februar

Møde i Digitaliseringsudvalget

Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 – 13.00
Aarhus Rådhus, lokale 355, 3. sal
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus

 

1.      Godkendelse af referat, dagsorden samt orienteringen ’siden sidst’
Bilag
– Referat af møde den 25. november 2011
– Siden sidst, udsendt den 25. januar 2012
Ses på https://www.db.dk/digitaliseringsudvalget

 

2.       Danskernes Digitale Bibliotek

Sagsfremstilling
KL har Børne- og Kulturudvalgsmøde den 9. februar. Efterfølgende har DB (ved formand, direktør og formand for digitaliseringsudvalget) møde med KL (ved Børne- og Kulturdirektøren samt digitaliseringschefen).

Indstilling
Der gives en status om Danskernes Digitale Bibliotek, herunder mødet med KL, afholdt den 9. februar 2012. Orienteringen tages til efterretning.

3.      Digitaliseringskonferencen

Sagsfremstilling
Digitaliseringsudvalget besluttede i foråret at gennemføre en konference i samarbejde med KL og Kulturministeriet om Danskernes Digitale Bibliotek.
Der har løbende været kontakt til KL om DDB og en konference om emnet. Der blev opnået enighed om at afholde den så snart rapporten fra styregruppen mellem KL og Kulturministeriet kom med anbefalinger og disse var politisk behandlet. Der er imidlertid endnu ikke kommet resultat fra styregruppen og derfor endnu ikke planlagt konference.

På sidste møde var der enighed om at sætte DDB på programmet på DBs årsmøde i Frederikshavn. I årsmødeprogrammet er derfor afsat en time til temadebatten.

Indstilling
På baggrund af orienteringen om mødet med KL den 9. februar 2012 aftales det videre forløb vedrørende en evt. digitaliseringskonference i samarbejde med KL.
På mødet aftales desuden de endelige rammer for debatten på årsmødet.

4.      Forslag til Lov om Offentlig Digital Post
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003201

Sagsfremstilling
Lov om Offentlig Digital Post er sendt i høring med svarfrist 10. februar. Den offentlige digitale postløsning har været i drift siden 2010. Borgere og virksomheder kan i dag vælge at tilmelde sig at modtage deres post fra det offentlige digitalt. Med lovforslaget udmøntes dele af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Forslaget bidrager til udmøntningen af målsætningen om, at al kommunikation mellem på den ene side det offentlige og på den anden side borgere og virksomheder skal ske digitalt i 2015. Lovforslaget har to hovedformål – dels at fastlægge retsvirkningen af anvendelse af den offentlige digitale postløsning og dels at gøre det obligatorisk for borgere og virksomheder at blive tilsluttet til digital post.

På mødet vil direktøren komme med oplæg om lovens og dens konsekvenser.

Forslag til høringssvar 

Indstilling
Udvalget kommer med input til høringssvar (udkast vedhæftet)

5.      Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003200

Sagsfremstilling
Denne lov handler dybest set om overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort.

På mødet vil direktøren komme med oplæg om lovens og dens konsekvenser. Evt. sendes høringssvar i regi af biblioteksparaplyen

Forslag til høringsvar 

Indstilling
Udvalget kommer med input til høringssvar (udkast vedhæftet)

6.         Beskrivelse af DDB – kort og godt
Bilag: Udkast til DDB – kort og godt (vedhæftet)
Ses også på https://www.db.dk/digitaliseringsudvalget

En af udfordringerne for visionen om Danskernes Digitale Bibliotek, er hvordan man kort og godt redegør for, hvad det egentlig er, og hvorfor det er en epokegørende forskel.

Specielt i en politisk kontekst, overfor politikere som ikke til dagligt beskæftiger sig med biblioteker, databrønde og digitalisering.
Derfor er vi i gang med at lave et kort oplæg om netop Danskernes Digitale Bibliotek, som Digitaliseringsudvalget kan udsende til meningsdannere og politikere. Men det kræver at vi i fællesskab laver et oplæg, som vi synes passer i konteksten.

Vi drøfter udformningen på baggrund af udsendte oplæg. Evt. sendes høringssvar i regi af biblioteksparaplyen

Indstilling
Oplægget drøftes og tilrettes.  

7.         ACTA
Bilag: http://biblioteksdebat.blogspot.com/2012/02/hvad-betyder-acta-for-vores-vores.html

Hvilke konsekvenser har ACTA for biblioteksverdenen?

Indstilling
ACTA diskuteres med henblik på eventuel udmelding fra udvalget.

8.      Evt.


Næste møde
 

Steen B. Andersen og Michel Steen-Hansen
Formand                       sekretær