Biblioteks Impact

Skrevet af

13. februar, 2017

Med tilskud fra DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) har Roskilde Universitetsbibliotek i et projektsamarbejde 2015-2016 med Syddansk Universitets- bibliotek som partner lavet en forundersøgelse af, hvordan fag- og forskningsbiblioteker på en intelligent måde kan benytte e-lagrede brugerdata til at få et bedre beslutningsgrundlag for serviceudvikling og for indretning af det fysiske bibliotek.

Projektet blev afsluttet sommeren 2016 og en rapport efterfølgende lavet og udgivet i anden halvdel af 2016.

Resultaterne viser:
1) At brugere af de to biblioteker over tid markant har ændret adfærd i benyttelsen af det fysiske bibliotek – de bliver, som vi har omtalt her i bladet før, længere på biblioteket.

2) At biblioteksbrugerne er kendetegnet ved, at de overordnet klarer sig bedre i deres studier end ikke-brugere.

To interessante meldinger som også landets folkebiblioteker kan bruge i service og tilbud målrettet studerende og i forhold til at få kortlagt brugeradfærd på og benyttelse af egne biblioteksfaciliteter.

‘Objektive data’
Oftest undersøges biblioteksbrug og -effekt i form af tilfredshedsundersøgelser, altså gennem brugernes egne udsagn. Denne nye rapport ser på sagen gennem systemgenerede, såkaldt ‘objektive’ data indsamlet på Roskilde Universitetsbibliotek og på Syddansk Universitetsbibliotek. Konklusionen er, at danske forsknings- og fagbiblioteker opsamler og ‘gemmer’ brugerinitierede data, som i visse tilfælde kan gøres til genstand for analyse og evidensbaserede beslutninger – renset for personificeret information.

Anbefalingerne
Der bør fortsat arbejdes målrettet med biblioteks-impactanalyser. Af hensyn til forberedelse, indsamling og evaluering af de generede data bør man afsætte minimum 2,5-3 år til et næste projekt.

Hovedvægten bør lægges på 1) effekt af benyttelse af e-ressourcer, 2) effekt af undervisning, vejledning og læringstiltag og 3) kombineret effekt af multivariabel benyttelse, herunder kombineret effekt af udlån, brug af det fysiske bibliotek og af e-ressourcer.

Folkebiblioteket?
Danske folkebiblioteker, lederne og til dels ejerne, kommuner, efterspørger nu og da nye værktøjer til bedre at tilrettelægge, udvikle og styre virksomheden. Ifølge den ny udgivelse Biblioteks Impact, nr. 62 i Roskilde Universitetsbiblioteks Skriftserie, blomstrer impact-studier i Australien, England og USA, mens man herhjemme hidtil især har anvendt benchmark- og brugerundersøgelser. Impact-analyser er ikke slået igennem i Danmark i modsætning til de lande, som man ellers måler sig med i sektoren.

■ Nu er lejligheden der: Rekvirer DEFF rapporten. Dens resultater er også inte-ressante for folkebibliotekerne og deres mange studerende. Her kan man samtidig få et indtryk af resultater fra studier gennemført i andre lande. Og naturligvis få en gennemgang af metoderne anvendt af RUB og SDU’s bibliotek.
 

Rapporten kan hentes her: kortlink.dk/ruc/pqft.
Den er trykt i få eksemplarer, og de kan bestilles på rub@ruc.dk, 50 kroner i forsendelse.         
                                     

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...