Biblioteket som arena for samskabelse

Skrevet af

Brian Stephansen, Louise Eltved Krogsgård

17 oktober, 2016

Velfærdssamfundet er under pres og nye løsninger efterspørges. Her har biblioteket vist sig at være en unik arena for innovation på tværs af kommunale aktører, virksomheder og frivillige. Bibliotekerne i Brønderslev, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Aabenraa og Vesthimmerlands Kommune har i snart to år arbejdet med samskabelse i projektet Småt Brændbart – Biblioteket på Kanten. Projektet blev i august præsenteret på årets IFLA konference.

Temaet for årets IFLA konference var Connections, Collaboration og Community, der med tydelighed viser, hvordan samfundsvilkår er med til at definere bibliotekets samfundsrolle.

Den lave danske vækst og tiltagende urbanisering er særligt i yderområderne med til at skubbe til den kommunale velfærd. Når vi taler om yderområdernes udfordringer, bruger vi ofte en række billeder: Faldefærdige huse, skolen, der bukker under og den lukkede købmand. Billederne bygger på en fælles forståelse af et Danmark, der er ved at knække over på grund af urbaniseringen, og med urbaniseringen følger en tungere og tungere demografi. Derfor efterspørges nye måder at løse velfærdsopgaverne på.

Småt Brændbart har fået 1.5 mill. kr. i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til at udvikle metoder til, hvordan folkebiblioteket gennem samskabelse kan fungere som ‘velfærds-løser’ i yderområder, og Edvard Pedersens Biblioteksfond har givet støtte til, at projektet kunne præsenteres og videreformidles på IFLA.

Netop samskabelse var højaktuelt på årets IFLA, og grundlæggende handler samskabelse for bibliotekerne om at se sig selv som en del af en større helhed. Er kommunen udfordret på mange ensomme ældre, flygtninge eller udsatte børnefamilier, så skal opmærksomheden være rettet mod, hvordan bibliotekets ressourcer og kompetencer er en af nøglerne til en løsning. Vel at mærke ikke ved, at biblioteket på egen hånd definerer en løsning, men ved at biblioteket inviterer de kommunale aktører med ind, og sammen definerer de udfordringen og løsningen.

Selvfølgelig har biblioteket til alle tider samarbejdet med andre aktører, men det er Småt Brændbarts erfaring, at samskabelsesbegrebet skærper den strategiske opmærksomhed om, at folkebiblioteket langt mere målrettet og aktivt kan spille rollen som opgaveløser i forhold til yderkommunernes velfærdsudfordringer. Det er kommunens udfordringer, der er med til at definere bibliotekets indsatser og tilbud. Siden projektets begyndelse i februar 2015 er der blevet skabt 15 forskellige vel-færdsaktiviter, der alle tager udgangspunkt i konkrete ‘udkantsudfordringer’, og velværdsaktiviteterne er formet i samskabelsesforløb med mere end 50 kommunale aktører såsom familiekonsulenter, SSP, ældrerådgivere, Røde Kors og sundhedsplejen.

Der kommer grundlæggende mere helstøbte løsninger ud af, at de tænkes på tværs af forvaltninger, institutioner, frivillige, virksomheder, sundhed og kultur.

Pointen er, at samskabelse ikke forudsætter flere ressourcer. Samskabelse handler om at kombinere de eksisterende ressourcer på nye måder med det mål at finde nye løsninger, der kan knække koden på samfundet udfordringer. Dét kræver en arena, hvor løsningerne kan skabes, og her synliggjorde IFLA folkebibliotekets unikke potentiale.

http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/smat-braendbart-biblioteket-pa-kanten.

Brian Stephansen, Vesthimmerlands Biblioteker, og Louise E. Krogsgaard, Brønderslev Bibliotek.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...