oktober

DB Forretningsudvalgsmøde

Forretningsudvalgsmødet afholdes på Vartov

 Hent referatet af mødet

Kl. 09.00 – 10.30
Mødestart

Kl. 10.30 – 12.30
Møde med repræsentanter for de regionale biblioteksforeninger om DB’s struktur.
» Se strukturoplæg 2013

Kl. 12.30 – 13.00
Arbejdsfrokost

Kl. 13.00-15.00
Forretningsudvalgsmøde

Dagsordensforslag:

 1. Godkendelse af dagsorden
   
 2. Godkendelse af referat af møde 7.9.2012
  Bilag: Referat
   
  Indstilling:
  Godkendes
   
 3. Budget 2013
  Bilag: Udkast til budget
   
  Sagsfremstilling:
  FU behandlede på sit møde 7. september udkast til budget 2013. FU besluttede at eventuelle udmeldelser frem mod 1. okt. indregnes i budget 2013 som et underskud, finansieret af kassebeholdningen i 2013, hvor DB er i gang med en omlægning således at der kan opnås balance i budgettet fremover.  

  Det opståede underskud dækkes af foreningens formue i 2013, for at opretholde aktivitetsniveau på rimeligt niveau. Formuen er opbygget i forbindelse med kommunalreformen, med henblik på at DB skulle være ekstra konsolideret for et imødegå konsekvenser af kommunale udmeldelser i forlængelse af kommunalreformen 2007.
  Forretningsudvalget anbefaler endvidere en kontingentnedsættelse i forhold til kontingentet for hovedforeningen. Desuden indstiller forretningsudvalget, at de regionale biblioteksforeninger halverer deres kontingent.

  Oplæg til budget 2013 byggende på følgende forudsætninger:

  a.    en løn og prisfremskrivning på de af KL anbefalede 1,5 %
  (dog er alle udgifter til udviklingsprojekter, interne og eksterne udvalg, samt EDB og Kontorhold ikke prisfremskrevet)

  b.    en mindre indtægt i kontingent på 398.400 kr. som dels skyldes en kontingentnedsættelse på 5 % samt udmeldelser fra syv kommuner som har udmeldt sig fra 1. jan 2013. Der er udmeldelser fra Fredensborg, Assens, Lemvig, Rudersdal, Greve, Struer og Brøndby. I alt svarende til et mindre kontingent på 398.400 kr.

  c.    250.000 kr. til udviklingskonsulent som ansættes i to år, i et forsøg på at generere tilstrækkelige med projekt- og sponsorindtægter til at finansiere fuld løn.

  d.    afsat 40.000 kr. til Tour Danmark, da projektet ikke når at afsluttes i 2012.

  e.    der er foretaget reduktion i lønudgifter på 600.000 kr. mens der er en mindre indtægt for det regnskabsarbejde DB har udført for Kommunernes Skolebiblioteksforening på 218.000 kr. og en forventet merudgift til ekstern regnskabskonsulent på 145.000. Hvilket i alt giver en besparelse på 237.000 kr.

  Det betyder at der budgetteres med et underskud på 466.900 kr. som skal ses i lyset af FU vedtagelse om i en toårig periode at bevilge midler til en udviklingskonsulent finansieret af kassebeholdningen på 250.000 kr. pr. år.

  DB planlægger i 2013 at etablerer et kontorfællesskab med Organisationen Danske Museer. I budgettet er ikke afsat midler til etableringsomkostninger, som forventes at kunne finansieres af besparede hulelejeomkostninger.

  Budget for 2013 skal vedtages af Repræsentantskabet på mødet 23. november. Indstilling fra Forretningsudvalget fremsendes til Repræsentantskabet senest 8. november.

  Det betyder at FU senest på sit møde den 26. okt. skal indstille et budget for 2013.

  Indstilling:
  At anbefale budgettet og oversende det til Repræsentantskabet på mødet 23. november.
   

 4. Virksomhedsplan
  Bilag: Udkast til Virksomhedsplan 2013
   
  Sagsfremstilling:
  På sidste møde vedtog FU at Virksomhedsplan 2012 opdateres og suppleres med et indsatsområde om kommunevalg.

  DB vedtager hvert år en virksomhedsplan, der indeholder en række indsatsområder. Op til VP2012 gennemførte FU og repræsentantskabet en større proces og skabte i workshops nye indsatsområder.

