Vidste du at …

Skrevet af

30. oktober, 2021

Kulturen er ikke altid i toppen på den politiske dagsorden. Egentlig underligt, når man tager kulturens værdi og betydning for både den enkelte menneske og for lokalsamfundet i betragtning.

Kultur og biblioteker spiller en central rolle for rigtig mange. Både i forhold til uddannelse, fritid, læring, demokrati og meget mere.
Danmarks Biblioteksforening har samlet en række udsagn om hvad kultur betyder for borgerne og lokalsamfundet, med tilhørende uddybninger og dokumentation.

I Danmarks Biblioteksforening mener vi, at Kultur skaber gode liv, hvilket bl.a. dokumenteres af resultater fra undersøgelser, af udsagn fra borgerne, af studier af brugeradfærd og af den opmærksomhed, som fraværet af kultur gav under corona-nedlukningen. For blot at nævne nogle få eksempler.

Den 16. november er der kommunalvalg i Danmark. Vi opfordrer alle til at tænke kultur og biblioteker med i den lokalpolitiske agenda. Et stærkt lokalt kulturliv skaber nemlig glade borgere og styrker kommunernes image.

Grafikken og teksterne herunder kan bruges frit af alle, som vil være med til at tale kulturen op i kommunalvalgkampen.


57 % af danskerne læser højt for deres børn hver uge, viser en undersøgelse fra 2020 lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening. Undersøgelsen viser også, at 20 % af alle biblioteksbesøg, fysisk såvel som digitalt, sker med fokus på børnerelaterede bibliotekstilbud.

https://www.db.dk/hoejtlaesning-giver-laeselyst

En effektiv læseindsats over for børn og unge har en positiv effekt på i læselysten, som varer ved ind i voksenlivet. Et opdateret bibliotekstilbud vil altså være med til at fremme læselysten hos de mindste og derfor være særligt attraktivt for børnefamilier.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Danskerne har i høj grad lært at navigere i forhold til fake news, spin og slet skjult reklame. Men hvor går man egentlig hen, hvis man vil søge troværdig information?

Megafon spurgte i 2019 borgerne, hvor troværdige de oplever forskellige medier i forbindelse med informationssøgning. Undersøgelsen viser, at bibliotekerne scorer klart højest, efterfulgt af radio og TV. Nederst på listen over troværdige kilder angiver borgerne Facebook.
Det er vigtigere end nogensinde, at alle danskere ved, at de har et sted at gå hen, når de søger fri og uafhængig viden, inspiration eller oplevelse. Her er bibliotekernes direkte adgang til troværdig viden helt grundlæggende.

https://www.db.dk/dit-bibliotek-24-7

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Ét ud af fire byrådsmedlemmer fortæller, at de oplever chikane og trusler i forbindelse med deres politiske virke. Det er en bombe under det lokale demokrati, fordi den hadske tone svækker det politiske engagement og afholder mange fra at deltage i den offentlige debat – i særdeleshed de unge.

Bibliotekerne har til opgave at understøtte demokratiet. Den opgave løfter de blandt andet ved at lancere oplysningskampagnen #TørDuTalePænt, der skal gøre borgerne opmærksomme på den gode tone, og på at hadske kommentarer klæber til afsenderen på internettet.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Biblioteket er nok mest kendt for at låne bøger ud, men det kan andet og mere end det. Det fungerer også som et frirum og som et centrum for fællesskaber, der giver brugerne perspektiv på tilværelsen. Spørger man brugerne, som Roskilde Centralbibliotek gjorde i en ny undersøgelse, har biblioteket stor betydning for brugerne som et frirum, der giver dem en tiltrængt pause i hverdagen og stimulerer til refleksion, læring og kritisk tænkning. Det er kvaliteter, der givetvis kun bliver vigtigere i en digital tidsalder, hvor der konstant er rift om vores opmærksomhed.

https://www.roskildebib.dk/sites/roskilde.ddbcms.dk/files/files/news/folkebibliotekets_betydning_for_borgerne_i_danmark_master_final_inkl_interne_links.pdf

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Biblioteket havde 37,4 mio. årlige besøgende inden coronakrisen, hvilket gør det til Danmarks mest besøgte kulturinstitution i almindelighed og største formidler af litteratur og læselyst i særdeleshed. Bibliotekerne havde inden krisen et samlet udlån på lige under 30 mio. fysiske bøger, lydbøger og E-bøger. Bibliotekerne afholdt desuden hele 2.970 litteraturarrangementer, herunder litteraturfestivaler i 38 af landets kommuner.

