Farvel til Styrelsen for Bibliotek og Medier og GODDAG til Kulturstyrelsen

Skrevet af

14. februar, 2012

At Det Kongelige Teater er midt i endnu en storstilet spareøvelse og omstillingsproces er vist ikke undgået nogens opmærksomhed. Langt mindre, ja stort set ingen interesse har en anden større omstillings- og besparelsesøvelse vakt i offentligheden.
Under overskriften “Organisatoriske ændringer på Kulturministeriets område” meddeltes omverdenen uden nogen forskræp eller høring eller lignende i en pressemeddelelse den 6. december 2011, at: “Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme etableres som to nye styrelser i Kulturministeriet. Yderligere sker en fusion af de administrative opgaver på tværs af Kulturministeriets koncern”.

Ny superstyrelse
Den omtalte fusion indebærer først og fremmest oprettelse af Kulturstyrelsen ved “en sammenlægning af de tre eksisterende styrelser, nemlig Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier” pr. 1. januar 2012. Om baggrunden oplyste kulturminister siden den 3. oktober, Uffe Elbæk: “Med disse ændringer fremtidssikrer vi Kulturministeriets organisation. Dermed lever vi også op til regeringens målsætning om en mere effektiv administration.” Og videre hed det: “ændringerne sker for at kunne udnytte faglig synergi og kunne håndtere Kulturministeriets fremadrettede økonomiske udfordringer”.

Udfordringer, som den nye direktør for det hele, Anne Mette Rahbæk, den 17. januar med beklagelse kunne oplyse bl.a. drejede sig om en samlet besparelse på 12. mio. kroner på driftsbudgettet, heraf de seks på personalesiden, hvorfor man samme dag havde varslet ni medarbejdere afskediget, og i øvrigt ikke ville genbesætte atter andre seks stillinger, ledige i forbindelse med naturlig afgang. Med disse budgetmæssige tilpasninger, understregede den nye direktør, vil der være bragt balance i budgetterne for de kommende år. Målet har angiveligt været at få skabt ro om økonomien, så den nyfusionerede organisation kan fokusere på de faglige synergieffekter af fusionen.

Den nye organisation omfatter fem fagkontorer eller centre, som de kaldes. Direktionen udgøres udover adm. direktør Anne Mette Rahbæk, siden 2011 direktør for Kulturarvsstyrelsen og før det vicedirektør i en kortere årrække, af to områdedirektører: Jens Thorhauge, fra 1997 direktør for Styrelsen for Biblioteker, og siden 2008 for Styrelsen for Bibliotek og Medier, og Poul Bache, siden 2003 direktør for Kunststyrelsen.
Center for Bibliotek og Medier ledes af et chefteam på to: Susanne Mahler (medier) og Jakob Heide Pedersen  (biblioteker).  Centrets opgaver er, hedder det bl.a., at: “forvalte ordninger, der sikrer fortsat produktion og distribution af medieindhold og sekretariatsbetjener en række nævn og udvalg, bl.a. Radio og tv-nævnet, Dagbladsnævnet, Koordinationsudvalget for Netbiblioteker og Bibliografisk Råd.”

Læs mere på www.kulturstyrelsen.dk

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...