marts

DB Forretningsudvalgsmøde

Onsdag den 13. marts  2013, kl. 8.30-9.15
Bella Center, Mødelokale 24.

Dagsordensforslag:

  1. Godkendelse af dagsorden
     
  2. Godkendelse af referat af møde 1.2.2013
    Bilag: Referat
     
    Indstilling:
    Godkendes.
     
  3. Mediedebatten

    Sagsfremstilling:
    På FU møde den 1.2. 2013 blev det besluttet at drøfte mediedebatten – om bogens situation.

    Se sagsfremstillingerne:

    BibZoom
    Bilag: https://www.db.dk/artikel/bibliotekerne-i-den-digitale-fremtid

    Sagsfremstilling:
    Københavns og Aarhus udmeldelse af BibZoom slut december – og melding om i stedet at egenproducere et site med anmeldelser og musikinformation samt med henvisning til kommercielle musik-sites – rejste debat om bibliotekernes formål jf. lovens § 1” – der er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer herunder internet og multimedier”. DB har udsendt pressemeddelelse

    Den store mediedebat – om bogens situation 
    Bilag: https://www.db.dk/artikel/klik-eller-licens

    Sagsfremstilling:
    På baggrund af e-bogsudviklingen, lukning af boghandlere og ringere indtjening har bogbranchen ved især to store forlag (L&R og senest Gyldendal) rejst spørgsmål om:

    1) reetablering af faste bogpriser, 2) evt. i form af en karenstid på nogle måneder, 2.1) og kun salg via (fysiske) boghandlere i en evt. karenstid, 3) en boglov eller regulering af markedet ift. at løse foranstående samt sikre udgivelse af dansk indhold, hhv. sikre ’smal’ litteratur og 4) se på e-bogsmarkedet, herunder på bibliotekernes rolle mv.

    DBs formand har kommenteret situationen i vedlagte artikel, offentliggjort på db.dk og i DB nr1/13.

    På baggrund af disse drøftelser blev det blesluttet, at sagen drøftes på forretningsudvalgsmødet den 13. marts forud for årsmødet.
    På baggrund af dette og forretningsudvalgsmedlemmerne input har sekretariatet udarbejdet et oplæg til drøftelse.

    Indstilling:
    FU skal tage stilling til om der på baggrund af dette oplæg skal udarbejdet og udsendes et decideret statement om bibliotekerne og de digitale medier?
    Samt om dette skal behandles på repræsentantskab og generalforsamling?
     

  4. Næste møde:
     
  5. Evt.

Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen   / Michel Steen-Hansen

13. marts 2013
kl. 07:30 - 08:00