februar

DB Forretningsudvalgsmøde

Fredag den 1. februar 2013, kl. 11-15
Hovedbiblioteket, Møllegade 1, 8000 Aarhus C. Mødelokale B.

Download mødereferat

Dagsordensforslag:

 1. Godkendelse af dagsorden
   
 2. Godkendelse af referat af møde 26.10.2012
  Bilag: Referat
   
  Indstilling:
  Godkendes
   
 3. Regnskab 2012
  Bilag: Regnskab
   
  Sagsfremstilling:
  Regnskab kontra opdateret budget 2012
  Der er en totalafvigelse mellem regnskab 2012 og opdateret budget 2012 på i alt 815.857 kr. Der var budgetteret med et underskud på 244.000 med er i stedet opnået et overskud på 571.857 kr.

  Afvigelserne kan I se på side 6 i regnskabet, hvor jeg også har lavet ledelsesberetning, som jeg her uddyber og ellers henviser jeg (MSH) i det følgende til resultatsopgørelsen side 10.

  I forhold til overskuddet skal der fratrækkes 310.000 som bør hensættes til Tænketanken i 2014, da den først afsluttes 1. oktober 2014.
  Dermed er det reelle overskud 261.857 – i forhold til dette skal vi se det som ”rettidig omhu” i forhold til de nedskæringer vi skal igennem i de kommende 2 år, for at opnå en driftbalance. Vi ved for nuværende at kontingent indtægter i 2013 er 398.400 kr. lavere. Hvilket betyder at vi stadig har en udfordring i at finde besparelser i budget 2014. I planerne ligger at der bliver besparet yderligere på lønomkostningerne i 2014, da der er indgået en senior aftale med en bibliotekskonsulent om aftrædelse. Dermed er er taget højde for de nu kendte besparelseskrav, hvor vi allerede i 2012 har effektueret nogle af besparelserne på løn og derfor udviser dette overskud.

  Se også regnskabets ledelsesberetning
   
  Indstilling:
  At godkende regnskabet, underskrive og oversende det til Repræsentantskabet på mødet 13.marts.
   

 4. DB’s nye struktur.
  Bilag : Repræsentantskabets indstillinger om struktur og vedtægt.
   
  Sagsfremstilling:
  Den nye struktur blev vedtaget af Repræsentantskabet 23.11.2012 med henblik på endelig vedtagelse på genforsamlingen i marts 2013 og med ikrafttræden fra 1.1.2014.
   
  Indstilling:
  Forslaget fremsendes til genforsamlingen med henblik på vedtagelse.
   
 5. Kombit
  Bilag: Orientering ved Tine Vind og Lars Bornæs samt Kombit nyhedsbrev.
   
  Sagsfremstilling:
  I starten af februar 2013 går KOMBIT i udbud med et fælles bibliotekssystem for folke- og  skolebiblioteker, der forventes at kunne gå i drift i 2014.
  I vedhæftede nyhedsbrev fra 11. januar 2013 fremgår det, at 85 kommuner, svarende til 88% af befolkningsgrundlaget, har tilsluttet sig det fælles udbud. Heraf har en enkelt   kommune meddelt, at kun folkebiblioteket og ikke indtil videre skolebiblioteket, deltager i det fælles udbud.
  Et nyt fælles bibliotekssystem forventes både at understøtte samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, heraf også en forventes effektivisering ved fælles udnyttelse af ressourcerne. Hertil kommer at det fælles bibliotekssystem også skal både bidrage til og understøtte Danskernes Digitale Bibliotek. Organiseringen af arbejdet er delt i en styregruppe samt 2 følgegrupper:
   
  Indstilling:
  Sagen tages til efterretning.
   
 6. DB’s årsmøde
  Bilag: Program for årsmødet – https://www.db.dk/program2013
   
  Sagsfremstilling:
  Status ved Hellen Niegaard for Årsmøde 2013 onsdag 13. og torsdag 14. marts afholdes i Bella Center.
  Ved tilmeldingsfristen for reduceret pris sidste år (31. januar), var der kommet ca. 340 tilmeldinger. Den 22.1. i år var der indkommet 275 tilmeldinger, der mangler stadig tilmeldinger fra visse kommuner, bl.a. Lyngby-Tårbæk og Odsherred.
   
  Indstilling:
  Orientering
   
 7. Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik
  Bilag: Beretning fra Lars Bornæs
   
  Sagsfremstilling:
  Punktet er et fast punkt på forretningsudvalgets dagsorden.
  Lars Bornæs orienterer.
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes/tages til efterretning.
   
