Egedal: Frirum med stærk dialog til lokalsamfundet

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 februar, 2020

Kommunen sætter lige nu ekstra skub i sine biblioteker. Med enig politisk opbakning godkendte byrådet i december 2019 en ny strategi for bibliotekerne og deres rolle: Egedal Bibliotekerne i dag. For bibliotekerne er ikke længere en bog-central, men under forvandling og steder man mødes, læser, søger information, studerer og går til arrangementer. Debatterer eller bare sidder alene og nyder livet i selskab med alle de andre, der er droppet ind.

”Vi er enige om, at fremtidens biblioteker har adgang til viden, stærke kulturaktiviteter og er godt forankret i lokalområdet og i samspil med et hav af institutioner,” fortalte Peter Høybye, kommunens Kultur- og Fritidschef siden 1. februar 2019, ved offentliggørelsen.

Dét lyder som noget, de fleste biblioteker kunne skrive under på, men på flere måder er denne strategi interessant at dykke ned i. Processen bag. Dét, at den er ‘i gang fra 1. januar i år’. At biblioteket skal ‘fylde mere’, og så at kernebrugerne er et fokuspunkt, hvor mange andre særligt kigger på ikke-brugere.

Krystalkugle og knofedt
En gråkold januarformiddag fortæller Finn Petersen og Lykke Sassersen over en kop skoldhed kaffe på Smørum Bibliotek om processen, strategien og planerne for arbejdet lige nu og for de kommende år. Det hele skal trods alt ikke gennemføres i ét hug, selv om der sættes ind på fire fronter. De to teamledere, chefer for henholdsvis Ølstykke og Smørum Biblioteker, står for den daglige ledelse af kommunens biblioteksvirksomhed og udgør sammen med Peter Høybye bibliotekernes ledelsesgruppe, og de tre står for opgaven med at realisere strategien.  Inden vi taler om den og dens fire fokusområder, handler det om afsættet i Egedal.

Hvordan får man bedst og enkelt – og med alle interessenter inddraget – skabt et styringsværktøj som en brugbar strategi for sin biblioteksudvikling? Da man i Egedal med godt 43.300 indbyggere fordelt på 18 bysamfund af forskellig størrelse sidste sommer valgte at se på, hvordan kommunens biblioteker kan geares til aktuelle tendenser og til borgernes ønsker, skulle det ske så enkelt som muligt.

Man har, som de selv siger det, derfor helt enkelt kigget i krystalkuglen sammen. Fra sommeren og frem til december fik man i en relativ kort proces identificeret de fire fokusområder, der kan “- styrke borgernes livsglæde, viden og fællesskaber. Og som understøtter kommunens vision Hverdag i fællesskab og bevægelse.” Det skal dog tilføjes, som de to teamledere fortæller, at det også har og vil kræve knofedt. De er dog begge glade for både processen og det politiske engagement, og ser med optimisme og forhåbning på opgaven med at realisere strategiens mål.

Politikere, medarbejdere og borgere
Et tre-strenget forløb tegner bibliotekets strategiproces. Udgangspunktet var et oplæg om det moderne bibliotek og relaterede opgaver ved Katrine Buhl Møller, centerchef for By, Kultur og Borgerservice, og Peter Høybye til Kultur- og Erhvervsudvalgets junimøde sidste år, der også havde indlæg af Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening.

Siden fulgte i ukronologisk rækkefølge inspirationsbesøg for det politiske udvalg, en ønskerunde for borgerne og fokusmøde med foreninger og andre aktører samt en medarbejderproces ad to omgange. Dels en tur til World Trade Center Ballerup med en heldags-diskussion i ledelsesgruppen fulgt af medarbejder-workshops på tværs af vante teams. Det førte frem til godkendelsen i byrådet inden udgangen af 2019.

Ønsketræer og manillasedler
Fremfor dialogmøder med borgerne og inddragelse af konsulenter besluttede man sig for en anden form for borgerinddragelse. På kommunens rådhus samt de fire biblioteker kunne borgerne i en periode bidrage med deres ønsker til bibliotekets service og fremtid ved at udfylde en manillaseddel og hænge den på et ønsketræ.

