marts

DB Repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde

Onsdag den 13. marts 2013 kl. 11.00-12.30.
Bella Center, Center Boulevard, 2300 København S.
Mødelokale 20.

» MØDEREFERAT

Dagsorden
ifølge vedtægtens § 12, stk. 2.

 1. Godkendelse af dagsorden
   
 2. Valg af dirigent
   
 3. Orientering om formandens mundtlige beretning
   
  Sagsfremstilling:

  Formanden gennemgår sin beretning, men det foreslås at selve drøftelse henlægges til Generalforsamlingen.
   
  Indstilling:
  Til orientering
   
 4. Godkendelse af regnskab for 2012
  Bilag: Revideret regnskab for 2012.
   
  Regnskabskommentar: Totalafvigelse mellem regnskab 2012 og opdateret budget 2012 på i alt 815.857 kroner. Der var budgetteret med et underskud på 244.000 kroner, men i stedet er der opnået et overskud på 571.857 kr. Afvigelserne afspejler ’rettidig omhu’, afledt af igangsatte spareinitiativer for at imødegå nedskæringerne i 2013 og 2014 afledt af to ting: det nedsatte kommunekontingent fra 2013 og udmeldelser. Besparelserne handler om reduktion af personale/lønomkostninger, flytning til mindre kontorer og andet. Regnskabet er revideret af BDO og er godkendt af DBs forretningsudvalg den 1. februar 2013 og indstillet til godkendelse i repræsentantskabet på marts-mødet 2013. Forretningsudvalget vedtog, at årets overskud lægges i DB’s kassebeholdning. Der var enighed om, at Tænketanken skal prioriteres, såfremt det skønnes muligt i budget 2014.
   
  Sagsfremstilling:
  Regnskabet er godkendt og underskrevet af Forretningsudvalget
  På mødet en mundtlig orientering om  regnskabsresultatet
   
  Indstilling:
  FU indstiller at regnskabet godkendes. Det underskrives af dirigenten.
   
 5. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag til dagsordenen
   
 6. Årsmøde
   
  Sagsfremstilling:
  Repræsentantskabet gennemgår årsmødet.
  Eventuelle spørgsmål gennemgås.
  a. Generel orientering. Gennemgang af årsmødets forløb
  b. Skriftlige beretninger. Udsendes ultimo februar og kan ses på www.db.dk.
   
 7. Næste møde
   
  Sagsfremstilling:
  Næste ordinære møde i Repræsentantskabet skal afholdes i 4. kvartal af 2013
   
 8. Eventuelt
   
  Temadrøftelse:
  Aktuel debat om mediemarkedet.
  Orientering og opsamling ved Hellen Niegaard.

Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen   /   Hellen Niegaard