marts

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos
Danmarks Biblioteksforening
Vartov, Farvergade 27D 2. sal

REFERAT
Til stede: Mogens Vestergaard (formand), Anna Bach, Gitte Frausing, Johnny Roj-Larsen, Michel Steen-Hansen, Jonna Vestergaard, Vagn Ytte Larsen
Afbud: Andreas Boesen, Jytte Bræmer, Michael Cotta-Schønberg, Pernille Drost, Eli Greve, Liselotte Hillestrøm.
Referent: Kirsten Grubbe Jensen
 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt
   
 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 10. sep. 2010
  Referatet blev godkendt

  Tema:
   

 3. Bibliotekerne i den digitale verden.
  Hvordan sikrer vi at borgerne adgang uanset hvor de er i livet?

  Mogens Vestergaard kommer med oplæg. Hvordan skaber vi veje, så der i den fremtidige digitale udvikling vil skabes sammenhæng mellem tilbuddet fra forsknings-, skole-, og folkebiblioteker

  Referat:
  Mogens Vestergaard viste power points. De er vedhæftet referatet.

  Vagn Ytte Larsen bemærkede at Styrelsen for Bibliotek og KL er i en proces omkring finansieringen.
  Paraplyen har skrevet høringssvar omkring KL’s digitaliseringsstrategi. Bl.a. om at huske skolebiblioteker og forskningsbiblioteker.
  I KL’s beretning er der intet om bibliotekerne og det digitale, og Børne- og Kulturudvalget i KL kender ikke ret meget til Danskernes digitale bibliotek.
  Der var enighed om at dobbeltbetaling bør kunne undgås. Én licens bør kunne dække alle borgernes adgang. Men der er mange eksempler på dobbeltlicenser
   

 4. Evidens
  Bilag: Opsamling fra projekt Hvad skal vi med biblioteker?

  Hvordan skaber vi viden om borgernes forventninger til fremtidens biblioteker.
  Hvilke data har vi om brugen i dag?
  Styrelsen for bibliotek og medier fremtidige planer om Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik?
  Kulturministeriets planer for kulturvaneundersøgelse?

  Referat:
  Mogens Vestergaard oplyste, at projektet ikke fået støtte. Det er problematisk, at der ikke findes undersøgelser. Kulturvaneundersøgelsen er fra 2004. En antropologisk undersøgelse vil kunne afdække brugernes værdiforestillinger.
   

 5. Copyright
  Bilag: referat fra det nordiske copyrightudvalg

  Formanden foreslår at Copyright kommer på som punkt til hvert møde, hvor aktuelle sager med relation til copyright behandles.
  De nordiske biblioteksforeninger har lavet et fælles copyrightudvalg.  Michel Steen-Hansen vil orientere om deres arbejde og fremtidige planer.

  Referat:
  Der var enighed om, at copyright er et så vigtigt område, at det skal være fast punkt på Biblioteksparaplyens dagsorden.
  Priserne for download er i øjeblikket meget høje, og paraplyen skal følge dette område tæt.
  De nordiske biblioteksforeninger har talt om at arrangere en copyright-konference evt. i forbindelse med IFLA i Helsinki. Lovgivningerne i disse lande ligner hinanden meget, bl.a. med hensyn til aftalelicenser. En foreslået harmonisering af EU-lovgivningen vil være katastrofalt for aftalelicensmodellen.

  Kulturministeriet er opmærksom på problematikken, men økonomiministeriet ser mere på, at harmoniseret lovgivning er af det gode.
   

 6. Internationalt samarbejde

  IFLA.
  Danske og nordiske nomineringer til IFLA’s styrende organer og sektioner
  Danmarks Biblioteksforenings har besluttet at støtte følgende kandidaturer og opfordrer andre til at gøre det samme:

  President elect 2011-2013: Sinikka Sipilä, Finlands Biblioteksforening
  Governing Board: Kent Skov Andreasen, Odense Centralbibliotek
  Section of Children and Young Adults: Kirsten Boelt, Aalborg
  CLM: Harald v. Hielmcrone.
  Reference and Information Services Section: Bodil Wöhnert, som har siddet i sektionen i to perioder, opfordrer andre danske biblioteker til at overveje en plads i sektionen.
  Section of Public Libraries: Tine Vind Ballerup
  FAIFE: Pt. ingen danske kandidater.
  MLAS (Management of Library Association’s section): Hellen Niegaard, Danmarks Biblioteksforening er ikke på valg da medlemskabet af strukturmæssige grunde er øget med 2 år mere af IFLA HQ.

  På mødet lægges op til drøftelse om valg og om vi i fællesskab, skal støtte kandidater til Governing Bord og President Elect?

  Referat:
  Michel Steen-Hansen oplyste at ovennævnte er en oplistning af hvem DB støtter.
  Harald v. Hielmcrone er associeret ekspert i CLM
  Ingen har stillet op til FAIFE.
  Han opfordrede til støtte Sinikka Sipilä, Kent Skov og Inga Lundén.

  Eblida
  19th EBLIDA Annual Council Meeting
  26 May 2011 to 27 May 2011

  Er der særlige emner vi ønsker fremmet eller på dagsordnen?

  Referat:
  Michel Steen-Hansen oplyste, at han selv, Vagn Ytte Larsen og Lene Byrialsen deltager.
  Han understregede at EBLIDA’s hovedområde bør være copyright. Derfor kan antallet af ekspertgrupper reduceres.

  Orientering
  En gensidig orientering mellem foreningerne, med særlig vægt på fælles projekter og konferencer

  Referat:
  Michel Steen-Hansen oplyste, at DB planlægger at lave en konference om danskernes digitale bibliotek. Måske sammen med KL og Kulturministeriet, men ellers alene. DB konsulterer gerne paraplyen for inspiration.

  Konference 28. april: Rum for uformel læring.
  19.-21. juni Next konference i Århus.
  DB samarbejder med DF og Kommunernes Skolebiblioteksforening om en workshop, der belyser, hvorfor man i de nordiske biblioteksforeninger organiserer sig så forskelligt.

  Johnny Roj Larsen oplyste at BF’s faglige landsmøde er under forberedelse. Temaet er digitalisering.

  Jonna Vestergaard oplyste at TR-Kollegiet og HK Kommunals biblioteksudvalg afholder en fælles bibliotekskonference den 12. til 13. september.  Der er allerede 150 tilmeldinger

  Kirsten Westh oplyste at Det kommunale biblioteksudvalg går af.
  Men man kan søge om at komme med i udvalget igen.

  Gitte Frausing sagde at Kommunernes Skolebiblioteksforening gerne vil være med på konferencen om danskerne digitale bibliotek.

  Kirsten Westh foreslog at lave en paraplykonference om emnet.

Næste møde er planlagt til 6. oktober.