juni

DB Forretningsudvalgsmøde

Fredag den 28. juni 2013, kl. 11-15
DB, Vartov

Referat af mødet

Dagsordensforslag:

 1. Godkendelse af dagsorden
   
 2. Godkendelse af referat af møde 24.5.2013
  Bilag: Referat
   
  Indstilling:
  Godkendes
   
 3. Forrentning af formue
  Bilag: 3 forslag til forrentning – 1 | 2 | 3
   
  Sagsfremstilling:
  Med udgangspunkt i det ekstremt lave renteniveau har direktøren anmodet Nordea Invest om tre scenarier for investering af 2 mio. kr. af foreningens formue.
  I de sidste tre år har renteniveauet på en aftalekonto nærmet sig nul, derfor har foreningen haft investeret 2 mio. kr. i sikre obligationer med kort horisont, primært danske statsobligationer.
  De tre scenarier tager stadig udgangspunkt i en lav risikoprofil, men har en længerevarende investeringsprofil eller en lidt mere risikofyldt investeringsportefølje, hvor der også investeres i en lille del aktier.
  På mødet vil direktøren gennemgå de tre forslag.
   
  Indstilling:
  Forslagene drøftes og der tages stilling til hvilken risikoprofil der fremover skal investeres efter
   
 4. Regnskab for årsmødet
  Bilag: Regnskab
   
  Sagsfremstilling:
  Der er nu udarbejdet regnskab for årsmøde 2013 i Bella Centret. Det udviser et underskud på 14.057 kr.
   
  Indstilling:
  Regnskabet tages til efterretning.
   
 5. Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik
   
  Sagsfremstilling:
  Punktet er et fast punkt på forretningsudvalgets dagsorden.
  Lars Bornæs orienterer mundtligt om udvalgets arbejde på mødet.
   
  Indstilling:
  Sagen drøftes.
   
 6. Ny organisation, vedtægter og regionsstruktur
  Bilag: www.db.dk/vedtægter, takstblad, kontingent for kommuner, ikke medlemskommuner, valg til repræsentantskab
   
  Sagsfremstilling:
  Med baggrund i beslutningen på sidste forretningsudvalgsmøde drøftes et samlet oplæg til Repræsentantskabsmødet den 25. oktober.

  De vigtigste ændringer er:
  a. Der er 5 valgkredse, men frivilligt om man vil lave regionsforeninger
  b. Alle byrådsmedlemmer bliver fremover valgbare
  c. Ny medlemskategori; valgbarhed afhænger af om man arbejder i en medlemskommune/medlemsinstitution
  d. Kun generalforsamling hvert fjerde år, til gengæld Bibliotekspolitisk Topmøde hvert år

  På baggrund af disse ændringer er udarbejdet et takstblad med priser for medlemmer, samt ikke medlemmer og den nye kategori med medlemmer, der arbejder i ikke medlemskommuner/institutioner.

  Der er udarbejdet en oversigt over kontingenter for medlemskommuner, samt en oversigt over ikke medlemskommuner.
  Der er endvidere udarbejdet et oplæg til valgprocedure for A og B medlemmer til repræsentantskabet.

  Indstilling:
  Det fremlagte takstblad, køreplan og valgprocedure drøftes og tilrettes med henblik på udarbejdelse af oplæg, samt budgetforslag 2015 til endelig behandling på Repræsentantskabsmøde 25. okt.
   

 7. Kommunevalg 2013
  Bilag: www.db.dk/kv13
   
  Sagsfremstilling:
  DB vil som optakt til kommunalvalget iværksætte en række aktiviteter. Formålet med disse er dels at give bibliotekerne ideer til aktiviteter lokalt, som kan sætte bibliotekerne på valgkampens dagsorden, dels at synliggøre DB og foreningens synspunkter overfor politikerne. Dette bl.a. set i lyset af, at DB umiddelbart efter kommunalvalget skal afholde valg til foreningens styrende organer, hvor det må formodes at en række nye politikere er potentielle kandidater.

