Changes-Crisis-Chances!

Skrevet af

Lone Knakkergaard

16 juni, 2014

EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation stiftet af de nationale biblioteksforeninger m.fl. i 1992, er en væsentlig spiller, når det handler om at identificere fremtidens biblioteker og deres muligheder i Europa, men i endnu højere grad en vigtig spiller, når det gælder ophavsret og de mange problemstillinger bibliotekerne oplever affødt af den stigende overgang til digitale materialer og e-bøger. At kunne give adgang til kvalitets e-bøger, og på sigt at kunne sikre kontinuerlig adgang til både nye og gamle titler, er et af de mest presserende problemer for bibliotekerne lige nu.

Årets Council-møde blev sædvanen tro afholdt i maj i det land, som har EU formandskabet på det aktuelle tidspunkt og fulgt af en stor konference Changes-Crisis-Chances! i samarbejde med NAPLE, organisationen for de europæiske pendanter til Kulturstyrelsen.

Om e-bøger, ophavsret og solidaritet
Den europæiske e-bogskampagne: The Right to e-Read, som blev lanceret i forbindelse med Verdens Bogdagen d. 23. april, se artiklen side 8, var klart hovedtemaet på Council-mødet. I Danmark og Finland har vi valgt ikke at deltage. I begge lande har bibliotekerne gode e-bogstilbud til borgerne, og i Danmark ser det ud til, at tilbuddet bliver endnu bedre allerede her før sommerferien eller meget snart derefter.  Andre steder ser det knap så godt ud med hensyn til at sikre adgang til e-bøgerne. Biblioteker og forlag har i mange lande meget svært ved at finde et fælles fodslag og fælles løsninger.

Der var på rådsmødet en meget lang debat om emnet. Både om bibliotekernes muligheder, holdninger og solidaritet. Og der var et massivt pres på os, de danske repræsentanter, for at vi også skulle gå med.

Også i drøftelsen af EBLIDAs interne forhold prægede e-bøger og ophavsret til digitale ressourcer en del. For e-bogskampagnen og udarbejdelsen af hørings- og baggrundspapirer til EU's høring tidligere på foråret, har betydet stor møde- og rejseaktivitet i EBLIDA. Det kunne ses i regnskabet for 2013, der viste et underskud på 5.566 EURO. I 2014 forventes tillige et underskud på godt 30.000 EURO. Igen i år forventes det således, at e-bogskampagnen og forhandlinger vedr. evt. ny copyright-lovgivning vil kræve en særlig stor indsats i 2014. Og formodentlig ligeledes i 2015. Kassereren opfordrede til godkendelse af både regnskab og budgetter og beroligede forsamlingen med, at der trods disse underskud fortsat ville være fornuftig økonomi i EBLIDA, men der er grund til at få en grundig drøftelse af økonomi og prioriteringer på styrelsens møde til efteråret.

Det kan oplyses, at vi også omkring EU-høringen om ophavsret tidligere i år valgte i de danske biblioteksorganisationer at fremsende eget høringssvar på de 80 spørgsmål, idet vi også her vurderede, at Danmark ikke i alle sammenhænge er enige med EBLIDA, der naturligt nok prøver at tale på vegne af alle. Se høringssvaret på www.db.dk.

Changes-Crisis-Chances!
Den efterfølende EBLIDA- NAPLE konference var også i år velbesøgt. Programmet var spændende, og selv om der helt klart er stor forskel på økonomi og dermed muligheder mellem EU-landene, er der interessante idéer til, hvad bibliotekerne kunne gøre for at ‘overleve’ og også udvide servicen på nogle områder, til trods for eller måske rettere pga. meget dårlig økonomi.

Den engagerede prinsesse Laurentien, stifter af den hollandske Reading & Writing Foundation, som arbejder på både national og internationalt plan – bl.a. i UNESCO-sammenhæng, var årets hovedtaler. Hun gjorde det klart, at også i et digitaliseret og it-orienteret samfund må det at kunne læse og skrive, inkl. adgang til læsning, fortsat betragtes som afgørende for et individs udvikling og muligheder, og dermed også for samfundets udviklingsmuligheder – en vinkel der ikke er mindre væsentlig at have for øje i økonomiske krisetider.

De græske værter var fantastisk gæstfrie og til trods for meget begrænsede midler i biblioteksvæsenet i Grækenland – Nationalbiblioteket havde ikke købt en bog de seneste fem år! – indeholdt programmet både besøg på Parlamentsbiblioteket og Nationalbiblioteket – begge modtager pligtaflevering fra de græske forlag. Både møder og konferencen blev afholdt på Det Tekniske Universitet, hvor også bibliotekaruddannelsen findes. Det var da også bibliotekarstuderende, der var frivillige og sørgede for at alle deltagere fik gode konferencedage. Der var altid hjælp at få fra de unge mennesker.

På gensyn i Riga
Næste års møde afholdes i Riga d. 7. maj 2015 og dagen efter afholder EBLIDA og NAPLE igen en fælles konference. Begge vil finde sted på det nye Nationalbibliotek i Riga. Alle er velkomne til konferencedelen.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...