Changes-Crisis-Chances!

Skrevet af

Lone Knakkergaard

16 juni, 2014

EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation stiftet af de nationale biblioteksforeninger m.fl. i 1992, er en væsentlig spiller, når det handler om at identificere fremtidens biblioteker og deres muligheder i Europa, men i endnu højere grad en vigtig spiller, når det gælder ophavsret og de mange problemstillinger bibliotekerne oplever affødt af den stigende overgang til digitale materialer og e-bøger. At kunne give adgang til kvalitets e-bøger, og på sigt at kunne sikre kontinuerlig adgang til både nye og gamle titler, er et af de mest presserende problemer for bibliotekerne lige nu.

Årets Council-møde blev sædvanen tro afholdt i maj i det land, som har EU formandskabet på det aktuelle tidspunkt og fulgt af en stor konference Changes-Crisis-Chances! i samarbejde med NAPLE, organisationen for de europæiske pendanter til Kulturstyrelsen.

Om e-bøger, ophavsret og solidaritet
Den europæiske e-bogskampagne: The Right to e-Read, som blev lanceret i forbindelse med Verdens Bogdagen d. 23. april, se artiklen side 8, var klart hovedtemaet på Council-mødet. I Danmark og Finland har vi valgt ikke at deltage. I begge lande har bibliotekerne gode e-bogstilbud til borgerne, og i Danmark ser det ud til, at tilbuddet bliver endnu bedre allerede her før sommerferien eller meget snart derefter.  Andre steder ser det knap så godt ud med hensyn til at sikre adgang til e-bøgerne. Biblioteker og forlag har i mange lande meget svært ved at finde et fælles fodslag og fælles løsninger.

Der var på rådsmødet en meget lang debat om emnet. Både om bibliotekernes muligheder, holdninger og solidaritet. Og der var et massivt pres på os, de danske repræsentanter, for at vi også skulle gå med.

Også i drøftelsen af EBLIDAs interne forhold prægede e-bøger og ophavsret til digitale ressourcer en del. For e-bogskampagnen og udarbejdelsen af hørings- og baggrundspapirer til EU's høring tidligere på foråret, har betydet stor møde- og rejseaktivitet i EBLIDA. Det kunne ses i regnskabet for 2013, der viste et underskud på 5.566 EURO. I 2014 forventes tillige et underskud på godt 30.000 EURO. Igen i år forventes det således, at e-bogskampagnen og forhandlinger vedr. evt. ny copyright-lovgivning vil kræve en særlig stor indsats i 2014. Og formodentlig ligeledes i 2015. Kassereren opfordrede til godkendelse af både regnskab og budgetter og beroligede forsamlingen med, at der trods disse underskud fortsat ville være fornuftig økonomi i EBLIDA, men der er grund til at få en grundig drøftelse af økonomi og prioriteringer på styrelsens møde til efteråret.

Det kan oplyses, at vi også omkring EU-høringen om ophavsret tidligere i år valgte i de danske biblioteksorganisationer at fremsende eget høringssvar på de 80 spørgsmål, idet vi også her vurderede, at Danmark ikke i alle sammenhænge er enige med EBLIDA, der naturligt nok prøver at tale på vegne af alle. Se høringssvaret på www.db.dk.

Changes-Crisis-Chances!
Den efterfølende EBLIDA- NAPLE konference var også i år velbesøgt. Programmet var spændende, og selv om der helt klart er stor forskel på økonomi og dermed muligheder mellem EU-landene, er der interessante idéer til, hvad bibliotekerne kunne gøre for at ‘overleve’ og også udvide servicen på nogle områder, til trods for eller måske rettere pga. meget dårlig økonomi.

Den engagerede prinsesse Laurentien, stifter af den hollandske Reading & Writing Foundation, som arbejder på både national og internationalt plan – bl.a. i UNESCO-sammenhæng, var årets hovedtaler. Hun gjorde det klart, at også i et digitaliseret og it-orienteret samfund må det at kunne læse og skrive, inkl. adgang til læsning, fortsat betragtes som afgørende for et individs udvikling og muligheder, og dermed også for samfundets udviklingsmuligheder – en vinkel der ikke er mindre væsentlig at have for øje i økonomiske krisetider.

De græske værter var fantastisk gæstfrie og til trods for meget begrænsede midler i biblioteksvæsenet i Grækenland – Nationalbiblioteket havde ikke købt en bog de seneste fem år! – indeholdt programmet både besøg på Parlamentsbiblioteket og Nationalbiblioteket – begge modtager pligtaflevering fra de græske forlag. Både møder og konferencen blev afholdt på Det Tekniske Universitet, hvor også bibliotekaruddannelsen findes. Det var da også bibliotekarstuderende, der var frivillige og sørgede for at alle deltagere fik gode konferencedage. Der var altid hjælp at få fra de unge mennesker.

På gensyn i Riga
Næste års møde afholdes i Riga d. 7. maj 2015 og dagen efter afholder EBLIDA og NAPLE igen en fælles konference. Begge vil finde sted på det nye Nationalbibliotek i Riga. Alle er velkomne til konferencedelen.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...