  Disse er i VP 2012:
  •  BIBLIOTEKET – indgangen til læring
  •  BIBLIOTEKET – indgangen til Det digitale Danmark
  •  BIBLIOTEKET – indgangen til fællesskabet
  •  BIBLIOTEKET – biblioteksforeningen og medlemmerne

  FU har valgt at tage udgangspunkt i denne, revidere indsatsområderne og supplere med et punkt om kommunevalg 2013, som tilføjes til pkt. om indgangen til fællesskabet

  Repræsentantskabet skal behandle VP for 2013 på mødet 23. november 2012.
  Indstilling fra Forretningsudvalget fremsendes til Repræsentantskabet senest 8. november.

  Indstilling:
  At udkast til VP2013 oversendes til repræsentantskabet.
   

 5. DB’s fremtidige struktur
  Bilag: strukturoplæg ”en styrket biblioteksforening i en ny organisation” samt ”Høringssvar til oplægget udsendt 11. juni
   
  Sagsfremstilling:
  Der er udsendt debatoplæg til alle regionsforeningerne, som regionalt debatterer det og kommer med kommentarer og eventuelle indsigelser. Alle regionsforeninger er indbudt til møde 26. okt.

  På baggrund af det afholdte møde mellem FU og repræsentanter for de regionale biblioteksforeninger tidligere på dagen, besluttes principperne for den fremtidige struktur.

  Sekretariatet færdiggør herefter strukturbeskrivelse og udkast til vedtægter og fremsendes 8. november til Repræsentantskabet til behandling 23. november.

  Indstilling:
  At Sekretariatet færdiggør strukturbeskrivelse og udkast til vedtægter, som sendes til FU godkendelse senest 1. nov. og fremsendes 8. november til Repræsentantskabet til behandling 23. november
   

 6. Udpegning af repræsentant til Foreningen Norden
  Bilag: Udskrift af mail fra Foreningen Norden
   
  Sagsfremstilling:
  Foreningen Norden vil fortsat gerne have tæt samarbejde med DB. Derfor har deres landsstyrelse i forbindelse med en omstrukturering af udvalgene anmodet om, at DB kommer til at indgå i deres nye uddannelsesudvalg sammen med Merete Riber (forretningsudvalget), Bente Dahl (foreningens repræsentant i Dansk Sprognævn), Alis Kjems (Herning) og Svend-Erik Errebo-Hansen (Nordfyn).

  Indstilling:
  Forslag til repræsentant indstilles til Repræsentantskabet.
   

 7. Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik
  Bilag: Kommissorium for udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik
   
  Sagsfremstilling:
  Danmarks Biblioteksforening har udpeget Lars Bornæs som medlem i kulturministeriet udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik.

  Lars Bornæs kommer på mødet med oplæg til DB input til udvalgets fremtidige arbejde.

  Udvalget skal kortlægge indtægtsmulighederne fra den nuværende biblioteksafgiftsordning for forfattere af hhv. fysiske bøger og e-bøger/e-lydbøger, hvor kun trykte bøger er omfattede, mens indtægterne for e-bøger/e-lydbøger er baseret på økonomiske konsekvenser for forfatternes indtjening fra biblioteksafgiften ved en fortsættelse af den nuværende ordning set i lyset af udviklingen i udlånet af e-bøger/e-lydbøger på folkebibliotekerne.

  Udvalget skal ligeledes kortlægge indtægtsmulighederne for den nuværende biblioteksafgiftsordning for grammofonplader m.v. og se denne i relation til indtægtsmulighederne fra aftaler vedrørende digitalt udlån. Med afsæt heri skal udvalget overveje, hvordan biblioteksafgiftsordningerne kan justeres.

