september

DB Forretningsudvalgsmøde

Mandag den 23. september 2013, kl. 11-15
DB, Vartov

Afbud: Hanne Pigonska, Steen B. Andersen, Jørn Rye Rasmussen, Henrik Vestergaard

» REFERAT

Dagsordensforslag:

 1. Godkendelse af dagsorden
   
 2. Godkendelse af referat af møde 28.6.2013
  Bilag: Referat
   
  Indstilling:
  Godkendes
   
 3. Resultatopgørelse for august 2013
  Bilag: Resultatopgørelse, se bilag til pkt. 6.
   
  Sagsfremstilling:
  I forbindelse med at DB har udliciteret bogholderiopgaven er en omlægning af regnskabssystem, kontoplan og afrapporteringspraksis i gang.

  I forbindelse med budgetlægning færdiggøres ny kontoplan, som tages i brug 1. jan. 2014 derfor kan der endnu forventes visse forskydninger mellem de enkelte konti i resultatopgørelsen.

  Overordnet forventes der i 2013 en budgetoverholdelse.

  På nuværende tidspunkt er der endnu uforbrugte midler til projekter, som planlægges anvendt til aktiviteter i forbindelse med kommunevalget.

  Afvigelserne i den aktuelle resultatopgørelse udviser godt 300.000 kr. i Salg /& driftsindtægter samt tilskud, hvilket primært skyldes merindtægter i forhold til årsmøde 2013, hvilket modsvaret af udgifter i samme størrelsesorden.

  Endvidere er der et større forbrug på EDB end forventet på ca. 40.000 hvilket skyldes flytning, hvor der også er større udgifter på kontorhold af samme årsag. Dette forventes dækket ind ved sparede huslejeudgifter. Udover dette forventes udgifter til ny regnskabsserver i samme størrelsesorden, som vil påvirke EDB kontoen negativt.

  Indstilling:
  Tages til efterretning
   

 4. Opdateret budget 2013
   
  Sagsfremstilling
  Da der ikke er væsentlige budgetafvigelser anbefales det, at der ikke udarbejdes opdateret budget.

  Indstilling
  Der udarbejdes ikke opdateret budget
   

 5. Forrentning af formue
   
  Sagsfremstilling:
  På sidste møde blev formandsskabet bemyndiget til at investere dele af foreningens formue ud fra den risikoprofil, der blev drøftet på mødet.

  Formandsskabet har afholdt møde med investeringsrådgiver og har besluttet at investere 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 75%/25% fordeling mellem obligationer/aktier  samt 1.250.000 kr.  i en investeringspulje med 50%/50% fordeling mellem obligationer/aktier hos Nordeas Private Banking Portefølje.

  Indstilling:
  Tages til efterretning
   

 6. Budget 2014
  Bilag: Forslag til budget 2014
   
  Sagsfremstilling:
  Der er udarbejdet oplæg til budget for 2014. Forudsætningen for budgettet er et uændret antal medlemmer (Vesthimmerland meldte sig ud pr. 1. jan. 2014 allerede sidste år). Der er regnet med den af KL anbefalede fremskrivningsprocent på 1,7 % på kontingenter og lønninger, mens andre konti ikke er prisfremskrevet.

  I budgettet er arbejdet med at tilpasse udgifter til de ændrede indtægter med bagrund i nedsat kontingent og færre medlemmer. Der er derfor foretaget tilpasninger på omkring ½ mio. i forhold til det budgetterede underskud på 466.000 kr. i 2013.

  Budgettet udviser en balance, hvilket primært skyldes administrative omlægninger og personalenedskæringer. Sidste års blev lønbudgettet beskåret med godt ½ mio. kr. og i år lægges op til yderligere en besparelse på 250.000 kr. på løn til det faste personale.

  Der er i budgettet indregnet ekstraomkostninger til udviklingsmedarbejder på 250.000 kr. jf. sidste års beslutning om at ansætte en sådan sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker i en to-årig periode. Endvidere er kontoen til udviklingsprojekter forhøjet med 20.000 kr. til at igangsætte projekter der synliggør bibliotekerne og DB bl.a. aktiviteter i forhold til folkemøde.

  I budgettet er endvidere oprettet en pulje til Regionale Aktiviteter, som kan søges til aktiviteter i de enkelte regioner. De tilbageblevne regionsforeninger opkræver ikke længere regionalt kontingent, derfor afsættes en pulje på 200.000 kr. som kan ansøges, både af foreninger eller medlemskommuner som ønsker at iværksætte debatskabende aktiviteter i regionerne, samt 50.000 kr. til aktiviteter i regionerne gennemført af sekretariatet.