 8. BibZoom
  Bilag: https://www.db.dk/artikel/bibliotekerne-i-den-digitale-fremtid
   
  Sagsfremstilling:
  Københavns og Aarhus udmeldelse af BibZoom slut december – og melding om i stedet at egenproducere et site med anmeldelser og musikinformation samt med henvisning til kommercielle musik-sites – rejste debat om bibliotekernes formål jf. lovens §1” – der er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer herunder internet og multimedier”. DB har udsendt pressemeddelelse
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes mhp. formulering af principiel DB holdning.
   
 9. Den store mediedebat – om bogens situation 
  Bilag: https://www.db.dk/artikel/klik-eller-licens
   
  Sagsfremstilling:
  På baggrund af e-bogsudviklingen, lukning af boghandlere og ringere indtjening har bogbranchen ved især to store forlag (L&R og senest Gyldendal) rejst spørgsmål om:
  1) reetablering af faste bogpriser, 2) evt. i form af en karenstid på nogle måneder, 2.1) og kun salg via (fysiske) boghandlere i en evt. karenstid, 3) en boglov eller regulering af markedet ift. at løse foranstående samt sikre udgivelse af dansk indhold, hhv. sikre ’smal’ litteratur og 4) se på e-bogsmarkedet, herunder på bibliotekernes rolle mv.
  DBs formand har kommenteret situationen i vedlagte artikel, offentliggjort på db.dk og i DB nr 1/13.
   
  Indstilling:
  Sagens drøftes mhp. formulering af principiel DB holdning til de nævnte hovedemner.
   
 10. Projekter
  a. Kulturkonference 2013 23. april
   
  Sagsfremstilling:
  ”Kultur som udviklingskraft” DBs Kulturudvalg har denne gang forberedt DBs store kulturkonference i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Kommune. Da konferencen afholdes i Dok 5000, Odense. Målgruppe: politikere, biblioteks- og byplanfolk m.fl. Invitation/tilmelding primo februar.
  Der anmodes i lighed med øvrige kulturkonferencer om underskudsgaranti på 20.000 kroner.
   
  Indstilling:
  Anmodningen godkendes.

  b. Tænketanken
  Bilag: https://www.db.dk/artikel/nyt-fra-t%C3%A6nketanken

  Sagsfremstilling:
  Tænketanken er efter startfasen kommet op i omdrejninger og afholder flere møder i januar kvartal samt står for en session på DB årsmøde om formiddagen den 13. marts.
  Tænketanken støttes med bevilling fra udviklingspuljen på de ansøgte 554.000 kr. (segmenteringsanalyse mv.).
   
  Indstilling:
  Tages til efterretning.

  c. Læringsuge 2013
  Bilag: http://www.dfs.dk/nyheder/2013/laeringsloerdag-bliver-til-laeringsdage/

  Sagsfremstilling:
  Gennem arrangementer over hele landet vil Læringsdage 2013 arr af DFS og bl.a. DB og de danske biblioteker synliggøre en bred vifte af muligheder for at deltage i voksenlæring. Borgerne vil kunne møde tilbuddene, hvor de færdes i dagligdagen: på arbejdspladser, på uddannelsesinstitutioner, på bytorvet, på biblioteket, på sociale medier og mange andre steder.
  Kredsen bag er udvidet så nu også Ministeriet for Børn og Undervisning er med – og dertil er der i år modtaget EU-tilskud, så der efter ansøgning kan uddeles ca. 20.000 til aktiviteter i et antal byer (formentlig 10).
   
  Indstilling:
  Til orientering.

  d. DB aktiviteter
  OBS: Rene orienteringspunkter tages ikke på dagsorden, men udsendes blot som bilag.

  Sagsfremstilling:
  DB planlægger forskellige tiltag, kampagner og produkter til sine medlemmer.

  På mødet vil vi kort orientere om:
  a) TUR Danmark
  Der er afholdt besøg i 32 kommuner. Der er 3 fastlagte besøg. 12 kommuner er derudover inviteret, men har endnu ikke svaret. 7 kommuner har bedt om ikke at få besøg.
   
  b) Oversigt over høringssvar (siden sidst):
  Digital selvbetjening
  Ophævelse af karenstidsordning
  Synshandicappede
  Bibliotek.dk 2013
  De enkelte høringssvar kan ses her:
  https://www.db.dk/artikel-type/h%C3%B8ringssvar
  og https://www.db.dk/skribenter/biblioteksparaplyen

  c) Kierkegaard 200 årsdag.
  Markeringen finder primært sted i perioden 5. maj – 11. november 2013 med begivenheder i hele verden. DB deltager i planlægningen og sammen med programrådet. Program offentliggøres primo februar på  www.kierkegaard2013.dk.
  Herudover står DB sm. med Klassikerkomitéen bag Klassiker 2013: Søren Kierkegaard – det markeres central 24. september i samarbejde med Københavns Hovedbibliotek og i øvrigt bl.a. med udstillinger o.l. på landets folkebiblioteker.