Langt over hundrede forskellige ønsker blev resultatet. De strækker sig fra mindre ting som muligheden for kaffe med en automat på biblioteket over rum til aktuelle udstillinger, flere fagbøger og bøger på engelsk til “Den ultimative drøm: Et kæmpe bibliotek i Egedal, f.eks. i Stenløse”. Men også om ting uden for biblioteket som eksempelvis “Lad biblioteket komme til brugerne med besøg rundt om i kommunen over filmaftener sammen med svømmehallen” til aktiv udnyttelse af bibliotekernes udearealer. De mange input blev systematiseret og ligger sammen med ønsker fra foreninger og andre som baggrund for strategiens fire fokusområder.

– Biblioteker er vores fælles oaser for viden. Her henter vi viden og mødes til kulturelle arrangementer og møder. Og selv om man i dag kan klare mange ting hjemme fra computeren, skal vi holde fast i bibliotekerne som et mødested. Vi har fået rigtig gode input, der vidner om, at borgerne deler vores vision for bibliotekerne, sagde Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget ved offentliggørelsen.

Vision og afsæt
Kommunens overordnede vision Hverdag og fællesskab i bevægelse er vedtaget i 2015. Med den er det målet at sikre: Muligheder for alle, Let adgang til arbejde, Energi og miljø i balance samt Mangfoldighed i den nære kultur og natur.

Egedal er som mange andre kommuner en ny kommune skabt ved kommunesammenlægningen i 2007. Her blev de tre kommuner Ledøje, Stenløse og Ølstykke samlet til Egedal med omlægning af disse kommuners biblioteker til ét bibliotekssystem. Budgetmæssigt har biblioteksområdet i årene siden været gennem flere besparelser.

Forhold, der skal ses i forhold til en kommune med opmærksomheden rettet mod potentielle områder for nyudvikling og ny dynamik til fordel for fællesskabet, erhvervsliv og bosætning. Kommunen har hovedstadsområdets største andel af folk, der pendler ud hver dag, mens den største lokale arbejdsplads er kommunen og dens forskellige institutioner mv. Demografisk karakteriseres den af mange børnefamilier, men også et antal stigende ældre. Borgerne i Egedal ligger nær toppen på den socioøkonomiske skala, og de mange ressourcestærke borgere står bag over 400 idræts- og kulturforeninger.

Noget nyt skal ske
Aktuelt er der gang i konkret udmøntning, og lige nu arbejdes der i ledelsesgruppen, fortæller de to teamledere. Og tager man fokusområderne et for et, handler det om rigtig mange ting, blandt andet om følgende.

Fokus 1: Aktiv rolle i lokalområderne. Biblioteket skal været et demokratisk midtpunkt og en dynamo i lokalområderne. Synliggøre biblioteket i bymidterne og til lokale begivenheder.
Fokus 2: En tydeligere og stærkere kulturaktør. Biblioteket skal være igangsætter og udvikler af nye kulturtilbud. Tage ansvar for de to kulturhuse ved at koordinere og kommunikere aktiviteterne.
Fokus 3: Tilbud til børn og børnefamilier. Biblioteket skal understøtte læselyst og digital dannelse samt skabe nye tilbud i samarbejde med lokale aktører, både foreninger, forældre, frivillige m.fl.
Fokus 4: Aktive kernebrugere på biblioteket. Kernebrugere skal fortsat have en stor plads på bibliotekerne, og det skal undersøges, hvordan de kan være med til at udvikle tilbuddet. F.eks. ved at bringe egne kompetencer i spil til glæde for andre eller bringe egne fællesskaber ind på biblioteket.

Blandt helt konkrete opgaver er f.eks. at gøre biblioteket til borgernes hus ved at invitere lokale partnere og borgere til at benytte rummene som platform. Formidle litteraturen på nye og spændende måder og deltage i lokale arrangementer. Formidle børnekultur til børn og deres forældre herunder deltage i nationale kampagner. Læse- og litteraturklubber, samvær omkring læsning herunder gøre biblioteket til kernebrugernes foretrukne mødested, et sted der beriger hverdagen.

