Changes-Crisis-Chances!

Skrevet af

16. juni, 2014

EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation stiftet af de nationale biblioteksforeninger m.fl. i 1992, er en væsentlig spiller, når det handler om at identificere fremtidens biblioteker og deres muligheder i Europa, men i endnu højere grad en vigtig spiller, når det gælder ophavsret og de mange problemstillinger bibliotekerne oplever affødt af den stigende overgang til digitale materialer og e-bøger. At kunne give adgang til kvalitets e-bøger, og på sigt at kunne sikre kontinuerlig adgang til både nye og gamle titler, er et af de mest presserende problemer for bibliotekerne lige nu.

Årets Council-møde blev sædvanen tro afholdt i maj i det land, som har EU formandskabet på det aktuelle tidspunkt og fulgt af en stor konference Changes-Crisis-Chances! i samarbejde med NAPLE, organisationen for de europæiske pendanter til Kulturstyrelsen.

Om e-bøger, ophavsret og solidaritet
Den europæiske e-bogskampagne: The Right to e-Read, som blev lanceret i forbindelse med Verdens Bogdagen d. 23. april, se artiklen side 8, var klart hovedtemaet på Council-mødet. I Danmark og Finland har vi valgt ikke at deltage. I begge lande har bibliotekerne gode e-bogstilbud til borgerne, og i Danmark ser det ud til, at tilbuddet bliver endnu bedre allerede her før sommerferien eller meget snart derefter.  Andre steder ser det knap så godt ud med hensyn til at sikre adgang til e-bøgerne. Biblioteker og forlag har i mange lande meget svært ved at finde et fælles fodslag og fælles løsninger.

Der var på rådsmødet en meget lang debat om emnet. Både om bibliotekernes muligheder, holdninger og solidaritet. Og der var et massivt pres på os, de danske repræsentanter, for at vi også skulle gå med.

Også i drøftelsen af EBLIDAs interne forhold prægede e-bøger og ophavsret til digitale ressourcer en del. For e-bogskampagnen og udarbejdelsen af hørings- og baggrundspapirer til EU's høring tidligere på foråret, har betydet stor møde- og rejseaktivitet i EBLIDA. Det kunne ses i regnskabet for 2013, der viste et underskud på 5.566 EURO. I 2014 forventes tillige et underskud på godt 30.000 EURO. Igen i år forventes det således, at e-bogskampagnen og forhandlinger vedr. evt. ny copyright-lovgivning vil kræve en særlig stor indsats i 2014. Og formodentlig ligeledes i 2015. Kassereren opfordrede til godkendelse af både regnskab og budgetter og beroligede forsamlingen med, at der trods disse underskud fortsat ville være fornuftig økonomi i EBLIDA, men der er grund til at få en grundig drøftelse af økonomi og prioriteringer på styrelsens møde til efteråret.

Det kan oplyses, at vi også omkring EU-høringen om ophavsret tidligere i år valgte i de danske biblioteksorganisationer at fremsende eget høringssvar på de 80 spørgsmål, idet vi også her vurderede, at Danmark ikke i alle sammenhænge er enige med EBLIDA, der naturligt nok prøver at tale på vegne af alle. Se høringssvaret på www.db.dk.

Changes-Crisis-Chances!
Den efterfølende EBLIDA- NAPLE konference var også i år velbesøgt. Programmet var spændende, og selv om der helt klart er stor forskel på økonomi og dermed muligheder mellem EU-landene, er der interessante idéer til, hvad bibliotekerne kunne gøre for at ‘overleve’ og også udvide servicen på nogle områder, til trods for eller måske rettere pga. meget dårlig økonomi.

Den engagerede prinsesse Laurentien, stifter af den hollandske Reading & Writing Foundation, som arbejder på både national og internationalt plan – bl.a. i UNESCO-sammenhæng, var årets hovedtaler. Hun gjorde det klart, at også i et digitaliseret og it-orienteret samfund må det at kunne læse og skrive, inkl. adgang til læsning, fortsat betragtes som afgørende for et individs udvikling og muligheder, og dermed også for samfundets udviklingsmuligheder – en vinkel der ikke er mindre væsentlig at have for øje i økonomiske krisetider.

De græske værter var fantastisk gæstfrie og til trods for meget begrænsede midler i biblioteksvæsenet i Grækenland – Nationalbiblioteket havde ikke købt en bog de seneste fem år! – indeholdt programmet både besøg på Parlamentsbiblioteket og Nationalbiblioteket – begge modtager pligtaflevering fra de græske forlag. Både møder og konferencen blev afholdt på Det Tekniske Universitet, hvor også bibliotekaruddannelsen findes. Det var da også bibliotekarstuderende, der var frivillige og sørgede for at alle deltagere fik gode konferencedage. Der var altid hjælp at få fra de unge mennesker.

På gensyn i Riga
Næste års møde afholdes i Riga d. 7. maj 2015 og dagen efter afholder EBLIDA og NAPLE igen en fælles konference. Begge vil finde sted på det nye Nationalbibliotek i Riga. Alle er velkomne til konferencedelen.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...