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Biblioteker/Biblioteksstatistik/Folkebiblioteker_i_tal_2019.pdf

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Bibliotekerne er i dag meget andet end bare boglader. De er også kulturhuse, og mange steder er de byens kulturelle fyrtårn. Derfor ønsker Regeringen som led i sin strategi for stærke lokalsamfund at flytte bibliotekerne ind i bymidterne. Her skal de være med til at skabe både liv og læselyst.

Helt konkret ønsker Regeringen at afsætte en pulje på 30 mio. kr. specifikt til flytning af biblioteker ind i bymidterne. Det kan du finde meget mere information om på https://www.db.dk/regeringen-l%C3%A6gger-op-til-styrke-biblioteker-i-bymidten

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at attraktive kulturtilbud har en stor betydning for, hvor folk vælger at bosætte sig. Særligt de veluddannede lægger stor vægt på bopælskommunens kulturtilbud. Mere specifikt vejer kulturen også tungt hos de 30-49-årige, som er flyttet inden for de sidste 10 år.
https://www.db.dk/artikel/gode-kulturtilbud-tr%C3%A6kker-de-veluddannede-til-kommunen

Vil man gerne sikre sin kommune nye og yngre borger samt et sundt skattegrundlag, kan man altså med god grund investere i kommunens kulturtilbud, herunder bibliotekerne.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


De fleste af os oplever på et tidspunkt i vores liv at være ensomme – enten i kortere eller længere perioder. Ensomhed er særlig udbredt blandt de helt unge og de ældre medborgere, viser en rapport fra Region Midtjylland. Rundtom på bibliotekerne arbejder man aktivt med at komme ensomheden til livs gennem aktiviteter som læseklubber, repair-caféer m.v.
https://www.maryfonden.dk/files/Ensomhed%20i%20Danmark_pdf.pdf

Hertil kan bibliotekerne åbne sig mod lokalområdet og facilitere brugerdrevne, ensomhedsbekæmpende aktiviteter. Sådan kan bibliotekerne være med til at skabe aktive medborgere i inkluderende lokalsamfund.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Bibliotekernes voksende rolle som facilitator for brugerdrevne aktiviteter kan komme til at spille en vigtig rolle i skabelsen af nye fællesskaber, der bidrager til en bæredygtig fremtid. Bibliotekerne er mange steder i gang med dette arbejde i samarbejde med lokale borgere, foreninger og andre aktører. De er mange steder lokale, grønne aktivitetsgeneratorer.

Her ligger et stort potentiale for at skabe endnu flere bæredygtige fællesskaber, da alle undersøgelser viser, at den grønne omstilling står højt og for mange danskere også allerhøjest på den politiske dagsorden.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Flere og flere biblioteker arbejder med FN’s 17 Verdensmål under overskriften ’Fra verdensmål til hverdagsmål’. Det kommer til udtryk i aktiviteter, der først og fremmest handler om at gøre borgerne handlekraftige og sikre dem den rette viden til at gentænke verdensmålene i en lokal kontekst.

At bibliotekerne kan spille en helt central rolle på denne dagsorden, anerkendes da også i Regeringens Handlingsplans for FN’s Verdensmål, der foreslår at gøre bibliotekerne til omdrejningspunkt for den folkelige forankring og formidling af verdensmålene.
https://fm.dk/media/24837/handlingsplan-for-fns-verdensmaal_web.pdf

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


De danske biblioteker er meget andet end støvede bøger og bygninger. De er rum for både dialog og demokratisk dannelse. En ny undersøgelse foretaget af Roskilde Centralbibliotek viser, at biblioteket har mangfoldige betydninger for brugerne.
https://www.roskildebib.dk/sites/roskilde.ddbcms.dk/files/files/news/folkebibliotekets_betydning_for_borgerne_i_danmark_master_final_inkl_interne_links.pdf

De fleste betoner, at biblioteket giver dem et frirum, men næsten lige så mange peger på, at biblioteket klæder dem på til at tænke kritisk og til at tilegne sig troværdig information. Det er to grundsøjler i vores demokrati, og så er det to af bibliotekets kerneopgaver, der er indskrevne i selve loven om biblioteksvirksomhed, der sidste år kunne fejre 100-års jubilæum.
https://danskelove.dk/biblioteksloven