  Der er afsat ekstraudgifter til repræsentantskabet på 110.000 kr. hvilket skyldes at der skal afholdes valg, indkøbes digital valghandling og holdes ekstraordinært konstituerende møde.

  Det betyder at der er budgetteret med et underskud på 120.811 kr. hvilket primært skyldes ekstraordinære udgifter som følge af valg. Disse anbefales finansieret af formuen i 2014, da der forventes en balance i budgettet fra 2015.

  Indstilling:
  Budgettet anbefales og oversendes til repræsentantskabes godkendelse.
   

 7. Indstilling om interne og eksterne udvalg
  Bilag: Status Digitaliseringsudvalg
   
  Sagsfremstilling:
  I forbindelse med valg, konstituering og DB’s nye struktur skal der foretages en evaluering af DB’s udvalgsstruktur.

  På mødet lægges op til en drøftelse af hvilke anbefalinger der skal fremsendes til repræsentantskabet. De fremtidige udvalg vælges på repræsentantskabet konstituerende møde i april 2014. En oversigt over alle DB udvalg kan ses her

  Digitaliseringsudvalget har lavet en status som medsendes. I denne skriver de at
  ”Overoverordnet anbefales det, at DB fortsat har stort fokus på området, hvor erfaringen viser at meget af biblioteksdebatten er centreret om digitaliseringen og de emner udvalget har beskæftiget sig med.  Dog skal det bemærkes at Digitaliseringsudvalget fungerer som et politisk underudvalg for DB, og på så aktuelle emner som digitalisering og ophavsret overlapper udvalget på afgørende områder forretningsudvalgets virke…….
  …..Det anbefales derfor at FU overvejer hvordan fokus på digitaliseringen fastholdes og hvordan rådgivere tilknyttes, i forbindelse med implementeringen af den nye struktur og valget til de styrende organer i foråret 2014.”

  I forhold til Årsmødeudvalg bør overvejes, hvordan man laver en mere fleksibel struktur, så værtskommunen inddrages mere direkte i planlægningsarbejdet. 
  På mødet gennemgås de enkelte udvalg og deres arbejde.

  Udvalg
  » Digitaliseringsudvalget
  » Kulturelt udvalg
  » Medieudvalget
  »  Årsmødeudvalget
  » Biblioteksvejviserens redaktionsudvalg som naturligt nedlægges, ligesom  biblioteksvejviseren
  » International arbejdsgruppe

  Indstilling
  Det indstilles hvilke udvalg FU indstiller at repræsentantskabet nedsætter efter valget.
   

 8. Kommunevalg 2013
  Bilag: www.db.dk/kv13
   
  Sagsfremstilling:
  Sekretariatet har arbejdet med kampagneideer til at få biblioteket og kulturen på dagsordnen op til kommunevalget i november 2013.

  På mødet vil direktøren fremlægge ideerne og tidsplan.

  DB har lavet idekatalog til bibliotekerne om lokale aktiviteter i forbindelse med valget, som er under stadig udbygning www.db.dk/kv13

  DB har sammen med Tænketanken lavet en opinionsundersøgelse med fokus på borgerne, som afsæt for omtale af bibliotekerne op til valget. De første pressemeddelelser fra undersøgelsen er udsendt  – Se db.dk/artikel/brug-biblioteket-og-få-de-unge-til-stemme

  I efteråret udsendes flere pressehistorier med udgangspunkt i opinionsundersøgelsen.

  Som tidligere nævnt planlægges en række direkte udsendelser til kandidaterne med gode argumenter for et godt bibliotek, samt en række præfabrikerede skabeloner til pressemeddelelser om f.eks. ”Det kulturpolitiske møde” eller ”Derfor efterspørger borgerne biblioteket” som kan tilføjes lokale elementer og udsendes lokalt.

  Indstilling:
  Sagens drøftes med henblik på at tilføje nye ideer og aktiviteter til planen.
   

 9. Valg til Repræsentantskab 2013-2014
  Bilag: Valg til repræsentantskab
   
  Sagsfremstilling:
  På mødes gennemgås procedure og tidsplan til valg til regionsforeningerne og hvordan DB skaber opmærksomhed omkring valg til de styrende organer.

