Et fjordlandskab af muligheder

Skrevet af

Mette Secher Hede

9. december, 2020

Ny udvikling og gentænkning af biblioteksområdet i den 42 km lange Mariagerfjord Kommune er på vej og har udgangspunkt i en helhedsplan udarbejdet af Arkitema Architects i 2019. I år er så også et forslag om et kombineret Kultur og Rådhusprojekt i Hobro kommet på bordet.

Mariagerfjord Bibliotekerne har siden 2017 arbejdet organisatorisk med at rykke tættere sammen på tværs af Mariagerfjord Kommune. Formålet er at styrke fagligheden og pulje ressourcerne for at udvikle og udføre endnu flere bibliotekstilbud i en arealmæssig stor og langstrakt kommune. I 2019 begyndte arbejdet med at få den udvikling, bibliotekerne er i gang med, og sammenhængen mellem de fire fysiske biblioteker i Hobro, Mariager, Hadsund og Arden til at afspejle sig i biblioteksindretningen.

Kommunens nuværende biblioteksbygninger var tidligere hovedbiblioteker i hver af fire nu sammenlagte kommuner. Der er derfor stor forskel på bibliotekerne både i forhold til indretning, vedligehold og størrelse. Hovedbiblioteket i Mariagerfjord Kommune ligger i Hobro. Biblioteket har ligget på Store Torv siden 1978, og både funktioner og indretning afspejler vilkår og tids-ånden fra halvfjerdserne. Særligt i denne bygning er der et stort behov for genopfriskning, renovering og nytænkning for at få mere plads til ophold, mødesteder, leg, fordybelse, studiepladser m.m. i de allerede eksisterende rammer. Derfor er Hobro Bibliotek udgangspunktet for den helhedsplan og det idékatalog, som Arkitema Architects udviklede i 2019 til Mariagerfjord Bibliotekerne.

Proces og opdagelsesrejse
Som det allerførste kortlagde Arkitema Architects bibliotekets samlede organisation, kommunen, de lokale biblioteker, nationale strømninger, pejlemærker m.m. Dernæst arrangerede de i september 2019 en opdagelsesrejse, hvor de sammen med en lille gruppe medarbejdere tog fjorden rundt og så på kommunens biblioteker. Her undersøgte de, hvad der fungerede godt netop der, og hvilke områder der skal udvikles på. Brugere og medarbejdere i hvert af husene var inddraget i processen, og kunne f.eks. via nedskrevne beretninger og post-it give deres besyv med. Alle inputs blev samlet og præsenteret på en workshop, hvor bibliotekets medarbejdere kom med flere inputs. Et par uger efter workshoppen præsenterede Arkitema Architects helhedsplanen i form af en konceptskitse for Hobro Bibliotek.

Idékatalog og helhedstænkning
Arkitema Architects har tænkt Mariager Fjord, som løber ca 42 km gennem det meste af kommunen, aktivt ind i indretningen: “Et fjordlandskab af muligheder”, kalder de konceptskitsen og idékataloget. Sideløbende med bibliotekernes indretningsproces er Mariagerfjord Kommune i gang med at udvikle en fjord-strategi, som skal sætte et forstærket fokus på kommunens beliggenhed ved fjord og kyst.

Bibliotekernes kommende indretning og udtryk er med til at understøtte den strategi, og fjordtemaet bugter sig gennem inventar, ganglinjer, farver og materialevalg i Arkitemas idékatalog.

Det er indretningens grundtanke, at det eksisterende biblioteksrum kan indrettes etapevis, og nye funktioner kan tænkes ind på den allerede eksisterende plads. Når elementer fra helhedsplanen er prøvet af på Hobro bibliotek, vil de efterfølgende blive udvalgt og implementeret på kommunens tre andre biblioteker. De udvalgte elementer vil blive brugt som en gennemgående signatur, så bibliotekerne, også i deres indretningsmæssige udtryk, fremstår som en samlet enhed samtidig med, at det særlige ved det enkelte biblioteks bygning og beliggenhed understreges. I nyindretningen genbruges det eksisterende inventar, hvor det er muligt. For eksempel er reolerne, der alle er på hjul, med til at understøtte muligheden for at lave fleksible rum.

