Årsmødeudvalget

Formål
Formålet med Årsmødeudvalget er sammen med sekretariatet at fastlægge program, lokalitet og udgiftsniveau for årsmødet.

Opgaver
Årsmødeudvalget har til opgave i samarbejde med sekretariatet:

  • komme med indstilling til fastlæggelse af stedet i følge Danmarks Biblioteksforenings vedtagne politik på området
  • at fastlægge de tidsmæssige rammer for årsmødet
  • at fremsætte forslag til programpunkter og medvirkende i såvel faglige som rekreative aktiviteter på årsmøderne
  • at fastlægge økonomien omkring årsmødet under hensyntagen til det af repræsentantskabet fastsatte budget. Senest 1. sept. indstiller udvalget til forretningsudvalget et budget for det kommende årsmøde.

Udvalget afgiver indstillinger til forretningsudvalget i sager ang. årsmødet.

Organisation
Årsmødeudvalget nedsættes for en 4-årig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde.

Udvalget består af formanden for DB samt yderligere 2 medlemmer fra Valggruppe A og 2 medlemmer fra Valggruppe B.
Danmarks Biblioteksforenings sekretariat varetager sekretariatsfunktionerne og mødeledelsen.
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
 
Udvalget afholder mindst 2 årlige møder. På årets sidste møde aftales mødeplan for det kommende år. Forslag til dagsorden indkaldes 3 uger før mødet, og dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet.
 
Udvalgets medlemmer aflægger skriftlig beretning til Repræsentantskabet. Beretningen skal være Danmarks Biblioteksforening i hænde senest med udgangen af januar.
 
Udvalgets medlemmer

» Vagn Ytte Larsen (A)
   Odsherred, formand for DB
» Henrik Olsen (A)
   Ishøj
» Lisbet Rosendahl (V)
   Varde
» Jytte Bræmer
   Fredericia
» Charlotte C. Pedersen
   Middelfart
» Michel Steen-Hansen
   Danmarks Biblioteksforening
» Michael Hartz Larsen
   Danmarks Biblioteksforening
» Jeanette Fog Vogelius
   Danmarks Biblioteksforening (sekretær)