  ► DB laver i juni/juli en opinionsundersøgelse, hvor befolkningens syn på biblioteker fra forskellige vinkler bliver belyst. Konklusionerne fra undersøgelsen bruges aktivt i pressemeddelelser hen over sommerens agurketid til at sætte fokus på bibliotekerne, ligesom resultater fra undersøgelsen bruges igen tættere på selve valgdagen

  ► DB har udsendt et indledende kommunalvalgs-idekatalog til bibliotekerne, med forslag til lokale aktiviteter. Dette kan ses på www.db.dk/kv13. Bibliotekerne er samtidig blevet opfordret til at meddele DB hvilke øvrige aktiviteter man afvikler lokalt, så alle ideer og aktiviteter kan blive samlet på ovenstående side, til inspiration for alle

  ► DB udarbejder en pjece og tilhørende digitalt materiale med 10 ”Derfor biblioteker”-budskaber. Som i månederne op til valget skal sætte fokus på bibliotekets betydning.

  Indstilling:
  Forslagene drøftes og nye forslag indarbejdes.
   

 8. Tour Danmark
  Bilag: db.dk/TurDK2013
   
  Sagsfremstilling:
  Der orienteres om status og erfaring med DB-turen til landets kommuner. En oversigt kan ses på db.dk/TurDK2013 (dog ikke på iPhones og iPads)

  Indstilling:
  Til orientering
   

 9. Projekter

  a. Folkemødet 2013.
  Sagsfremstilling:
  DB og Tænketanken arrangerede og deltog i flere forskellige arrangementer på Folkemødet. Statsbiblioteket havde lavet et telt ved navn Bibzonen, hvor vi var partner og stod for flere af debatterne – programmet kan ses på www.statsbiblioteket.dk/folkemode-2013/program
  Formanden deltog i panelet på tre debatter i Bibzonen, men også andre af DB’s kommunale kulturpolitikere var i ilden: Pia Allerslev, Kulturborgmester København og Bjarne Kristiansen, formand for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Bornholm Kommune.
  Direktøren deltog endvidere i debatter om ”Fremtidens bibliotek for de unge” i Kulturens Telt. Samt i debat om Folkeoplysning og public service i debat med Morten Hesseldahl, kulturdirektør i Danmarks Radio og Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af menighedsråd.
  Tænketanken afholdt to velbesøgte arrangementer med titlen ”Frivillighed og velfærd” og ”Folkets Bibliotek”.
  På mødet drøftes vore erfaringer med henblik på vurdering af hvordan DB skal deltage næste år.

  Indstilling:
  Sagen drøftes.

  b. NEXT 2013.
  Sagsfremstilling:
  DB og Tænketanken arrangerede en workshop med titlen Civic engagement – How to increase local awareness?
  Nextlibrary konferencerne betragtes som nogle af de mest innovative arrangementer i biblioteksverdenen. Derfor prioriterer DB at deltage, når de finder sted hvert andet år i Aarhus. I 2015 afholder DB også Årsmøde i Aarhus. DB’s deltagelse skal derfor indpasses i dette.

  Indstilling:
  Til drøftelse

  c. Tænketanken Fremtidens Biblioteker
  Bilag: www.db.dk/tænketank

  Sagsfremstilling:
  Tænketankens arbejde kan følges på www.db.dk/tænketank indtil en ny hjemmeside forventes færdig i efteråret.
  Ud over de på sidste møde nævnte aktiviteter planlægges i efteråret en innovationscamp sammen med Afsnit I 2013 som består af Hørsholm Kommune, hvor campen afholdes i november samt 26 kommuner i KulturMetropol Øresund-netværket.

  Indstilling:
  Sagen drøftes
   

 10. Internationalt samarbejde
  a. IFLA
  Bilag: http://conference.ifla.org/ifla79
   
  Sagsfremstilling:
  På mødet orienteres om IFLA kongressen i august og DB planer i den forbindelse.

  Indstilling:
  Sagen drøftes

  b. EBLIDA
  Bilag: http://www.eblida.org/special-event.html?PHPSESSID=102a6a364f28d6b9eca75e0773d72344

  Sagsfremstilling:
  Der har været afhold generalforsamling og konference i Milano. Formanden vil orientere fra begivenheden.

  Indstilling:
  Sagen drøftes
   

 11. Næste møde:
   
 12. Evt.

Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen   /  Michel Steen-Hansen