Udvalgte vægge fjernes, så det nyindrettede bibliotek bliver mere lyst og får lidt mere plads til nye funktioner. Ud over plads til mere ophold, mødesteder, fordybelse og studiepladser er der bl.a. også blevet plads til et opdateret børnebibliotek, et undervisningshjørne, nye udstillingsområder med dråbeformede podier, og et bugtende multibord kaldet ”Fjordbordet”. Fjordbordet stammer fra opdagelsesrejsen. Det lange bord er et eksisterende velfungerende element på et af de andre biblioteker, og det bord vil i et nyt design blive et fælles element på alle kommunens biblioteker.

Aktuelt fokus
Her i 2020 udvælges og udvikles på de elementer fra helhedsplanen, der skal arbejdes videre med både i Hobro og på sigt på alle kommunens biblioteker. Første element er velkomstområdet, der pt. bliver indrettet på Hobro Bibliotek. Medarbejderne er også her inddraget via en workshop. Den har bl.a. har resulteret i, at en arbejdsstation er trukket frem i rummet, så biblioteksbrugerne er med i ‘maskinrummet’ og kan se, hvilke arbejdsprocesser materialerne gennemgår, før de sættes på hylden. Alle inputs helt ned til hvor printeren skal stå og hvilke former for skuffer, der vil fungere bedst, er blevet til inventar, som er bygget til Mariagerfjord Bibliotekernes behov og indretning. Sideløbende med velkomstområdet, arbejdes der pt. også med at nyindrette børnebiblioteket i Hobro. Indretningen forventes færdig i første halvdel af 2021.

Hele nyindretningsprocessen foregår i etaper. Etaperne gør det muligt at inddrage brugere og personale i alle faserne, etaperne gør det også lettere at finde finansieringen løbende i bibliotekets egen ramme, hjulpet på vej af en politisk godkendelse, der har gjort det muligt at overføre overskud fra tidligere år til formålet.  En tredje vigtig årsag til etaperne er, at der lige efter helhedsplanen var udviklet, blev truffet en politisk beslutning om at arbejde videre med en forundersøgelse af et fælles kultur- og rådhusprojekt i Hobro.

Nyt Kultur og Rådhusprojekt?
Kultur og Rådhusprojektet skal, hvis det gennemføres, indeholde alle de administrative kommunale arbejdspladser som er placeret i Hobro nu, samt et kulturhus. I kulturhuset vil kommunen prioritere at bygge et nyt og tidsvarende hovedbibliotek. Placeringen forventes at ligge på bibliotekets nuværende placering på Store Torv, og det planlægges at opkøbe omkringliggende ejendomme for at have plads til at bygge en samlet bygning. Mariagerfjord Bibliotekerne er med i den projektgruppe, som i dette efterår er i gang med en proces, hvor det undersøges, hvilke funktioner og samarbejdsflader et fælles Kultur og Rådhus i givet fald skal indeholde. Det er LYTT Architects i samarbejde med AART, der udarbejder forundersøgelsen. Undersøgelsen bliver til en rapport, der præsenteres for byrådet i marts 2021.

■ Bliver det derefter besluttet at arbejde videre med projektet, forventes det, at den igangværende etape af indretningen på Hobro bibliotek afsluttes, og arbejdet med helhedsplanen videreføres på et af kommunens andre biblioteker. Måden at tænke biblioteket og fjorden sammen på og dermed skabe en ny stærk helhed i indretningen videreføres i det eventuelle nye bibliotek – baseret på Et fjordlandskab af muligheder.

Mette Secher Hede, leder af Mariagerfjord Bibliotekerne

 

Mariagerfjor i 2019 tal
Besøg (4 bibl.): 269.467
Udlånstal, fysiske materialer: 254.974
Udlånstal e-ressourcer (filmstriben, e-reolen, databaser): 51.759
Indbyggere: Knap 42.000

Hovedbyer med biblioteker: Hobro, Hadsund, Arden og Mariager.
Kommunen har et areal på 723.63 km².

 

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...