oktober

DB Repræsentantskabsmøde

Mødet afholdes på Tårnby Kommunebiblioteker, Kamillevej 10, 2770 Kastrup

På mødet vil Christian Have deltage fra kl. 11.30 og lægge op til debat om kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer med udgangspunkt i hans nye bog ”Ansvar eller anarki”. Tårnbys borgmester og kulturudvalgsformand er indbudt til at deltage i debat og frokost.

» Referat af mødet den 25. oktober 2013

» Se Christian Haves PowerPoint her

Dagsorden (ifølge vedtægtens § 12, stk. 3.)
» Hent dagsorden som pdf

 1. Valg af dirigent
   
 2. Formandens beretning
   
 3. Godkendelse af virksomhedsplan og budget for det kommende år (2014)
   
  a. Virksomhedsplan
  Bilag: Udkast til Virksomhedsplan 2014
   
  Sagsfremstilling:
  DB vedtager hvert år en virksomhedsplan, der indeholder en række indsatsområder. FU og Repræsentantskabet har i perioden løbende arbejdet med disse. I år har FU valgt at revidere indsatsområderne og at anbefale at det nye repræsentantskab nedsætter et ad hoc udvalg for hvert indsatsområde, hvor der opsættes en række resultatmål, som hvert år evalueres af repræsentantskabet.

  Indsatsområder i VP 2014 er:
  • BIBLIOTEKET – indgangen til læring
  • BIBLIOTEKET – indgangen til Det digitale Danmark
  • BIBLIOTEKET – indgangen til fællesskabet
  • BIBLIOTEKET – biblioteksforeningen og medlemmerne

  Indstilling:
  At Virksomhedsplan 2014 godkendes og præsenteres på årsmødet 2014, som grundlag for det kommende repræsentantskabs arbejde.

  b. Budget 2014
  Bilag: Udkast til budget samt noter til budget

  Sagsfremstilling:
  FU indstillede på mødet 23. september budget 2014 til repræsentantskabets godkendelse.

  Forudsætningen for budget 2014 er et uændret antal medlemmer (sidste år blev orienteret om at Vesthimmerland og Syddjurs meldte sig ud med virkning fra 1. jan. 2014, Syddjurs har efter dialog genoptaget deres medlemsskab). Der er regnet med den af KL anbefalede fremskrivningsprocent på 1,7 % på kontingenter og lønninger, mens andre konti ikke er prisfremskrevet.

  I budgettet er arbejdet med at tilpasse udgifter til de ændrede indtægter med bagrund i nedsat kontingent og færre medlemmer. Der er derfor foretaget tilpasninger på omkring ½ mio. i forhold til det budgetterede underskud på 466.000 kr. i 2013.

  Budgettet udviser en balance, hvilket primært skyldes administrative omlægninger og personalenedskæringer. Sidste år blev lønbudgettet beskåret med godt ½ mio. kr. og i år lægges op til yderligere en besparelse på 250.000 kr. på løn til det faste personale.

  Der er i budgettet indregnet ekstraomkostninger til udviklingsmedarbejder på 250.000 kr. jf. sidste års beslutning om at ansætte en sådan sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker i en to-årig periode. Endvidere er kontoen til udviklingsprojekter forhøjet med 20.000 kr. til at igangsætte projekter der synliggør bibliotekerne og DB, bl.a. aktiviteter i forhold til folkemøde.

  I budgettet er endvidere oprettet en pulje til Regionale Aktiviteter, som kan søges til aktiviteter i de enkelte regioner. De tilbageblevne regionsforeninger opkræver ikke længere regionalt kontingent, derfor afsættes en pulje på 200.000 kr. som kan ansøges, både af foreninger eller medlemskommuner som ønsker at iværksætte debatskabende aktiviteter i regionerne, samt 50.000 kr. til aktiviteter i regionerne gennemført af sekretariatet.

  Der er afsat ekstraudgifter til repræsentantskabet på 110.000 kr. hvilket skyldes at der skal afholdes valg, indkøbes digital valghandling og holdes ekstraordinært konstituerende møde.

  Det betyder at der er budgetteret med et underskud på 120.811 kr. hvilket primært skyldes ekstraordinære udgifter som følge af valg. Disse anbefales finansieret af formuen i 2014, da der forventes en balance i budgettet fra 2015.

  Indstilling:
  Budgettet anbefales af FU og oversendes til repræsentantskabets godkendelse.
   

 4. Indkomne forslag
  Forslag der ønsket fremmet til afstemning skal indsendes til sekretariatet senest 4. oktober 2013 (vedtægtens § 12, stk. 7).
  Der er ikke indkommet forslag.
   
 5. Næste møde
  Mødet holdes i forbindelse med DB årsmøde i Vejle den 27. marts 2014. Da det er det siddende repræsentantskabs sidste møde i denne valgperiode, lægges der op til et kort formelt møde inden generalforsamlingen, hvor formalia er regnskabets godkendelse. Under årsmødet vil der blive lagt op til en mere festlig afsked med hinanden.
   
 6. Eventuelt
   

Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen / Michel Steen-Hansen