marts

DB Forreningsudvalgsmøde

Onsdag den 28. marts 2012, kl. 10.00 – 12.30
Hotel Scandic the Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn

Afbud:
Tine Vind, Kirsten Westh

Dagsordensforslag:

 1. Godkendelse af dagsorden
   
 2. Godkendelse af referat af møde 24.2.2012
  Bilag: Referat
   
  Indstilling:
  Godkendes
   
 3. Repræsentantskab, forberedelse
  Bilag: Dagsorden og bilag er udsendt til alle medlemmer af Repræsentantskabet 27.2.2012.  
   
  Sagsfremstilling:
  Repræsentantskabsmødets forløb gennemgås kort.
  Forretningsudvalgsmedlemmerne fordeler opgaver mellem sig.
   
  Formanden orienterer om sin mundtlige beretning.
   
  Indstilling:
   
 4. Årsmødet
  Bilag: program for årsmødet
   
  Sagsfremstilling:
  Årsmødets forløb gennemgås kort. Forretningsudvalgsmedlemmerne fordeler opgaver mellem sig.
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes.
   
 5. Generalforsamling 29.3.2012
  Bilag: Dagsorden for generalforsamlingen, udsendt 24. januar 2012.
  Dirigentvejledning
   
  Sagsfremstilling:
  Generalforsamlingens forløb drøftes. Herunder afstemningen om vedtægtsændringen og Forretningsudvalgets rolle i debatten herom.
   
  Indstilling:
  Til drøftelse
   
 6. Kommunernes Skolebiblioteksforening
   
  Sagsfremstilling
  Det blev på Forretningsudvalgsmødet 24.2.2012 besluttet at have en temadrøftelse om samarbejdsformer med Kommunernes Skolebiblioteksforening. Det foreslås at denne drøftelse udsættes til næste ordinære møde, hvor der afsættes tid til det
   
  Indstilling
  Sagen udsættes
   
 7. Danskernes Digitale Bibliotek
  Bilag: http://biblioteksdebat.blogspot.com/2012/03/der-skal-mere-pa-hylderne-i-fremtidens.html
   
  Sagsfremstilling
  Den 20. marts offentliggjorde Kulturministeriet, KL og Kulturstyrelsen deres længe ventede rapport om Danskernes Digitale Bibliotek.
  Der orienteres om den aktuelle situation og debatten om emnet på årsmødet.
   
  Indstilling:
  Til drøftelse
   
 8. Danmarksturné
   
  Sagsfremstilling:
  Der orienteres om status og erfaring med DB-turen til landets kommuner. En oversigt kan ses på www.db.dk/TurDK2012
   
  Indstilling:
  Til orientering
   
 9. Projekter
   
  a. En af os
  Bilag: www.en-af-os.dk
   
  Sagsfremstilling:
  Der er planlagt møde mellem DB sekretariat og kampagnesekretariatet og vil forlægge oplæg til fælles indsats på næste FU møde.
  Orientering om aktuel status.
   
  Indstilling
  At DB arbejder videre med projektet og løbende orienterer FU.
   
  b. DB formidlingsplatform – ny hjemmeside
  Bilag: www.db.dk
   
  Sagsfremstilling:
  Sitet er nu i drift og der arbejdes på at skabe temaer over aktuelle og relevante emner, se f.eks. https://www.db.dk/2012 
   
  Til jer med smart phones eller tablets …
   

   
  Til jer på twitter: Skriv om årsmødet på Twitter: #DB12FRH
   
  Indstilling:      
  Til orientering
   
  c. Projekt: Tænketank om fremtidens biblioteker
  Bilag: http://fremtidensbiblioteker.blogspot.com
   
  Sagsfremstilling:
  Der er indkaldt til det første arbejdsmøde i tænketanken den 25. april
   
  Indstilling:
  Til orientering
   
 10. Internationalt samarbejde
   
  a. IFLA
  www.ifla.org
   
  Sagsfremstilling:
  Der orienteres om aktuelle sager.

  Årets IFLA kongres vil blive afholdt i Helsinki, Finland, 11.-17. august 2012.
  Temaet er  "Libraries Now! – Inspiring, Surprising, Empowering"
  Hvem deltager og skal DB iværksætte særlige tiltag for at få øget den danske deltagelse.

  Indstilling:
  Til orientering

  b. EBLIDA
  www.eblida.org

  Sagsfremstilling:
  Der orienteres om aktuelle sager og evt. tiltag.

  Indstilling:
  Til orientering

  c. EBLIDA-NAPLE konference 10. og 11. maj 2012.
  www.db.dk/copenhagen2012

  Sagsfremstilling:
  Orientering om aktuel status for arrangementet.
  Se mere på https://www.db.dk/copenhagen2012

  Indstilling:
  Til orientering
   

 11. Orientering
   
  a. Medlemssituationen
   
  Sagsfremstilling:
  Det drøftes om der skal iværksættes særlig tiltag i forhold til fastholdelse af medlemmerne, i forhold til de stramme kommunale budgetter og nedskæringer på bibliotekerne.

  Indstilling
  Til orientering

  b. Konference om borgerservice.

  Sagsfremstilling.
  DB er vært for en konference om borgerservice onsdag den 18. april på biblioteket på Rentemestervej i København.
  Se mere på https://www.db.dk/artikel/temadag-borgerservice-og-biblioteker

  Indstilling:
  til orientering

  c. Folketingets Høring om offentlig digitalisering og kommunal IT

  Se om høringen på: www.db.dk/artikel/folketingets-h%C3%B8ring-om-offentlig-digitalisering-og-kommunal-it

  Indstilling:
  til orientering
   

 12. Mødeplan
  Næste møde: Fredag den 20. april i forbindelse med mødet med mødet med de regionale biblioteksforeninger. Mødet holdes på Kulturøen Middelfart.
   
 13. Evt.

Med venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen   /  Michel Steen-Hansen