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Bibliotekerne spiller en stor rolle i indvandrere og efterkommere integration i det danske samfund. En undersøgelse fra Moos Bjerre og Danmarks Biblioteksforening viser, at hele 70 % af indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark fået personlig hjælp på biblioteket til at gennemføre skole eller uddannelse. Det tilsvarende tal for personer med dansk oprindelse er 41 %.
https://www.db.dk/artikel/biblioteket-f%C3%A5r-indvandrere-til-uddanne-sig

En undersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen viser endvidere, at bibliotekerne i større grad bruges af indvandrere og efterkommere end af etniske danskere. Bibliotekerne bliver opfattet som en åben institution, som har et bredt tilbud med bogudlån, lektie- og uddannelseshjælp, integration og fællesskab, læselyst, demokrati og meget mere.
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Biblioteker/Biblioteksstatistik/Folkebiblioteker_i_tal_2019.pdf

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Med sine over 37 mio. besøgende inden coronakrisen er bibliotekerne Danmarks mest besøgte kulturinstitution. En stor del af de besøgende udgøres af de ældre borgere, der ifølge statistikkerne foruden lån af materialer er særligt interesserede i at mødes til arrangementer som foredrag og kurser, samt af yngre borgere, der ud over at låne bøger oftest kommer for at læse, studere og mødes med andre.
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Biblioteker/Biblioteksstatistik/Folkebiblioteker_i_tal_2019.pdf

Bibliotekerne formår altså at ramme to vidt forskellige aldersgrupper med vidt forskellige interesser med sine mangefacetterede tilbud.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


I 2019 deltog 94 kommuners biblioteker i det sidste Børnevalg, som sluttede samtidig med afholdelsen af Folketingsvalget. Der blev afleveret 17.092 gyldige stemmesedler af børn over hele landet. Kandidaterne er alle kendte figurer fra børnenes egne favoritbøger. Sidste valgs topscorer var Clara fra Lene Kaaberbøls Vildheks, der stillede op under sloganet ”Ja til at passe på naturen”.

Til Børnevalg stifter børnene bekendtskab med en valgproces, ligesom de får styrket forståelsen for og lysten til at deltage i demokratiet. Bibliotekernes Børnevalg 2021 begynder den 28. oktober og afgøres d. 17. november. Held og lykke til de opstillede!
www.børnevalg.dk

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


I år har Danmarks Biblioteksforening sammen med fem andre kulturelle organisationer skabt Dansk Kulturliv – et nyt, organisatorisk samarbejde, der skal sikre en stærkere repræsentation af kulturlivets interesser. Dansk Kulturliv har allerede fremlagt dets første politiske forslag, der opfordrer politikerne til at tilgodese kulturlivet med 500 mio. kr. over de næste tre år.
https://kulturmonitor.dk/kulturpolitik/art8398643/Dansk-Kulturliv-vil-have-500-ekstra-millioner-kroner-til-kulturen-%E2%80%93-flere-partier-bakker-delvist-op

Dansk Kulturliv består foruden Danmarks Biblioteksforening af Dansk Live, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske Museer og Danske Koncert- og Kulturhuse, der har været længe undervejs.

Samlet repræsenterer Dansk Kulturliv over 1.000 kulturaktører med flere end 60 mio. publikummer og gæster årligt.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Bibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitution med omtrent 37 mio. årlige besøgende før coronakrisen. Bibliotekerne er forpligtede til at formidle alle former for kunst og kultur, men de er også forpligtede til at give borgerne adgang til information og viden samt til at være rammen om den demokratiske debat.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Biblioteket er nok mest kendt for at låne bøger ud, men det kan andet og mere end det. Det fungerer også som et frirum og som et centrum for fællesskaber, der giver brugerne perspektiv på tilværelsen.

