maj

DB Repræsentantskabsmøde

Det første møde i det nyvalgte repræsentantskabet blev afholdt torsdag den 15. maj 2014, kl. 10-14, i mødelokale Blixen på Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1219 København.

Mødet var konstituerende, idet der skulle vælges medlemmer til foreningens forretningsudvalg og andre interne udvalg, samt eksterne repræsentationer.
Se alle medlemmer af repræsentantskabet på db.dk/Rep1417

Mødet blev afsluttet med en temadebat
Danmarks Læser på fremtidens biblioteker, med oplæg om undersøgelser om læsning og biblioteksbrug ved
Rikke Lind Andersson
projektleder af Danmark Læser (se oplæg)
Lotte Hviid Dhyrbye
leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker (se oplæg)

Præsentation og program

Dagsorden for mødet

REFERAT

 1. Valg af dirigent
  Hanne Pigonska blev valgt til dirigent, og fastslog at mødet var lovligt indkaldt.
  Der blev foretaget navneopråb, og fastslået at mødet var beslutningsdygtigt. Deltagerliste kan ses af bilag.
   
 2. Formandens velkomst
  Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen bød velkommen.
   
 3. Orientering om DB’s arbejde
  Bilag: db.dk/strategi-og-planer
   
  Sagsfremstilling:
  I DB har man i den seneste periode udviklet styringsredskaber, hvor man hvert 4 år laver en overordnet strategi og hvert år vedtager en virksomhedsplan, med en række indsatsområder. Den aktuelle strategi og plan kan ses på www.db.dk/strategi-og-planer

  På mødes gennemgås aktuelle planer og budget, for at give et indblik i foreningens virksomhed, med særlig vægt på indsatsområder.

  a. DB’s Strategi 2011-2015, samt virksomhedsplan for 2014, jfr. Bilag
  b. DB’s budget for 2014, jfr. bilag
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes
   
  Afgørelse:
  Sagen taget til efterretning med fokus på, at FU igangsætter arbejdet med at skabe en ny strategi for foreningen, som kan behandles på repræsentantskabes efterårsmøde og debatteres på årsmødet 2015.
   

 4. Fastsættelse af kontingenter jfr. § 12, stk. 4 a.
  Bilag: Kontingentsatser Gruppe A, Kontingentsatser Gruppe B, Befordringsgodtgørelse
   
  Sagsfremstilling:
  I foreningens vedtægter er det bestemt, at Repræsentantskabet fastsætter kontingent for enkeltpersoner og foreninger, institutioner m.fl. efter indstilling fra Forretningsudvalget.

  Det står repræsentantskabet frit for at fastsætte taksterne, eneste binding er ”§ 2, stk. 2 a-2-medlemmer betaler forhøjet kontingent fastsat af Repræsentantskabet i forhold til § 2, stk. 2 a-1-medlemmer.”

  På mødet gennemgås den nuværende kontingentstruktur og takstblad.

  a. Valggruppe A. Nuværende kontingentskala vedlagt
  b. Valggruppe B. Takstblad vedlagt.
  c. Fastsættelse af befordringsgodtgørelse m.v. jfr. § 18 og bilag
   
  Indstilling:
  •    Det anbefales at de for Valggruppe B nuværende takster ikke ændres, men prisfremskrives efter KL anbefalinger i næste års budget.
  •    Det anbefales at de for Valggruppe A nuværende takster ikke ændres eller prisfremskrives.
  •    Det anbefales at nuværende befordringsgodtgørelse ikke ændres, men prisfremskrives efter KL anbefalinger i næste års budget.
   
  Afgørelse:
  Indstillingen blev vedtaget
   

 5. Valg af forretningsudvalg og personlige suppleanter jfr. § 12, stk. 4 b.
   
  Sagsfremstilling:
  På første repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg skal der i følge vedtægterne vælges et forretningsudvalg. Herudover har repræsentantskabet mulighed for at nedsætte en række andre underudvalg.

  Forretningsudvalg:
  o    Forretningsudvalget vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget består udover formændene af 4 politiske (valggruppe A) repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B.
  o    Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde forslag til kontingent, budget og virksomhedsplan og drage omsorg for at Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.
  o    Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget.
   
