Danskernes holdning til biblioteket

Skrevet af

Hellen Niegaard, Michael Hartz Larsen

14 august, 2011
At biblioteket med flere end 35 mio. årlige besøgende er landets største kultur- og læringsinstitution er velkendt. I den nye undersøgelse udført af Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning for Danmarks Biblioteksforening bores der dybere i bibliotekernes betydning for borgerne.
 
De helt friske resultater dokumenterer entydigt, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en videregående uddannelse. Brug af biblioteket synes altså at have en afgørende betydning for borgernes lyst til at uddanne sig.
 
Sammenholdes svarene med de adspurgtes uddannelsesniveau ses, at borgere, der som børn har brugt biblioteket meget, også har en langt større sandsynlighed for at få en højere uddannelse end borgere, som ikke brugte biblioteket som børn. Tendensen er klar på alle uddannelsesniveauer.
 
Det fremgår således, at i alt 80 % af de adspurgte er enig eller meget enig i, at de som barn og ung har anvendt biblioteker. Det fremgår samtidigt, at personer med studentereksamen, HF eller lignende (87 %), personer med mellemlang videregående uddannelse (91 %) eller lang videregående uddannelse (88 %) i højere grad end de øvrige har anvendt bibliotekerne. Resultatet er interessant og statistisk signifikant.
 
“Vi har længe haft det på fornemmelsen, rart at få det dokumenteret. For fra alle sider efterlyses der veluddannede borgere – det vigtigste danske råstof – og undersøgelsen viser klart, at politikerne i høj grad kan være med til at sikre dette. Hvis regeringen skal nå sit mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, så skal der altså satses massivt på biblioteker, når der nu er en så klar sammenhæng mellem de børn der bruger biblioteket og dem, der får en uddannelse. Vi skal hele tiden sørge for at have moderne biblioteker med relevante tilbud for alle, her har politikerne en vigtig opgave i forhold til at give borgerne de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige færdigheder i vidensamfundet”, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen (A).
 
Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor politikerne til at medtænke bibliotekerne aktivt, både i den lokale som nationale kultur- og videnspolitik. Med en klar politisk vedtaget rolle og retning for bibliotekerne sikres samtidig den bedst mulige udnyttelse af det store arbejde, som der dagligt lægges på små som store biblioteker over hele landet. Et arbejde, som blandt andet giver borgerne lyst til at uddanne sig!
 
Bliv klogere på biblioteket, hent hele undersøgelsen på www.db.dk
 
Andre resultater fra DBs sommerundersøgelse
 
Danskerne er glade for biblioteket
Af de flere end 1.000 adspurgte danskere svarede hele 98 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres bibliotek, og 92 % af brugerne oplever, at biblioteket har stor værdi for dem. Næsten 60 % svarede desuden, at biblioteket er et sted, de har udbytte af at besøge. Godt 36 % forbinder biblioteket med “et sted hvor jeg lærer noget”, mens 35 % mener, at biblioteket giver børnefamilierne værdifulde oplevelser.
 
Bibliotekernes image og samfundsmæssige værdi
Næsten alle danskere mener, at bibliotekerne har en stor samfundsmæssig værdi. Således er 96 % af befolkningen enig eller meget enig i, at bibliotekerne har stor værdi for samfundet. De fleste borgere tænker på biblioteker som et sted, de har udbytte af at besøge. Dette udsagn forbinder 59 % af danskerne med biblioteker. 36 % forbinder biblioteket med “et sted hvor jeg lærer noget”, 35 % med “et sted der giver børnefamilier værdifulde oplevelser” og 34 % med “et moderne sted med tidssvarende tilbud”. Mens 7 % forbinder biblioteker med “et gammeldags sted med utidssvarende tilbud”.
 
Derfor bruger jeg ikke biblioteket
Mini-undersøgelsen blandt ikke-brugerne viser, at der er mange forskellige årsager til, at man ikke benytter biblioteket. Her angiver 20 % af ikke-brugerne, at biblioteket ikke henvender sig til dem, 16% at biblioteket ikke har materialer og tilbud, der interesserer dem, 11 % angiver afstand og tilgængelighed som årsag, mens 10 % anfører manglende viden om bibliotekets tilbud, 9% at der er for store gebyrer for ikke at aflevere til tiden. Herudover har ca. 40 % sat kryds ved: Ved ikke, idet enkelte har markeret ved mere end en mulighed.
 
Biblioteket giver børn lyst til at læse
Hele 93 % af befolkningen mener, at biblioteket bidrager til børns læselyst.
 
Hver anden dropper biblioteksbesøget, hvis det ligger for langt væk!
Af flere end 1.000 adspurgte danskere svarede 67 %, at de højst har 3 km til det nærmeste bibliotek. Samtidig svarede 55 %, at hvis afstanden steg til 5 km eller derover, ville de ikke længere bruge biblioteket.
 
 
Fra den 26. maj til 6. juni 2011 blev ca. 1.000 repræsentativt udvalgte danskere på 15 år og derover spurgt om deres brug af biblioteket. Formålet med undersøgelsen var at få en afdækning af befolkningens holdning til og vurdering af en række biblioteksrelevante emner samt brugen af bibliotekerne og herunder den værdi, de tilfører brugerne.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...