Budget 2013: Hver anden kommune sparer på biblioteksbudgettet

Skrevet af

15. november, 2012

Budgetundersøgelsen er gennemført af Danmarks Biblioteksforening i perioden 8. til 25. oktober 2012 ved en rundspørge til landets bibliotekschefer. Der er indkommet svar fra 95 af 98 kommuner. I alt 92 af landets kommuner har udfyldt online spørgeskemaet og tre har svaret pr. mail. Seks af de 95, heraf de tre mailsvar, har oplyst, at man endnu ikke har budgettallene for biblioteket.

Hvor 62% af alle skulle spare i DBs 2012-undersøgelse, er tallet i 2013 55% svarende til 51 kommuner. Mens 12% får en lille stigning. Øvrige fastholder status quo, dvs. samme budgetniveau i 2013 (inkl. KL’s fremskrivningsprocent).

Tre kommuner har ikke svaret: Fanø, Faxe og Struer. Fanø er dog med via Esbjerg, som man har samarbejdsaftale med.

Hvor mange skal spare og hvor?
For de kommuner, der skal spare, er der også i år store udsving. Andelen af dem, der ikke skal spare  meget, er voksende. I 2013 skal 40% reducere budgettet med under en 1%, tallet for 2012 var 14%. For 43% af de kommuner, der skal spare i 2013, er der reduktioner på mellem 1 og 3%, – næsten det samme antal som i 2012 hvor tallet var 46%. I alt 6% skal spare mellem 3 og 5%, mod 20% i 2012. Mens 8% skal reducere med mellem 5 og 8%, mod 14% i 2012. Og resten, nogle få i lighed med 2012, oplever meget store besparelser på henholdsvis 11 og 11,5% i det kommende budget.

Reduktionerne falder i 2013 igen især på personale. Desuden på materialer, åbningstider og andet som f.eks. omlægning af rengøring. Konkret oplyser to kommuner af de 51 kommuner, der skal reducere, at de skal lukke filialer. Mens to kommuner oplyser, at der ned- lægges bogbus.

Lidt flere får lidt mere
Over dobbelt så mange som sidste års undersøgelse oplever en beskeden øgning i det nye budgetår. Hvor 5 kommuner i 2012 fik en stigning, så er tallet i 2013 11 kommuner. Heraf får 5 en lille øgning på op til 1%, mens andre 5 får én på mellem 1 og 3%. En enkelt kommune får en stigning mellem 4 og 5%. Øgningen går især til materialer, personale og andet.

Det skal bemærkes, at de lidt mere positive udviklingstendenser i næste års driftbudgettet kan handle mere om opgaveomlægninger og personaleændringer i relation til sammenlægning med eller implementering af borgerservice, det kan ikke aflæses af under- søgelsen.

Mere til systemer, hovedbiblioteker og filialer
Udmeldingerne på anlægssiden giver i DBs nye tendensundersøgelse anledning til optimisme på biblioteksbrugernes vegne, idet rammerne og bibliotekssystemerne opdateres rigtigt mange steder. Selvom cirka 6 ud af 10 kommuner angiver et rundt nul for næste års anlægsbudget, så har lige ved 4 ud af 10 kommuner afsat midler til anlægsopgaver i 2013.

Hver tiende skal investere i ny IT og i selvbetjeningssystemer. Otte kommuner gør noget ved deres hovedbiblioteker. Således taler tre om nyt hovedbibliotek, mens fem skal i gang med renovering.

De første fem år efter kommunalreformen var budgetterne nærmest sortrandede på filialsiden med mange bibliotekslukninger til følge. Men i 2013 er der klare forbedringer på vej for rammerne til den decentrale service i 5 ud af 10 kommuner. Tyve kommuner har anlægsmidler til filialerne i 2013. Tre taler om ny filial, 8 om renovering af filialer, og atter andre 9 om ombygning/ renovering i forbindelse med etablering af åbne, delvist selvbetjente filialer. Dertil angiver én kommune, at der er afsat midler til bogbusservice.

