Budget 2015 – To ud af tre kommuner sparer på biblioteket

Skrevet af

Hellen Niegaard

2 december, 2014

Undersøgelsen, en rundspørge til alle kommunernes biblioteks-chefer, er gennemført i oktober måned. Enkelte svar er dog først indkommet i november. Samlet har 94 af 98 kommuner besvaret undersøgelsen; Esbjerg for sig selv og Fanø Kommune, som man har overenskomst med. To kommuner, Furesø og Vejle, oplyser, at man endnu ikke har det helt endelige budget. Der arbejdes således med et samlet antal svar fra 91 kommuner. Følgende kommuner har ikke svaret: Hvidovre, Læsø, Ringsted og Syddjurs.

Hvor mange skal spare og på hvad?
To ud af tre (61 kommuner) angiver reduktioner i Budget 2015 svarende til ca. 67% af de kommuner, som har besvaret undersøgelsen. Det er en stigning set i sammenhæng med sidste års undersøgelse, hvor 52% angav, at budgettet reduceredes.

Der er i 2015 desuden tale om, at lidt flere får større reduktioner, – som grafikken viser.

Otte kommuner skal spare mere end 5%. Fem biblioteker, svarende til 8% af alle kommunerne, skal spare mellem 5% og 8%. I tre kommuner, svarende til 5% af alle kommuner, spares mere på driftsbudget 2015, nemlig over 8% sammenlignet med Budget 2014. Her oplyser den ene kommune dog, at det ikke kan tages helt entydigt og ikke er endelig afklaret, idet det også handler om en strukturomlægning.

Besparelsesmønstret fra sidste år går igen. Det handler først og fremmest om reduktion af personalekontoen, dernæst om materialerne og ellers om åbningstiden. Af de kommuner, der skal spare, oplyser eksempelvis 62%, svarende til 38 af de 61 kommuner, at der skal spares på personale. Mens 26%, svarende til 16 kommuner af disse 61 kommuner, sparer på materialerne. I forhold til sidste års tendensundersøgelse er filiallukning og bogbusnedlæggelse i let stigning. I år oplyser man fra fem kommuner, at det nye budget betyder filiallukning; en kommune oplyser, at man planlægger ny filial.

Én ud af fire holder skansen
I omkring hver fjerde kommune er der tale om status quo-budgetter for 2015. 23 af de 91 kommuner angiver, at budgetniveauet holdes, og at budgettet alene er øget med KL’s fremskrivningsprocent. Status quo er dog ikke altid til at gennemskue. Bag tallene skjuler sig forskelligartede situationer. Således oplyser f.eks. Tårnby: “Det er meget tæt på status quo. Fremskrivning er taget ud, dog ikke på løn og fast ejendom – til gen-gæld har vi fået +1/2 stilling”.

Syv får mere
I syv af de 91 kommuner øges budgettet i 2015 ifølge tendensundersø-gelsen. Der er dog ikke tale om reel budgetfor-øgelse i alle syv. Således oplyser f.eks. Assens, at der er tale om en teknisk opjustering.

Andre steder er der tale om mindre øgninger, bl.a. i Glostrup. Her tilføres midler til det fælles bibliotekssystem/DDB (Danskernes Digitale Bibliotek), mens Solrød får en øgning til en serverudskiftning placeret på driftsbudgettet. Frederiksberg oplyser, at biblioteket er tilført penge til drift af et medborgercenter, men at der derudover er mindre besparelser. For Kalundborg er der tale om en ekstrabevilling på en ½ mio. kroner til en særlig udviklingspulje, som man er ved at lave oplæg til med henblik på politisk godkendelse i januar.

I Aarhus Kommune ses en reel øgning. Det drejer sig om øget drift til Dokk1, det nye hovedbibliotek på havnen, med 4 mio. kroner; indbygget i driftsbudgettet er dog også en besparelse på administrative udgifter svarende til 0,5 % af lønbudgettet.

Hver fjerde kommune øger åbningstiden
I alt 23 af de 91 kommuner, som har svaret, angiver, at åbningstiden øges i forbindelse med Budget 2015. For 15 kommuners vedkommende sker det på hovedbiblioteket – alle steder med såkaldt differentieret bemanding, dvs. som selvbetjeningstimer. I 12 andre tilfælde sker det i filialer/lokalbiblioteker – også her i form af selvbetjening. Nogle steder handler det om både hovedbibliotek og filialer. Ganske enkelte steder handler øget åb-ningstid om andet f.eks. udvidet søndagsåbning.

Bortset fra et par steder angiver hovedparten, at det sker som led i arbejdet for bedre service og ikke skal ses som en besparelsesforanstaltning.

Ærgerlig nedskæring    
"Jeg er glad for at se, at så mange kommuner har deltaget i undersøgelsen. At stadig flere biblioteker øger åbningstiden, så borgerne kan bruge dem længere om aftenen og tidligere om morgenen. Men jeg bestemt ikke glad for, at tendensen i år er, at to ud af tre kommuner sparer på biblioteksområdet. Det er oprigtigt talt ærgerligt, at man i mange kommuner ikke er mere bevidste om, hvor vigtige opgaver biblioteket løser for vores samfund i tillæg til den klassiske biblioteksservice", mener Steen B. Andersen formand for Danmarks Biblioteksforening.

"i vil derfor i Danmarks Biblioteksforening næste år gøre endnu mere opmærksom på, at vi her har en kulturinstitution som faktisk gør en forskel. Jeg anbefaler alle at være opmærksomme på den undersøgelse som Tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggør om bibliotekets værdi i januar – og håber, at den bl.a. kan bidrage til en øget debat og forståelse af bibliotekets rolle i vores samfund. Man skal gøre sig klart i kommunerne, at ned-skæring af antallet i personalet står i stærk modsætning til ønsket om at sikre et udadvendt og aktivt bibliotek, som kan sikre borgene indsigt og viden samt et sted med plads til kultur og foreningsliv og den demokratiske samtale", fastslår Steen B. Andersen.

Budgetundersøgelsen og den enkelte kommuner
DBs landsdækkende budgetundersøgelse laves hvert år i oktober-november og er en tendensundersøgelse. Tendensundersøgelsen giver et fingerpeg om og løfter sløret for det kommende års udvikling i bibliotekernes service. Se niveau for de enkelte kommuner på Danmarkskortet – www.db.dk/budget2015.

I mange kommuner udmøntes de nye budgetter først i december-januar. For endelige oplysninger om budgetterne i 2015 henvises til kommende numre af kulturtidsskriftet Søndag Aften, som hvert år i februar bringer en kommentar om udviklingen i de kommunale budgettal på kulturområdet indmeldt til Danmarks Statistik.   

 

Opdateret 04122014                    

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...