Best practice og nye projekter

Skrevet af

Susanne Bodil Hodges

18 oktober, 2011

Bibliotekernes potentiale som en platform til etablering af integrationsaktiviteter er som bekendt stor. Dels har nydanskere som andre borgere krav på biblioteksservice og relevant information. Dels viste den seneste kulturvane- og fritidsundersøgelse fra 2004, at de etniske minoriteter bruger biblioteket mere flittigt end resten af befolkningen, og at over halvdelen kommer der hyppigt.  Området udvikles hele tiden løbende af de enkelte kommuners biblioteker og ikke mindst af det nationale BiblioteksCenter for Integration ved Statsbiblioteket.

Statsbiblioteket og Nordic Best Prac-tice bød på nordisk konference i København i dagene 24.-26. august. SB’s BiblioteksCenter for Integration var vært for The Nordic Library Conference 2011, et initiativ fra netværket Nordic Best Practice. Netværket har bl.a. til formål at fremme nordisk vidensdeling og skabe projektsamarbejde mellem de nordiske lande omkring biblioteksservices for etniske minoriteter. Netværket består af tre partnere: Statsbiblioteket, Sveriges Kungliga Biblioteket og Norges Nasjonalbiblioteket.

Fokus på projekter, bibliotekerne og nye services
Konferenceprogrammet lagde i høj grad op til konkret erfaringsudveksling mellem de omkring 75 forskere, undervisere, forretningsfolk og bibliotekarer, der deltog fra Danmark, Sverige, Norge og Island. Prioriteringen af f.eks. paper-sessions på konferencens første dag var også et bevidst valg fra arrangørernes side.

Områdedirektør på Statsbiblioteket Flemming Munch uddyber: “I Danmark er der en lang række af projekter, der involverer etniske minoriteter og bibliotekerne, som projektleder eller samarbejdspartner. Dette gælder også for de andre nordiske lande. Konferencen giver deltagerne mulighed for at høre om vellykkede projekter, der potentielt også kan igangsættes her i landet og omvendt.” Han fortæller videre: “Et af formålene med Nordic Best Practice er netop at dele den nordiske viden, og på den måde inspirere og udnytte ressourcerne endnu bedre”.

Frem mod en fælles nordisk indkøbsstrategi
Et vigtigt formål med konferencen var, at undersøge mulighederne for en fælles nordisk indkøbsstrategi. Et tiltag som har stort potentiale for mange af de igangværende services, Statsbiblioteket tilbyder de danske biblioteker. Det digitale bibliotek BibZoom.dk, der bl.a. giver biblioteksbrugere adgang til downlån og streamning af musik, film, e-bøger og kulturarvselementer er en af de services, der “uden videre” kan udvides på tværs af norden.

Potentialet for BibZoom.dk findes bl.a. i en sammenlægning af nordiske erfaringer omkring indkøb af udenlandske materialer og i fælles indkøbspulje, der på samme tid resulterer i kompetenceudvikling, bedre materialer og besparelser for de deltagende lande. Konkret drøftelse af samarbejdet er allerede i gang, og der arbejdes endog også med at anvende Bib-Zoom.dk på tværs af landene.

Bibliotekerne og social lighed
Officielt var konferencens overordnede tema: Cultural Diversity, Community and Services og det var også behandlingen af disse tre områder, der optog deltagerne og oplægsholderne. Den engelske forfatter og bibliotekar John Pateman delte ud af sine mangeårige erfaringer i sin keynote speech: Public Libraries & Social Justice. Her argumenterede han for, at bibliotekerne som institution skal være på den sociale forkant og aktivt arbejde for social lighed. Han fortalte om, hvordan de engelske biblioteker har været direkte involveret i problemløsning i områder med alvorlige opstande mellem sociale grupper.

John Pateman har også beskæftiget sig med mere konkrete tiltag, der handler om at ændre de traditionelle arbejdsgange på bibliotekerne. Han har f.eks. fjernet den traditionelle bibliotekarskranke. Det mener han eliminerer afstanden mellem bibliotekar og brugeren, hvilket resulterer i en mere serviceminded ansat, fordi bibliotekaren derved kommer i direkte interaktion med brugeren.
Andre succesfulde initiativer har været at rekruttere ansatte fra lokalmiljøet med forskellige etniske baggrunde samt opbygge netværk mellem bibliotekarerne og socialarbejderne. Initiativer som allerede implementeres på flere danske biblioteker.
 
Hvad sker der nu?
Allerede kort efter konferencens afslutning stod det klart, at konferencen var vellykket. Udover en stor deltagelse i selve konferencen fra Norge og Sverige er der også interesse for at igangsætte Statsbibliotekets Lektier Online som testprojekt i Bergen og på Island, se www.statsbiblioteket.dk/lektier-online.
Ligeledes drøftes mulighederne for at lave en fælles katalogiseringsprocedure på tværs af Norden.
 
Inden for den nærmeste tid mødes styregruppen og de tre nationale biblioteker for endeligt at beslutte, hvor og hvornår den næste konference skal afholdes. Det bliver formentligt i Stockholm i 2012, men mere om det senere. Læs meget mere om konferencen og de forskellige præsentationer på: www.statsbiblioteket.dk/conference2011
 
Susanne Bodil Hodges,
projektmedarbejder,
BiblioteksCenter for Integration,
Statsbiblioteket

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...