Biblioteket som arena for samskabelse

Skrevet af

17. oktober, 2016

Velfærdssamfundet er under pres og nye løsninger efterspørges. Her har biblioteket vist sig at være en unik arena for innovation på tværs af kommunale aktører, virksomheder og frivillige. Bibliotekerne i Brønderslev, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Aabenraa og Vesthimmerlands Kommune har i snart to år arbejdet med samskabelse i projektet Småt Brændbart – Biblioteket på Kanten. Projektet blev i august præsenteret på årets IFLA konference.

Temaet for årets IFLA konference var Connections, Collaboration og Community, der med tydelighed viser, hvordan samfundsvilkår er med til at definere bibliotekets samfundsrolle.

Den lave danske vækst og tiltagende urbanisering er særligt i yderområderne med til at skubbe til den kommunale velfærd. Når vi taler om yderområdernes udfordringer, bruger vi ofte en række billeder: Faldefærdige huse, skolen, der bukker under og den lukkede købmand. Billederne bygger på en fælles forståelse af et Danmark, der er ved at knække over på grund af urbaniseringen, og med urbaniseringen følger en tungere og tungere demografi. Derfor efterspørges nye måder at løse velfærdsopgaverne på.

Småt Brændbart har fået 1.5 mill. kr. i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til at udvikle metoder til, hvordan folkebiblioteket gennem samskabelse kan fungere som ‘velfærds-løser’ i yderområder, og Edvard Pedersens Biblioteksfond har givet støtte til, at projektet kunne præsenteres og videreformidles på IFLA.

Netop samskabelse var højaktuelt på årets IFLA, og grundlæggende handler samskabelse for bibliotekerne om at se sig selv som en del af en større helhed. Er kommunen udfordret på mange ensomme ældre, flygtninge eller udsatte børnefamilier, så skal opmærksomheden være rettet mod, hvordan bibliotekets ressourcer og kompetencer er en af nøglerne til en løsning. Vel at mærke ikke ved, at biblioteket på egen hånd definerer en løsning, men ved at biblioteket inviterer de kommunale aktører med ind, og sammen definerer de udfordringen og løsningen.

Selvfølgelig har biblioteket til alle tider samarbejdet med andre aktører, men det er Småt Brændbarts erfaring, at samskabelsesbegrebet skærper den strategiske opmærksomhed om, at folkebiblioteket langt mere målrettet og aktivt kan spille rollen som opgaveløser i forhold til yderkommunernes velfærdsudfordringer. Det er kommunens udfordringer, der er med til at definere bibliotekets indsatser og tilbud. Siden projektets begyndelse i februar 2015 er der blevet skabt 15 forskellige vel-færdsaktiviter, der alle tager udgangspunkt i konkrete ‘udkantsudfordringer’, og velværdsaktiviteterne er formet i samskabelsesforløb med mere end 50 kommunale aktører såsom familiekonsulenter, SSP, ældrerådgivere, Røde Kors og sundhedsplejen.

Der kommer grundlæggende mere helstøbte løsninger ud af, at de tænkes på tværs af forvaltninger, institutioner, frivillige, virksomheder, sundhed og kultur.

Pointen er, at samskabelse ikke forudsætter flere ressourcer. Samskabelse handler om at kombinere de eksisterende ressourcer på nye måder med det mål at finde nye løsninger, der kan knække koden på samfundet udfordringer. Dét kræver en arena, hvor løsningerne kan skabes, og her synliggjorde IFLA folkebibliotekets unikke potentiale.

http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/smat-braendbart-biblioteket-pa-kanten.

Brian Stephansen, Vesthimmerlands Biblioteker, og Louise E. Krogsgaard, Brønderslev Bibliotek.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...