgegruppen og vil på mødet lægge op til debat om DB’s deltagelse i projektet.
   
  TIDSPLAN
  September og oktober 2013:
  – Afholdelse af 49 innovationsworkshops i kommunerne
  Den 1. oktober 2013:
  – Frist for rekvirering af en gratis innovationsworkshop
  Den 31. oktober 2013:
  -Tilmelding til Danmark Læsers modelkommuneforsøg
  Den 31. januar 2014:
  – Frist for indsendelse af projektansøgning
  Primo marts 2014:
  – De 12 modelkommuner offentliggøres, og projektperioden begynder
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes og der tages stilling til om DB skal lave følgeaktiviteter.
   

 10. Forberedelse af repræsentantskabsmøde
  Bilag: Dagsorden og bilag Repræsentantskab
   
  Sagsfremstilling:
  På mødet gennemgås dagsordnen til repræsentantskabet og formanden orienterer om sin ½ års beretning.
   
  Indstilling:
  Drøftelse
   
  TEMADEBAT
   
 11. Internationalt samarbejde
   
  a. IFLA, Trendspots
  Bilag: trends.ifla.org/insights-document
   
  Sagsfremstilling:
  På sidste møde besluttede FU at sætte IFLA Trend Report på mødet som temadrøftelse og hvordan vi kan sætte den i spil i en Dansk Sammenhæng. Desværre var det danske medlem af IFLA bestyrelsen Kent skov forhindret i at komme til mødet, men direktøren har sammen med ham lavet oplæg til drøftelse.

  IFLA Trend Report udpeger fem MEGA tendenser, som spiller en central rolle i udformningen af det fremtidige informations økosystem.

  Ikke kun for bibliotekerne, men hele den samfundsudvikling bibliotekerne skal agere i. Det er vigtigt for bibliotekernes handlemuligheder i det moderne samfund, at de forholder sig til den teknologiske udvikling i en meget større sammenhæng end blot i forhold til de informations- og biblioteksfaglige tendenser.

  Derfor er det naturligt for Danmarks Biblioteksforening at sætte TREND RAPPORTEN på den politiske dagsorden.

  Spørgsmålet hvordan gør vi det og i hvilken sammenhæng og form?

  Udgangspunktet er at hele informationssamfundet er i konstant og hastig forandring. Hvordan vil vi fortsat finde, bruge og drage nytte af alle informationerne i en stadig mere hyper-forbundet verden?

  > TREND 1 Ny teknologi vil både udvide og begrænse, hvem der har adgang til information.
  > TREND 2 Online uddannelse vil både demokratisere og forandre global læring.
  > TREND 3 Grænserne for privatlivets fred og databeskyttelse, vil blive redefineret.
  > TREND 4 Det hyper-forbundne samfund vil åbne mulighed for, at nye stemmer og grupper vil blive hørt.
  > TREND 5 Det globale informationsmiljø vil blive forandret grundlæggende af nye teknologier.

  Læs mere om rapporten eller læs selv den engelske udgave
   
  Indstilling:
  Der tages stilling til DB aktiviteter i forbindelse med IFLA Trend Rapport.
   

 12. Næste møde:
   
 13. Evt.

Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen / Michel Steen-Hansen