Spørger man brugerne, som Roskilde Centralbibliotek gjorde i en ny undersøgelse, har biblioteket stor betydning for brugerne som et frirum, der giver dem en tiltrængt pause i hverdagen og stimulerer til refleksion, læring og kritisk tænkning. Det er kvaliteter, der givetvis kun bliver vigtigere i en digital tidsalder, hvor der konstant er rift om vores opmærksomhed.
https://www.roskildebib.dk/sites/roskilde.ddbcms.dk/files/files/news/folkebibliotekets_betydning_for_borgerne_i_danmark_master_final_inkl_interne_links.pdf

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Jo tættere biblioteket, bibliotekaren og bibliotekstilbuddene er på skoleeleverne, jo større er sandsynligheden for, at de lykkes. I hvert fald viser flere undersøgelser, at sandsynligheden for, at skoleeleverne opnår større akademisk succes, får fremmet indlæring, karaktergennemsnit, informationssøgningskompetencer, studiekompetencer og gennemførelse af studiet stiger, når de har tæt kontakt med biblioteket.
https://www.db.dk/artikel/hvad-betyder-m%C3%A5lrettede-bibliotekstilbud-til-unge-under-uddannelse

Helt centralt for bibliotekets indflydelse på elevernes succes er, at man samarbejder tæt på folkebiblioteker, uddannelsesbiblioteker, skoler og ungdomsuddannelser – og så selvfølgelig en målrettet politisk prioritering.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Alle er velkomne på biblioteket!
Du behøver ikke en gang at være indmeldt som låner for at besøge dem. Du er altid velkommen til at læse dagens avis, bladre i tidsskrifter og magasiner, bruge bibliotekets computere, printere eller wi-fi eller bare tage et pusterum.

Hvis du bliver låner, får du tilmed adgang til låne bøger med hjem eller bruge vores digitale tilbud som e-Reolen, Filmstriben og vores mange databaser. Det er bare at komme i gang!

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


Bibliotekerne skal ligesom alle andre institutioner tænke i bæredygtighed, og mange steder gør man det allerede. En måde, de kan gøre det på, er ved at formidle litteratur og viden, der inspirerer borgerne til at leve bæredygtigt.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker


En ny undersøgelse viser, at langt de fleste borgere bruger biblioteket på et eller andet tidspunkt i deres liv, og lige over halvdelen har benyttet sig af det i løbet af det sidste år. 8 ud af 10 danskere mener, at det er vigtigt med et bibliotek, der tilbyder fri og lige adgang til kultur og viden, mens næsten lige så mange mener, at biblioteket er vigtigt for lokalsamfundet.
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Folkebibliotekets_betydning_for_borgerne_i_Danmark_Rapport.pdf

Til sammenligning mener blot 28 % af borgerne, at digitale indholdstjenester som Mofibo, Spotify og Netflix har gjort bibliotekerne mindre relevante. Langt størstedelen mener altså, at folkebiblioteket fortsat er en vigtig kilde til viden og indhold for alle.

#kv21 #DemokratietKalder #DKkultur #biblioteker

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Biblioteket skaber rummet for demokratisk debat

Vær med til at udvikle ny dynamik omkring den lokale valgkampMandag den 7. juni fra kl. 9:30 til 12:00 indbyder Danmarks Biblioteksforening til ideudviklingsmøde for alle der ...

Bliv klar til #kv21

Kommunalvalg den 16. november 2021Kulturen er ikke altid i toppen på den politiske dagsorden. Det er egentlig underligt, når man tager kulturens værdi og betydning for både ...

Hverdagskulturen trækker borgere til kommunen

Hverdagskulturen trækker borgere til kommunen Et veludviklet kultur- og bibliotekstilbud i kommunen betyder meget for hvor folk vælger at bosætte sig, viser en undersøgelse ...

Kulturpolitik kunne have flyttet stemmer den 18. juni

Kulturpolitik var stort set fraværende i den netop overståede valgkamp. Ny undersøgelse viser, at kultur faktisk kan betyde rigtig meget for hvor X’et sættes på valgdagen. ...

Tillykke med valget

Tillykke til alle jer nyvalgte byrødder. Husk biblioteket og kulturen når i kommer i arbejdstøjet.Vi ser frem til et godt samarbejde.God arbejdslyst !

Bibliotekerne er borgernes direkte indgang til samfundet

Før gik man ’på kommunen’ efter hjælp med pas, kørekort og andre mellemværender med det offentlige. I dag går vi på biblioteket. Fleksible åbningstider og ...

Biblioteket er borgernes guide

BIBLIOTEKET ER BORGERNES GUIDE… er der noget du vil vide, så spørg! Bibliotekerne hjælper digitaliseringen på vejEn halv million borgere kom sidste år på biblioteket ...