Rummet – nytænkning frem for afvikling
Biblioteksrummet og bygninger inkl. adgang og vedligeholdelse er et gennemgående element i strategiens fokusområder. Bibliotekerne i Egedal findes på fire adresser: Ølstykke Bibliotek fra 1971, Smørum Bibliotek og Kulturhus fra 1999, i Kulturhus Stenløse (tidl. rådhus) og endelig på den gamle Toftekildegård, hvor Ganløse Bibliotek har til huse (bibliotekerne står for oprydning/ redigering, stedet køres af frivillige). Alle trænger på forskellig vis til en kærlig hånd. Planerne er mange.

– Her i Smørum ser jeg store muligheder i, at biblioteket nu skal have ansvar for Kulturhusdelen. Vi skal forvandle den store øde, fælles foyer i midten til et attraktivt mødested. Med plads til spændende udstillinger, mindre møder og selvfølgelig et kaffe-tilbud. Og det går vi i gang med ‘lige om lidt’, fortæller Lykke Sassersen med et stort smil.

Andre rum og byrumsrelaterede opgaver er at forny og indrette inspirerende børneområder med fokus på leg og læring. Generelt at skabe muligheder for kaffe o.l. Og så tage fordel af bibliotekernes uderum, så de inviterer til bevægelse, leg, ophold og fordybelse.

Ressourcer og fremtid
Nøglen til at sikre den ønskede udvikling er naturligvis dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer og et stabilt og fremadrettet budget omfattende de indsatsområder, som strategien har fokus på i tillæg til løsning af de daglige kerneopgaver. 

Aktuelt har bibliotekerne 23 ansatte, dvs. to stillinger er under besættelse. Herudover samarbejdes bl.a. i Ganløse med biblioteksfrivillige, en mulighed der ventes øget via styrket samarbejde med kernebrugerne og via udvidelse af antallet af lokale partnerskaber. Budgetmæssigt ligger Egedal under landsgennemsnittet. Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse for 2018 lå det på 434 kr. pr. indbygger og i Egedal på 367 kr.

– Faktisk holdes budgettet i ro i 2020, og det er helt klart vigtigt for vores arbejde med både kerneområder og de fire fokusområder. En hel del af den fysiske vedligeholdelse er omfattet af budgettet for Ejendomme og intern service, forklarer Finn Petersen. Som han opfatter det, vil der også være politisk opbakning, skulle det komme til større biblioteks- og byudviklingsinitiativer i forlængelse af den nye biblioteksstrategi.

Det er måske ikke helt urealistisk set i relation til kommunens helt store fremtidsprojekt: Egedal By. En ny by med 5.000-10.000 indbyggere under udvikling omkring S-stationen med samme navn og rådhuset fra 2014 cirka midt mellem Stenløse og Ølstykke på Frederikssundbanens akse. Eventuelt et bibliotek i tilknytning til rådhuset, hvor en del allerede i dag fungerer som Borgernes Hus med bl.a. foredrag.

■ Den nye strategi synes ikke alene at sætte ny retning for Egedals biblioteker med en række spændende fokusområder, men også at skabe ny begejstring omkring bibliotekerne – både blandt borgere, medarbejdere og politisk. Læs også interviewet med Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Hent strategien.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 1, 2020 .
 

Illustrationer: Egedal Kommune m.fl.
I Smørum skal biblioteket have ansvar for Kulturhusdelen. En stor øde, fælles foyer i midten skal forvandles til et attraktivt mødested med plads til spændende udstillinger, mindre møder og måske et café-tilbud. Foto: Niels Hejnfelt.

Smørum Bibliotek (og Kulturhus) – et etrumsbibliotek – blev indviet i 1999. På væggene hænger smukke malerier af maleren Niels Kongsbak. Foto: Egedal Kommune.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...