  Indstiling:
  Valg af Forretningsudvalg udover formand og næstformænd, således at 4 medlemmer vælges efter d’Hondts metode af og blandt valggruppe A’s medlemmer i Repræsentantskabet og 3 medlemmer af og blandt valggruppe B’s medlemmer i Repræsentantskabet.

  Efter d’Hondts beregning, skal der vælges 2 fra socialdemokratiet og 2 fra venstre.

  Der vælges samtidig personlige suppleanter, for valggruppe A’s vedkommende fra samme parti, som den de er suppleant for
   
  Afgørelse:
  Formand Steen Bording Andersen (A)
  1. næstformand Hanne Pigonska (V)
  2. næstformand Kirsten Boelt, mediechef Aalborg
  Claus Mørkbak Højrup (V) – suppleant Lena Holm Jensen, Lejre
  Hans Skou (V) – suppleant Lisbet Rosendahl, Varde
  Michael Kjeldgaard (A) – suppleant Inge Dines, Ikast-Brande
  Paw Østergaard Jensen (A) – suppleant Sabine Dedlow, Furesø
  John Larsen, biblioteksleder Odsherred
  Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg
  Lone Hedelund bibliotekar Aarhus
   

 6. Valg til bestyrelser, udvalg og lignende, hvortil Danmarks Biblioteksforening udpeger repræsentanter, jfr. bilag
  Bilag: oplæg til udvalgsstruktur
   
  Sagsfremstilling:
  DB formandskab bestående af formand og de to næstformænd har lavet et oplæg til ny udvalgsstruktur, hvor de ud over forretningsudvalg anbefaler, at der nedsættes tre underudvalg, som det fremgår af bilag og dagsorden.
   
  Indstilling:
  At der nedsættes tre underudvalg, som foreslået i oplæg til udvalgsstruktur
   
  Afgørelse:
  Indstillingen tiltrådt

  a. Valg af Kulturelt udvalg
   
  Sagsfremstilling:
  Der nedsættes et kulturelt udvalg med samme kommissorium som i forrige periode. Udvalget vælges for en fireårig periode.
  Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).
  Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
   
  Indstilling:
  Der vælges:
  En politisk formand (valggruppe A)
  Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)
  Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)
   
  Afgørelse:
  Formand Samina Jasmin Shah (C)
  Anders Nørgaard (A)
  Anders W. Berthelsen (A)
  Johs. Poulsen (B) – suppleant Sabine Dedkow (A) – Furesø
  Helle Bak Andreasen (V) – suppleant Knud N. Mathisen, Aarhus
  Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Dansk Forfatterforening
  Peter Høybye, vicebibliotekschef Roskilde
  Martin Lundsgaard-Leth, biblioteksleder Ikast-Brande
  Hanne M. Sørensen, souschef Sønderborg
   
  b. Valg af udvalg
  BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL DET DIGITALE SAMFUND
   
  Sagsfremstilling:
  Der nedsættes et udvalg til at udfører det i Virksomhedsplan 2014 nævnte indsatsområder BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL DET DIGITALE SAMFUND som anbefalet i Oplæg til udvalgsstruktur. Udvalget vælges for en toårig periode.

  Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).
  Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
   
  Indstilling:
  Der vælges:
  En politisk formand (valggruppe A)
  Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)
  Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)
   
  Afgørelse:
  Formand Evan Lynnerup (V)
  Else Søjmark (A) – suppleant Henrik Olsen, Ishøj
  Frederik Pedersen (O) – suppleant ?,
  Lena Holm Jensen (V) – suppleant Hans Skou,
  Poul Henrik Hedeboe (F) – suppleant ?
  Lone Knakkergaard, bibliotekschef Vejle
  Erland Kolding Nielsen, direktør KB,
  Maria Sjøblom, afdelingsleder Aalborg
  Sara Jørgensen, udviklingschef Herning
   
  c. Valg af udvalg
  BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL LÆRING
   
  Sagsfremstilling:
  Der nedsættes et udvalg til at udfører det i Virksomhedsplan 2014 nævnte indsatsområder BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL LÆRING som anbefalet i Oplæg til udvalgsstruktur. Udvalget vælges for en toårig periode.

  Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).
  Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
   
  Indstilling:
  Der vælges:
  En politisk formand (valggruppe A)
  Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)
  Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)
   
  Afgørelse:
  Formand Dan Skjerning (A)
  Helle Barth (V)
  Nadja Maria Hageskov (C), suppleant Knud N. Mathiesen, Aarhus
  Sven Berthelsen (L), suppleant Inge Dines (A), Ikast-Brande
  Ulla Dræby (A), suppleant ?,
  Pia Friis, bibliotekschef Kolding
  Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg
  Lone Hedelund, bibliotekar Aarhus
  Meta Fuglsang, AOF Danmark

  d. Eksterne udvalg m.v. hvor DB vælger repræsentanter
   
  1. Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomite
  Biblioteksfonden har lavet nyt kommissorium, hvor der skal nomineres yngre forfattere, hvor vinderne skal vælges af bibliotekernes personale.

  Valg:
  Der skal vælges:
  2 repræsentanter fra gruppe A
  2 repræsentanter fra gruppe B

  Valgt er:
  Lisbet Rosendahl (V), Varde
  Sabine Dedlow (A), Furesø
  Hanne M. Sørensen, souschef Sønderborg
  Martin Lundsgaard-Leth, biblioteksleder Ikast-Brande

  2. Foreningen Norden – Repræsentantskabet
   
  Valg:
  Repræsentant vælges af valggruppe A

  Valgt er:
  Bjarne Kongsted (V), Holbæk
  Suppleant – Annemette K. Andersen, Esbjerg
   
  3. Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget
   
  Valg:
  Repræsentant vælges af valggruppe B

  Valgt er:
  Lisbeth Bjørn Hansen, Ikast-Brande (genvalgt)

  4. Læsernes Bogpris, nomineringskomite
   
  Valg:
  Repræsentant vælges af valggruppe B

  Valgt er:
  Maria Sjøblom, Aalborg.
   
  5. Nota. Overbygningsudvalget
   
  Valg:
  Repræsentant vælges af valggruppe B

  Valgt er:
  Jytte Bræmer, Fredericia (genvalgt)
   
  6. Ordet Fanger
   
  Valg:
  Repræsentant vælges af valggruppe B

  Valgt er:
  Kirsten Boelt, Aalborg (genvalgt)

  7. SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe

  Valg:
  Repræsentant vælges af valggruppe B

  Valgt er:
  Pia Henriette Friis, Kolding

  8. SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og  kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.

  Valg:
  Repræsentanter vælges af valggruppe B

  Valgt er:
  Sara Jørgensen, Herning

  9. Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet

  Valg:
  Repræsentant indstilles af valggruppe B

  Valgt er:
  Kirsten Boelt, Aalborg. Suppleant John Larsen, Odsherred.

  10. Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk

  Valg:
  Repræsentant indstilles af valggruppe B

  Valgt er:
  Sara Jørgensen, Herning.

  11. Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger

  Valg:
  Repræsentant indstilles af valggruppe B

  Valgt er:
  Lone Knakkergaard, Vejle.

  12. Kulturstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker

  Valg:
  Repræsentanter indstilles af valggruppe B

  Valgt er:
  Kirsten Boelt, Aalborg. Suppleant John Larsen, Odsherred.
  Lone Knakkergaard, Vejle. Suppleant Lone Hedelund, Aarhus.

  13. Kulturstyrelsen: Udvalget vedr udviklingsopgaver af overbygningskarakter

  Valg:
  Repræsentant indstilles af valggruppe B

  Valgt er:
  Kent Skov Andreasen, Odense (genvalgt).
   

 7. Fastlæggelse af tidspunkt for første ordinære repræsentantskabsmøde
  (4. kvartal i 2014)
   
  Sagsfremstilling:
  Det anbefales at repræsentantskabet afholder deres møde den 7. november i forbindelse med Bogforum i Bella centret.
   
  Indstilling:
  Fredag den 7. november 2014 kl. 11.00 – 15.00
   
  Afgørelse:
  Næste møde afholdes fredag den 7. november 2014 kl. 11.00 – 15.00 i Bella Centret i forbindelse med Bogmessen, hvor der på bibliotekernes stand også vil blive lagt op til politisk debat.     

Med venlig hilsen
Steen Bording Andersen /  Michel Steen-Hansen