  Regionsforeningerne er nedlagt i Region Nord, Hovedstaden og Sjælland, mens Midt og Syd forsætter. Med det in mente er det vigtigt at få skabt opmærksomhed om valg til Repræsentantskabet i de enkelte regioner.

  På mødet lægges op til debat om, hvordan vi skaber opmærksomhed og interesse fra de potentielle kandidater.

  Det foreslås endvidere at indkalde regionsforeningsbestyrelserne til møde om emnet den 3. dec. På det tidspunkt har vi et billede af hvem der er valgt i kommunerne, men har stadig tid til nye aktiviteter, inden valgmøderne skal afholdes i sidste halvdel af januar. 

  Indstilling:
  Sagen drøftes og der indkaldes til møde den 3. dec.
   

 10. Danskernes Digitale Bibliotek
  Bilag: www.danskernesdigitalebibliotek.dk/
   
  Sagsfremstilling:
  Siden sidste møde har der været forsøgt at skabe en dialog med parterne omkring DDB. Bl.a. har på administrativt plan været afsøgt interesse for at lave en fælles konference i mellem KL, Kulturministeriet og DB i efteråret 2013. Det har ikke været muligt at finde interesse for en sådan konference uden for DB. 

  Der er også optaget en dialog med formanden for koordinationsgruppen i DDB, med henblik på at skabe et fælles dialogmøde, med politisk deltagelse. Dette er stadig under overvejelse i DDB.

  Lige før sommerferien udsendte DDB tilslutningsbrev til kommunerne, om at de skulle tilslutte sig senest 1. sep. i år. I den forbindelse fik DB flere henvendelser om gode råd i forhold til om man skulle tilslutte sig, hvilket er meget afhængigt af lokale forhold.

  Det førte til at DB’s formand udsendte kritisk pressemeddelelse og nyhedsbrev om sagen https://www.db.dk/artikel/mens-vi-venter-p%C3%A5-danskernes-digitale-bibliotek, samt skrev til formanden for styregruppen Ralf Klitgaard fra KL sammen med formanden for Bibliotekschefforeningen (BCF) Mogens Vestergaard, hvori det understreges at der ikke skal herske tvivl om, at både BCF og DB støtter DDB varmt. ”Men der skal heller ikke herske tvivl om, at begge foreninger ikke er tilfredse med den styringsmodel, der er lagt for dagen. Vi kan konstatere, at end ikke de regelmæssige møder, foreningerne blev stillet i udsigt, har været afholdt. Inden bibliotekerne binder sig til DDB, bør governancestrukturen finde en tilfredsstillende løsning.”

  BCF skrev så yderligere at de ikke kunne anbefale medlemmerne at tilslutte sig DDB inden der er fundet en god løsning.
  På den baggrund anmodede vi om at der hurtigst muligt afholdes et møde herom mellem KL og os.

  Herefter er der optaget en dialog med KL, som ikke ønsker at mødes med BCF og DB samtidig, men at afholde bilaterale møder. Der er derfor aftalt møde mellem formand, direktør og repræsentanter for KL og Kulturstyrelsen den 4. okt.

  På DDBs hjemmeside kan læses at 92 kommuner nu har tilsluttet sig DDB-samarbejdet. Dog har Københavns Kommune valgt ikke at tilslutte sig samarbejdet, bl.a. med baggrund i manglende indflydelse fra den enkelte kommune og bibliotek.

  Formanden vil på mødet lægge op til en drøftelse af situationen.

  Indstilling:
  Sagens drøftes med henblik på hvordan DB bedst biddrager til udviklingen af DDB.
   

 11. Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik
   
  Sagsfremstilling:
  Punktet er et fast punkt på forretningsudvalgets dagsorden.
  Lars Bornæs orienterer mundtligt om udvalgets arbejde på mødet.

  Indstilling:
  Sagen drøftes.
   

 12. Tour Danmark
  Bilag: www.db.dk/TurDK2013
   
  Sagsfremstilling:
  Der orienteres om status og erfaring med DB-turen til landets kommuner. En oversigt kan ses på www.db.dk/TurDK2013

  Indstilling:
  Til orientering
   

 13. Projekter

  a. Folkemødet 2013.
  Bilag: www.db.dk/artikel/storify-bibzonen-p%C3%A5-folkem%C3%B8de-2013

  Sagsfremstilling:
  Med Statsbiblioteket som initiativtager deltog DB i årets Folkemøde på Bornholm. Efterfølgende har vi afholdt evalueringsmøde, hvor den fælles konklusion blandt deltagerne var: at Folkemødet 2013 var en stor succes for bibliotekssektoren, og at vi skal gøre det endnu bedre i 2014.

