Danmark før Google set fra luften. En crowdsourcing-succes

Skrevet af

6. januar, 2014

Den 20. september 2012 åbnede Det Kongelige Bibliotek sin nye nationale portal for luftfotografier fra det 20. århundrede “Danmark set fra Luften – før Google” ved en præsentation i Historiens Hus i Odense, da portalens indhold i første fase er begrænset til Fyn med omliggende øer. Inden juni 2013 vil der være lagt ca. 240.000 skrå- og lodfotos ud til brugernes fornøjelse med mulighed for at tilføje metadata og supplerende billedbeskrivelser. Dette kaldes crowdsourcing, og projektet er det første større af denne type i biblioteksvæsenet. Pr. 25. marts 2013 er mere end 100.000 af 151.000 skråfotos eller 66 % behandlet af brugerne, en succes uden sidestykke.

Luftfotografier opstod i det 19. århundrede og blev i begyndelsen optaget fra ballon, i Danmark første gang i 1888. Efter flyvemaskinens opfindelse 1903, i Danmark 1906, blev denne hurtigt taget i anvendelse, og den fototekniske udvikling under 1. verdenskrig medførte, at luftfotografiet virkelig begyndte at få betydning.

Luftfotografiets store periode strækker sig fra midten af 1930’erne til omkring 1990 – dog afbrudt af 2. verdenskrig. Oprindelig blev de optaget af privatpersoner, senere af firmaer, der specialiserede sig i forskellige former. De mest kendte er de såkaldte gårdfotograferingsfirmaer, hvor Sylvest Jensens, der blev etableret i 1936, i knap 60 år var det helt dominerende. Disse firmaer optog billeder systematisk område for område, hvorefter de ved hjælp af prøvebilleder forsøgte at sælge forskellige fotografiske produkter. Billederne kunne bl.a. forstørres og håndkoloreres, så der blev skabt et kunstværk til ophængning.

I 1950’erne fandtes der således en række relativt store firmaer, der har efterladt sig millioner af optagelser af gårde og byområder. I slutningen af 1960’erne stagnerer markedet, og det blev sværere for firmaerne at afsætte deres billeder. De fleste havde nu rigeligt med fotografier af fødegården, og afvandringen fra landet tog fart. Kundegrundlaget blev mindre, og en række store firmaer måtte lukke. Der er dog en enkelt vigtig undtagelse, der blev ved indtil 1980’erne, således at der mere eller mindre systematisk er luftfotos fra størstedelen af Danmark over to generationer i det 20. århundrede, d.v.s. fra en periode, hvor der indtraf enorme forandringer i kulturlandskabet, bebyggelses- og byudviklingen.

Det Kongelige Bibliotek har indsamlet og bevaret så godt som alt væsentligt fra det 20. århundrede. I alt er der i tidens løb erhvervet 16 større samlinger, der omfatter mindst 3.7 millioner unikke luftfotografier ud af ca. 5.5 mio., idet en del serier findes som både negativer og positiver. Luftfotografier kan deles i to kategorier: Lodfotos og skråfotos. Skråfotografierne omfatter ca. 3.5 millioner enheder, mens der findes ca. 2 millioner lodoptagelser. Lodfotoet er lodrette optagelser fra stor højde af store områder og blev udviklet til kortlægning, planlægning og ikke mindst militære formål. Skråfotoet er derimod billeder i fugleperspektiv fra lav højde af enkelte gårde, huse eller panoramabilleder af hele byer, hovedsageligt optaget med salg til private for øje.

Tilgængeligheden til disse billeder har hidtil været vanskelig, da billederne alle er ordnet i deres oprindelige firmasamlinger, dvs. i mange forskellige systemer. Dertil kommer, at de fleste skråfotografier kun delvist er bestemt, idet det ofte alene vides inden for et givent område, at der er taget billeder, mens det enkelte billede ikke er præcist angivet eller bestemt.

Luftfotografierne har ud over deres oprindelige anvendelse, ikke mindst efter erhvervelsen af firmaet Sylvest Jensens enorme samling i 1989, fået en række nye anvendelser inden for landskabsunder-søgelser, forureningssager, nabo- og skelsager ved siden af den helt store interesse blandt slægts- og lokalhistorikere.

Idéen om at få luftfotosamlingerne digitaliseret er mere end 10 år gammel, men har ikke kunnet realiseres p.g.a. manglende bevillinger og i mangel af en national digitaliseringspolitik.

I 2010 fik Det Kongelige Bibliotek dog en særbevilling på 4.5 mio. kr. fra Kulturministeriet til at gennemføre et udviklingsprojekt omfattende en portal og tilhørende funktionaliteter samt retrodigitaliseringen af de ca. 240.000 billeder fra Fyn og omliggende øer, da et overslag viste, at bevillingen lige rakte til en totaldigitalisering af dette område.

Portalen er interaktiv. Skråfotos er geolokaliseret således, at det vides, inden for hvilket lokalområde, billederne er taget. Derudover er de tildelt de informationer, der på forhånd findes for det enkelte billede, såsom gårdnavn og/eller navn på gårdejeren. Der er derfor udviklet en funktion, så brugerne let kan flytte de enkelte billeder til deres korrekte placering, og en anden, der giver mulighed for til-føjelse af nye oplysninger m.v. Lodfotos lægges efterfølgende ind i serier. Desuden er som baggrundskort tilføjet ortofotokort fra 1954, 1995 og 2006. Endelig en tredje funktion, så man kan ‘scrolle’ mellem årene og dermed se de ændringer, der har fundet sted over tid.

Pr. 1. juli i år er 1. etape færdig, og Det Kongelige Bibliotek har en række følere ude for medfinansiering af de 90 %, der står tilbage. Hvis dette ikke lykkes, må vi desværre lukke aktiviteten ned, og enten vil portalen stå tilbage som en torso, eller også er alternativet, at adgang til resten af landet bliver licensfinansieret, d.v.s. gennem slutbrugerbetaling.

Fotos: Sylvest Jensen, Odense Luftfoto og Dana Luftfoto.

Se den selv på : Luftfoto på www.kb.dk.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...