Ældre og ensomhed: Har biblioteket en rolle at spille?

Skrevet af

13. december, 2017

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har undersøgt, udviklet og afprøvet aktiviteter for ensomme ældre. Projektet viser, at biblioteket kan gøre en positiv forskel, når man nytænker bibliotekets rum og kompetencer, og bringer det i spil i nye samarbejder. Med det formål at undersøge, hvordan man med folkebiblioteket som afsæt kunne bidrage til at modvirke ensomhed ved at opbygge meningsfulde fællesskaber og udvikle kulturelle aktiviteter for og med ældre, der føler sig ensomme igangsatte Tænketanken i 2016 et udviklingsprojekt. Med støtte fra VELUX FONDEN og med fire biblioteker og boligsociale medarbejdere fra fire almene boligområder fra Varde, Dalum, Skælskør og København S. Projektrapporten blev offentliggjort i forbindelse med en konference den 27. november, samtidig med den en håndbog til at realisere lignende initiativer i andre kommuner.
 

Resultaterne
Projektet peger helt konkret på, at biblioteket faktisk kan gøre en forskel, når det drejer sig om aktiviteter i forhold til at afhjælpe ensomhed og øge livskvalitet. Gerne i samarbejde med de boligsociale aktører og andre lokale foreninger. Det kunne f.eks. være Ældreforeningen, Røde Kors og andre.

De fire mest markante udmeldinger ifølge projektets kvalitative evaluering er:
• Ensomheden er mindsket hos halvdelen af deltagerne
• Halvdelen har fået mod på at tage mere initiativ og opsøge nye fællesskaber
• Tre fjerdedele oplever, at de har fået flere venner/bekendte efter at have deltaget i aktivitetsrækken
• Flere end tre fjerdedele oplever at kende flere ansigter og navne på andre ældre i lokalområder

Tre faktorer har vist sig udslagsgivende for det positive udbytte i forhold til at afhjælpe ensomheden og øge livskvaliteten:
• Biblioteket som rammen for aktiviteterne
• Opmærksomme og relationsskabende ’værter’, der inkluderer og inddrager
• Begrænset deltagerantal, hvor en overvejende del af deltagerne oplever ensomhed
 

Biblioteket som ramme
Det er ikke sådan, at biblioteket nu også skal ’tage sig af ældres ensomhed’. Biblioteket fungerer i sammenhængen, fordi det opleves som det lokale, fælles sted – åbent for alle. Og ikke kommunen som sådan. Som Louise Agger Nexø, projektleder, oplyser, så peger rapporten på spændende potentialer for fremtidens bibliotek som ramme for nye typer af fællesskaber omkring det væld af kulturelt indhold, som bibliotekerne i forvejen formidler. Men som det også understreges, det kræver, at bibliotekerne sammen med andre lokale aktører og forvaltningerne også ser potentialet og handler på det. Ideelt set skal bibliotekerne inviteres med ved bordet, når der på kommunalt niveau bliver drøftet nye veje at løfte ensomhedsproblematikken på.
 

Om ensomhed og tabuer
På lanceringskonferencen blev problematikkerne – ældre og ensomhed – på helt overordnet plan belyst af Meik Wi king, direktør, Institut for Lykkeforskning, og Tine Rostgaard, professor i komparativ social- og velfærdspolitik, Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Mens Marie Larsen, konsulent og etnolog fra konsulentvirksomheden Actant, der har lavet rapporten mv. i samarbejde med projektdeltagerne, fortalte om projektets tilrettelæggelse og gennemførelse.
Marie Larsen talte om definitionen på ensomhed og sagde bl.a. at: “Ensomhed er, når kvaliteten af ens sociale relationer ikke dækker ens sociale behov. Ensomhed er en subjektiv størrelse. Vedvarende ensomhed er i særlig grad forbundet med dårlig livskvalitet.” Hun fremhævede også en vigtig melding fra projektet: Ensomhed er et tabuiseret emne. Som en projektdeltager i et interview i projektets første fase havde sagt: “Da jeg fortalte om projektet, og at jeg havde tilmeldt mig, sagde mine børn: ’Er du ensom mor?’ – sådan med store øjne.” Et aspekt, som det er afgørende, at man lokalt har sig for øje i sine egne aktiviteter.

I en periode på halvandet år har lokale projektgrupper bestående af biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra Varde, Skælskør, Dalum og København S arbejdet sammen om at skabe og afprøve forskellige aktiviteter for de ældre. I alt er fem aktivitetsforløb blevet afprøvet på de fire biblioteker, hvor 143 ældre har deltaget på landsplan. Der er foretaget 50 individuelle dybdeinterviews med ældre og foretaget evalueringsinterviews med 22 ældre, 8 medarbejdere og 4 lokale aktører.

Hent rapport og få håndbogen via fremtidensbiblioteker.dk.
 

Konkurrencen – Vind 50.000 kroner til lokale aktiviteter
Som en inspiration til at arbejde mere systematisk med ældrefællesskaber på biblioteker landet over lancerer Tænketanken Fremtidens Bibliotek en konkurrence, hvor to biblioteker kan vinde et beløb på 50.000 kr. til at kickstarte bibliotekets arbejde med ældre og fællesskaber.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...