Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft

Skrevet af

13. oktober, 2014

Bibliotekerne løser i dag flere opgaver end nogensinde: Borgerservice, læringstilbud, it-hjælp og meget mere. Der er snart ikke grænser for, hvad borgerne kan få på biblioteket. Men bør der være det?
120 biblioteksfolk fra hele landet var for nylig samlet på en konference i Roskilde for at diskutere netop dét spørgsmål. Blandt dem var det småt med grænsedragningen. Men kulturministeren var ikke i tvivl!

Dagens program gav en række aktuelle eksempler på biblioteker, der spiller positivt med på tidens udvikling af kulturhuse og community-centre. Forvaltningschef Rolf Hapel fra Aarhus Kommunes Borgerservice og Biblioteker talte varmt for at udvikle makerspaces, hvor partnerskaber og tæt samspil med borgerne er vigtige ingredienser. Bibliotekschef ved Bornholms Biblioteker, Jon Madsen, fortalte om deres succes med at indrette åbne biblioteker som det foretrukne mødested i lokalsamfundet. Leder af Bibliotek og kulturhus i Odsherred, John Larsen, videregav sine erfaringer med at udvikle biblioteket i samtale med borgerne, nedlægge skranker og formidle i øjenhøjde. Fælles for de tre eksempler var et stærkt fokus på tilstedeværelse og en åbenhed overfor nye opgaver i takt med borgernes og tidens skiftende behov.

De mange muligheder
Men hvis bibliotekerne er alt dette – er der så overhovedet noget, som bibliotekerne ikke er? Der var bred enighed om, at bibliotekerne skal holde sig tilbage fra at væ-re kommercielle. Men kunne man forestille sig, at bibliotekerne fremover stod for at udlevere batterier til de ældres høreapparater, pakkepost eller håndkøbsmedicin?

“Det er da en mulighed”, lød det flere steder fra. Det var tydeligt, at mange efterspurgte grænser for bibliotekernes opgaver og rolle uden at nogen ville sætte dem. Men så kom ministeren.

Biblioteket som bindeled
Kulturminister Marianne Jelved (B) indledte sit oplæg med rosende ord om de mange biblioteker, der skaber liv i landets hårdt trængte landkommuner. Bibliotekerne udfylder en vigtig rolle som mødested og omdrejningspunkt for borgernes aktiviteter. Men for ministeren trænger en anden og meget vigtig opgave sig på for bibliotekerne.

“Der mangler i dén grad kommunikationslinjer mellem civilsamfundet og fagpersoner – og os på Christiansborg. Bibliotekerne er allerede i kontakt med folk og med dét følger en forpligtelse til at inddrage borgerne, oplyse og skabe grundlag for en aktiv deltagelse i demokratiet. Det er lige her, at bibliotekerne skal placere sig i fremtiden”, sagde Marianne Jelved.

Frie og åbne mødesteder
Ministeren påpegede en tiltagende individualisering i samfundet, som har negative konsekvenser for demokratiet. Her kan bibliotekerne tilbyde et vigtigt fællesskab. Hun fremhævede stigningen i antallet af læsegrupper som et godt eksempel på, at folk søger mod fællesskaber og gerne bruger litteraturen til at mødes omkring. Marianne Jelved kommenterede også flere gange  tendensen med at placere borgerserviceydelser på bibliotekerne. “Vi skal passe på, at vi ikke skaber forvirring om, hvad folk kan forvente på bibliotekerne. Det handler om at fastholde og udvikle bibliotekerne som frie og åbne mødesteder – og træde varsomt med at påtage sig myndighedsopgaver”, sagde hun.

Det store fremmøde på dagens konference viste, at emnet er højaktuelt. Ved paneldebatten bemærkede leder af Roskilde Bibliotekerne, Mogens Vestergaard, at man skal passe på ikke at skabe for snævre rammer for bibliotekerne. Han opfordrede i stedet til, at man tager stilling i de enkelte tilfælde: “Bibliotekerne er kommunernes og derfor skal der være vide græn-ser for, hvilke opgaver man vælger at løse lokalt. Mine grænser er meget brede, så længe det foregår i dialog mellem politikerne, fagfolk og borgerne”.

Andre bemærkede, at bibliotekerne er nødt til at flytte sig efter tidens skiftende behov.

Men ingen var i tvivl om, hvad ministeren mente. “Hold jer fra at udlevere batterier og udlåne boremaskiner. Hold i stedet fast i den oprindelige værdi: Folkeoplysningen og fællesskabet!”, lød det klare budskab afslutningsvis fra ministeren. 

Dagens tema perspektiveredes i øvrigt både af højskolernes og folkebibliotekernes arbejde med at tydeliggøre eksistensberettigelse og værdi. Det sidste arbejder Tænketanken Fremtidens Biblioteker med p.t. En rapport om emnet udkommer i slutningen af året.

Også et decentralt tilbud
En sidevinkel på dagens debat handlede om bibliotekets betydning for de mindre samfund og udkanterne af Danmark. Her var ingen i tvivl. Biblioteket som netop bindeled og mødested og sted for civilisation – det vil sige for adgang til viden, kulturoplevelser og dialog – er utrolig væsentlig i en tid, hvor den demografiske udvikling i øvrigt er ved at tømme vore landsbyer og fjernere egne for indhold. Det må ikke ske, var holdningen. Derfor var der også generel tilfredshed med, at de senere års bibliotekslukninger er stagneret. Og med etableringen af de mange mindre bibliotekstilbud eller servicepunkter, som de kaldes, i form af f.eks. hot-spots i Brugser og kulturhuse.

I Odsherred Kommune går man endog bevidst i den modsatte retning: “Vi har udover hovedbiblioteket, fem lokalbiblioteker og et Demokratek i Egebjerg. Og vi vil gerne åbne flere lokale bibliotekstilbud”, lød det fra biblioteksleder John Larsen.  Her blev forsamlingen dog udfordret. En ting er sikker, fremhævede nemlig lektor Jørgen Møller, Aalborg Universitet, Institut for planlægning: “- der skal prioriteres, og laves nye lokale strategier omfattende både superbiblioteket og lokaltilbud af kvalitet.”

Konferencen “Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft” 30. sept. 2014 var arrangeret i samarbejde mellem Bornholms Biblioteker, Danmarks Biblioteksforening og Roskilde Centralbibliotek. Diverse oplæg fra dagen findes på www.db.dk

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...