Længere åbent – også på hovedbiblioteker
I 2013 øges åbningstiden i cirka 30% af de kommuner, der har besvaret tendensundersøgelsen. Længere åbningstid og bedre adgang for borgerne, når de har fri, har i flere år været et centralt mantra over hele landet. Dels med adgang ad digital vej, men siden 2009 tillige gennem udvidet åbningstid baseret på differentieret bemanding og betjening, især i filialerne. Og siden 2012 også i enkelte hovedbiblioteker. Den udvikling styrkes i 2013. I alt 10 kommuner oplyser, at man får øget åbningstid på hovedbiblioteket med differentieret bemanding.

På filialservicen øges åbningstiden endvidere i 21 kommuner fordelt på 22 filialer/lokalbiblioteker. De såkaldt åbne, delvist selvbetjente biblioteker har fortsat vældig fremgang. Af de 22 steder øges åbningstiden i ét lokalbibliotek med fuld bemanding, mens de 21 andre drejer sig om selvbetjeningsmodellen. Det sker dog, oplyses det, kun i fire af tilfældene i besparelsesøjemed: For de øvrige sker det som led i planer om bedre lokal service.

Planlægning
I det hele taget arbejdes der i kommunerne med biblioteksplanlægning. Omkring 40% angiver, at man har en politisk vedtaget biblioteksplan. Heraf opdateres godt halvdelen løbende. Selv om biblioteksområdet ikke alle vegne har en særskilt politisk besluttet udviklingsplan, så indgår det i kommunens lokale kulturpolitik, oplyses det i over halvdelen af besvarelserne.

Moderat positiv drejning
Danmarks Biblioteksforenings formand, Vagn Ytte Larsen (A), kommenterer tendensundersøgelsen således:

“Jeg er selvfølgelig ked af, at folkebibliotekerne igen bliver skåret ned. De har virkelig holdt for i de offentlige nedskæringer i de senere år, samtidig med at flere borgere bruger dem. Men pilen peger dog i den rigtige retning. Hvor 76% af alle tilbage i 2011-budgettet oplyste, at de skulle spare, mod 62% i 2012-budgettet, så er vi efterhånden nede på 55%, der skal reducere – og stadig flere skal heldigvis spare mindre.
Der er selvfølgelig helt klart stadig plads til forbedring af budgetterne. Men som formand for biblioteksforeningen er jeg godt tilfreds med, at udviklingen, ifølge DBs nye tendensundersøgelse, går den rigtige vej.

Det er også påkrævet. For siden kommunalreformen har der været tale om seks år med markante nedskæringer på biblioteks-området. Og det til trods for, at bibliotekerne er inde i en ressourcekrævende transformationsproces og nyudvikling, hvor der i stigende grad også skal formidles digitale materialer og hvor man på samme tid skal opdatere formidlingen i og indretningen af de fysiske biblioteker bl.a. i forhold til IT-læring og som åbne, mødesteder og biblioteker.”

DBs formand finder bevægelsen i anlægsbudgetterne overordentlig interessant og lovende. Og tilføjer både i relation til driftsbudgetterne og anlægssiden i budget 2013:

“Selv om tendenserne på positivsiden øjensynlig i nogle tilfælde handler om sammenlægning med borgerservice, og ikke drejer sig om tilførsel af nye midler til bibliotekerne, så er også det i sig selv en interessant drejning. Og, som jeg ser det, et reelt udtryk for, at bibliotekerne med deres offentlige oplysningsforpligtelse, i et stadigt voksende omfang tænkes aktivt sammen med kommunernes borgerserviceopgaver.”

De enkelte kommuner
Hvad budget 2013 indebærer for den enkelte kommune, kan man se på www.db.dk/budget2013.

Det er vigtigt at notere sig, at resultatet af tendensundersøgelsen kan tippe til både det bedre og det værre, når der foreligger endelige svar fra de seks kommuner, som ikke har kunnet svare i første omgang. Undersøgelsen opdateres på www.db.dk ultimo november 2012.

 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...