  d) Digitalt medborgerskab – DB har koordineret projektet med arbejdstitlen ”Digitalt medborgerskab” db.dk/borgerservice
  Konsortiet (en række biblioteker, BCF og SDU) bag projektet har gennem de sidste to år drøftet mulighederne for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere. Et konkret tilbud udvikles og tilbydes i foråret ved SDU jf. projektets afsluttende anbefaling.

  e) Folkemødet 2013. DB planlægger deltagelse i Folkemødet 13.-16 juni på Bornholm. Bl.a. samarbejdes om debatarrangement sammen med Kulturstyrelsen og Statsbiblioteket m..fl. fra sektoren. Se også http://www.teambornholm.dk/Folkemoedet

  f) NEXT 2013. “Re-imagination – Civic Engagement – Collaborative Innovation” afholdes 16.-19. juni i Aarhus. DB støtter igen i år konferencen. Foreløbig programoversigt og tilmelding på http://www.nextlibrary.net/

  g) Projekt: Stemninger – rumlige og atmosfæriske virkemidler i biblioteker
  Samarbejdsprojekt med Helsingør som projektleder, og med Middelfart og Rødovre som partnere, om udvikling af kursus har ikke modtaget støtte fra udviklingspuljen.
   

 11. Internationalt samarbejde
  a. Nordisk
   
  Sagsfremstilling:
  De nordiske biblioteksforeninger samarbejder omkring et fælles e-statement ifm. med norsk e-bogskonference i Bergen den 8.-10 april – op til årets ’Halmstad konference’ Nordisk møde afholdes senere på året.
   
  Indstilling:
  Til orientering

  b. IFLA Nominering til valg til IFLA 2013
  Bilag: http://www.unam.na/library/lnamhila.html

  Sagsfremstilling:
  Governing Board: Kent Skov Andreasen (stadsbibliotekar i Odense) og Inga Lundén (biblioteksdirektør Stockholm), begge p.t. i IFLAs Governing Board, er villige til at tage en 2. runde. De øvrige nordiske biblioteksforeninger støtter begge.

  Herudover er der modtaget forslag fra den finske biblioteksforening om også at nominere Ellen Namhila fra Namibia, se bilag.

  President-Elect: DB har ikke modtaget direkte henvendelse om nominering til ny president-elect men en indirekte fra et siddende medlem af GB, Buhle M-Thata, fra Pretoria. Herudover er der sandsynligvis en anden kandidat. HN informerer.

  Standing Committees: DB har vedtaget at være repræsenteret i: Public Library Section, Childrens (Kirsten Boelt) og MLAS (Hellen Niegaard). Reelt har den sidste periode kun været tilfældet i de to sidste, da Tine Vind pga. jobskifte måtte vælge IFLA fra.
  Kandidater til de to første drøftes. Der nomineres til Public Library Section.
   
  Indstilling:
  Deadline 6. februar. DB nominerer i lighed med 2011 Kent Skov Andreasen og Inga Lundén til GB. Evt. Der nomineres desuden en kandidat til PL – forslag?
  Men for denne periode ikke til MLAS.

  c. IFLA 2013 i Singapore:
  Bilag: http://conference.ifla.org/ifla79
   
  Sagsfremstilling:
  IFLA kongressen 2013 finder sted 17-23 august. Fra DB deltager udover formandskabet, hvoraf Kirsten Boelt sidder i Childrens Section, Hellen Niegaard (MLAS) og Kent Skov Andreasen i GB. Desuden deltager direktøren og informationskonsulenten.

  Blandt øvrige FU medlemmer kan der gives tilskud til 2-3 deltagere – til et beløb af 5.000 kr. hver – øvrige udgifter dækkes af pågældendes egen kommune hhv.arbejdsplads.
   
  Indstilling:
  Udover de faste deltagere, deltager også:???

  d. EBLIDA
  Bilag: Beretning fra Lone Knakkergaard

  Sagsfremstilling:
  Danmark var vært for EBLIDAs council møde og store 2012konference i maj.
  De to finder sted i Milano i år fra 13.-14.maj (og finder således sted samtidig med KLs Kulturkonference)
   
  Indstilling:
  Formanden og direktøren, samt DBs medlem i EBLIDAs styrende råd. Lone Knakkergaard deltager.
   

 12. Næste møde:
  Onsdag den 13. marts 2013, kl. 8.30-9.00 i Bella Center.
  Bemærk Repræsentantskabet har møde den samme dag kl. 11-12.15
   
  Sagsfremstilling:
  Mødet afholdes kun, hvis der er behov for det forud for årsmødet.
   
 13. Evt.

Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen   /  Hellen Niegaard