  Udvalget skal opstille forskellige modeller for de fremtidige støtteordninger

  Modellerne skal udarbejdes under hensyn til overholdelse af EU-retten, herunder reglerne om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og det forhold, at biblioteksafgiftsordningen i sin nuværende form er indirekte anerkendt af EU Kommissionen som værende i overensstemmelse med EU-retten.
  Udvalget påbegynder sit arbejde den 1. oktober 2012. Udvalget afgiver sin rapport til kulturministeren senest den 1. juli 2013.
  Udvalgets sammensætning og organisering
  Udvalget består af:
  1 repræsentant fra Kulturstyrelsen som formand
  2 medlemmer indstillet af Dansk Forfatterforening
  1 medlem indstillet af Danske skønlitterære Forfattere
  1 medlem med biblioteksbaggrund indstillet af Danmarks Biblioteksforening
  1 medlem med forskningsmæssig baggrund
  1 medlem indstillet af Dansk Artist Forbund
  1 medlem indstillet af Danske Populær Autorer
  1 repræsentant fra Kulturministeriets departement

  Indstilling:
  Sagen drøftes
   

 8. eReolen
  Bilag: www.db.dk/usikker-fremtid-for-e-bogen-i-danmark 
   
  Sagsfremstilling:
  Forhandlingerne mellem eReolen og forlagene er brudt sammen. Det betyder, at den nuværende, etårige forsøgsordning stopper fra 1. november. Dermed forsvinder en lang række af bibliotekernes mest attraktive e-bogstitler. eReolen fortsætter imidlertid, også selvom det ikke er lykkes at etablere en aftale om udlån af ebøger fra de store forlag.

  Det betyder i praksis, at man mister nogle af de store leverandører til eReolen fra 1. november 2012. Men eReolen vil også i tiden efter arbejde på at være folkebibliotekernes ebogstilbud til borgerne, og de vil arbejde intensivt for løbende at udvikle det indhold der tilbydes.

  Det store spørgsmål er imidlertid, hvordan e-bogsmarkedet udvikler sig, hvilke tilbud de store forlag vil etablere, hvor det p.t. forlyder de vil etablere et ”udlåns lignende” tilbud, mens andre taler om en ”spotify” model og hvilken rolle bibliotekerne skal spille i forhold til at sikre borgerne adgang til viden og information når litteraturen digitaliseres.

  DB har afholdt dialogmøde om emnet og DB deltager i folketingets høring i nov. om bogmarkedet.

  DB har udsendt pressemeddelelse om sammenbruddet i forhandlingerne, hvilket eReolen og forlæggerforeningen også har.
  db.dk/usikker-fremtid-for-e-bogen-i-danmark
  ereolen.dk/artikel/bare-rolig-ereolen-er-ogs-et-tilbud-til-dig-efter-1-november-2012
  www.danskeforlag.dk/download/pdf/029aka001b.pdf

  På mødet orienteres om forhandlingerne og mulige tiltag. På baggrund af dette vedtages en strategi for hvordan DB agerer i forhold til de forskellige parter.  

  Indstilling:
  Sagen drøftes og en plan for nye tiltag vedtages.
   

 9. Projekter

  a.
  Projekt: Tænketank om fremtidens biblioteker
  Bilag: db.dk/tænketank

  Sagsfremstilling:
  Den nyansatte Tænketanksleder deltager og præsenterer sig selv og projektet kort.

  Indstilling:
  Til orientering

  b.
  DIALOGMØDE om DIGITALE BIBLIOTEKSTJENESTERS FREMTID

  Sagsfremstilling:
  Orientering fra mødet 24. september. Se pressemeddelelse https://www.db.dk/artikel/frugtbar-dialog-om-digitale-l%C3%B8sninger 

  Indstilling:
  Orienteringen tages til efterretning

  c.
  Folketingets Kulturudvalg holder åben høring om bogmarkedet

  Sagsfremstilling:
  Folketingets Kulturudvalg har besluttet at holde en åben høring om bogmarkedets situation onsdag den 7. nov. 2012 kl. 9-12 i Landstingssalen på Christiansborg. Formålet med høringen er at få indblik i de aktuelle udfordringer på bogmarkedet i Danmark og evt. bud på løsninger.

  Michel Steen-Hansen deltager med oplæg fra DB.

  Formen vil være sådan, at følgende parter bliver inviteret til at holde oplæg og sidde i panel:
  Forlæggerforeningen
  Boghandlerforeningen
  Danske Skønlitterære Forfattere
  Dansk Forfatterforening               
  Danmarks Biblioteksforening             
  Bibliotekarforbundet

  Indstilling:
  Til orientering

  d.
  DB aktiviteter

  Sagsfremstilling:
  DB planlægger forskellige tiltag, kampagner og produkter til sine medlemmer.