  Det anbefaledes at nedsætte en partner-/programgruppe, som har ansvaret for arrangementet og for prioriteringerne. Det er vigtigt, at det bliver et skarpt arrangement med klare mål og prioriteter, selvom der skal inviteres bredt.

  Det anbefaledes endvidere, at budgettet helt overvejende skal finansieres af partnergruppen med SB i front, så der ikke bliver krav om betaling udenfor partnerkredsen.

  Foreløbig indstilles at partnergruppen har repræsentanter fra Kulturstyrelsen, BCF, DB, BF, Herning Central Bibliotek m.fl., Statsbiblioteket og evt. Det kongelige Bibliotek. Hidtil har det været direktøren der deltog fra DB. Det indstilles at han fortsætter.

  Det anbefales FU at DB budgetterer med 25.000 kr. i deltagelse, samt tager stilling til hvor mange personer der skal deltage, så dette kan budgetteres.

  Indstilling:
  DB deltager som partner i det fælles bibliotekstelt. Der indarbejdes en udgift på 40.000 kr. i budget 2014.

  b. Tænketanken Fremtidens Biblioteker
  Bilag: www.db.dk/tænketank

  Sagsfremstilling:
  Tænketankens arbejde kan følges på www.db.dk/tænketank. Der afholdes styregruppemøde den 13. september og på mødet vil blive orienteret fra dette.

  Indstilling:
  Sagen drøftes.
   

 14. Internationalt samarbejde

  a. IFLA
  Bilag: http://conference.ifla.org/ifla79

  Sagsfremstilling:
  Der har været afholdt IFLA konference 17.-22. august. En opsamling fra DB kan ses på https://www.db.dk/ifla2013

  En af de mere spændende nyskabelser på dette års IFLA 2013 var IFLA Trend Report. Den handler om de helt store MEGATRENDS. Og ikke kun om bibliotekernes udvikling, men hele den samfundsudvikling de skal agere i.

  På FU mødet lægges op til en diskussion af hvordan DB kan fremme udbredelsen af IFLA Trend Rapport for derigennem at skabe politisk opmærksomhed om bibliotekernes rolle i forhold til disse tendenser.

  IFLA Trend Report udpeger fem tendenser, som spiller en central rolle i udformningen af det fremtidige informations økosystem

  > TREND 1 Ny teknologi vil både udvide og begrænse, hvem der har adgang til information
  > TREND 2 Online uddannelse vil både demokratisere og forstyrre global læring
  > TREND 3 Grænserne for privatlivets fred og databeskyttelse, vil blive omdefineret
  > TREND 4 Det hyper-forbundne samfund vil åbne mulighed for, at nye stemmer og grupper vil blive hørt
  > TREND 5 Det globale informationsmiljø vil blive forandret grundlæggende af nye teknologier

  Læs mere om rapporten

  Indstilling:
  Der tages stilling til DB aktiviteter i forbindelse med IFLA Trend Rapport

  b. EBLIDA
  Bilag: http://www.eblida.org/news/the-right-to-e-read.html

  Sagsfremstilling:
  EBLIDA planlægger europæisk kampagne om e-bøger og brugernes adgang til e-bøger via bibliotekerne i lighed med de trykte bøger. Kampagneslogan er “Rights to e-read”.  På mødet drøftes ideen og om vi vil deltage fra dansk side.

  Indstilling:
  Der tages stilling til om DB deltager.
   

 15. Næste møde:

  Repræsentantskabets møde er planlagt til 25. okt. kl. 11.00-15.00 i Tårnby Bibliotek (Meget tæt på Lufthavn og Station). Vi kunne foreslå at sætte et tema op omkring, hvordan rekrutterer man politisk interesse for kultur og deltagelse i Danmarks Biblioteksforening – og have oplæg af f.eks. Christian Have.

  Det bør overvejes at invitere Repræsentantskabet allerede den 24. okt. til rundvisning i Den Blå Planet 16.00-17.15. og derefter Middag med forretningsudvalget og overnatning.

  FU kunne således holde møde om aftenen den 24. okt.

  Det foreslås endvidere at arrangere møde for regionsforeningsbestyrelser den 3. dec., hvor vi temasætter valg til repræsentantskabet i 2014 og hvordan vi får flere til at deltage aktivt.
   

 16. Evt.

Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen   /  Michel Steen-Hansen