  På mødet vil vi kort orientere om:

  a. SMS julekalender som er udviklet sammen med Merethe Pryds Helle, Ålborg og København biblioteker, samt SMSpress, hvor bibliotekerne kan tilbyde deres lånere en interaktiv julekalender som udvikler sig afhængig af hvad man svarer på sms. db.dk/julesms
   
  b. Spil Dansk Dagen. Torsdag den 25. oktober fejres Spil Dansk Dagen for 12. gang, hvor DR og en lang række organisationer spiller og hylder dansk musik. Det foregår over hele landet, og man kan høre dansk produceret musik både på DR's kanaler og en lang række radiostationer. Danmarks Biblioteksforening er en del af projektgruppen og med i planlægningen. De danske biblioteker var stærkt repræsenteret på dagen i 2011.
   
  c. Kierkegaard 200 års fødselsdag. Markeringen finder primært sted i perioden 5. maj – 11. november 2013 med begivenheder i hele verden. DB deltager i planlægningen og sammen med programrådet har vi udsendt et katalog over folkelige formidlere, der præsenterer en lang række foredrag, workshops og oplæsninger med fokus på emner som fx musik, kærlighed, tro og populærkultur. Kataloget kan læses eller hentes fra hjemmesiden www.kierkegaard2013.dk
   
  d. Digitalt medborgerskab – DB koordinerer projektet med arbejdstitlen ”Digitalt medborgerskab” db.dk/borgerservice
  Konsortiet (en række biblioteker, BCF og SDU) bag projektet har gennem de sidste to år drøftet mulighederne for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere, som skal tage højde for de ændringer og udviklinger, der sker med hele borgerbetjeningen, kombineret med elementerne fra ”den venlige betjening”, som har rødder i folkeoplysningstraditionen.
  Der afholdes i okt. en afsluttende workshop for de involverede 10 kommuner, hvorefter der laves et oplæg til en fremtidig efteruddannelse.
   
  e. Folkemødet 2013. DB planlægger deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Bl.a. arbejdes med debatarrangement sammen med arkitektforeningen om Arkitektur og kultur. Der er også indledt dialog med Kulturstyrelsen og Statsbiblioteket om samarbejde.
   

 10. Internationalt samarbejde

  a.    Nordisk

  Sagsfremstilling:
  De nordiske biblioteksforeninger har holdt møde i Stockholm 9. og 10. okt. Fra DB deltog Hellen Niegaard og Michel Steen-Hansen.

  Der blev afholdt temamøde om de nordiske landes e-bogsmodeller. DB havde indbudt e-reolens projektleder Susanne Iversen til at komme med oplæg.

  Det blev en livlig og oplysende debat, hvor det blev klart at der arbejdes på meget forskellige vilkår i de nordiske lande, samt at vi i Danmark er langt fremme med forhandlingsløsninger, om end vi på nuværende tidspunkt ikke kender den fremtidige model for eReolen.

  På mødet var der enighed om at forsøge at beskrive en fælles nordisk erklæring om e-bøgernes tilgængelighed via bibliotekerne. Det aftaltes også at lave en fælles nordisk konference i Oslo om e-bøger og biblioteker i foråret 2013.

  Direktøren kommer på mødet med orientering om mødet og oplæg til fælles erklæring.

  Indstilling:
  Til orientering

  b.    IFLA.

  Sagsfremstilling:
  Der arbejdes med, at vi fra Norden deltager med to oplæg i en større fælles session om e-bogsmodeller på IFLA 2013 arrangeret i fællesskab af IFLAs e-lendinggruppe, MLAS, Metropolitan Libraries og Public Library-sektionen. Hvis forslagene godkendes i arrangørgruppen deltager Danmark med oplæg om e-reolen om eftermiddagen, mens Sverige har et oplæg om deres e-bogskampagne om formiddagen, der har et mere generelt fokus. Det er intentionen, at så mange som muligt af de nordiske biblioteksforeninger er til stede i denne session og bidrager med nordisk synspunkter hele dagen.

  Indstilling:
  Til orientering

  c.    Eblida

  Sagsfremstilling:
  Orientering fra EBLIDA Council Meeting og planlagt aktiviteter.

  Indstilling:
  Til orientering
   

 11. Næste møde:
  Fredag den 23. november i Vartov kl. 9.00-11.00 hvorefter der er repræsentantskabsmøde   11.00-15.00.
   
 12. Evt.