Farvel til Styrelsen for Bibliotek og Medier og GODDAG til Kulturstyrelsen

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 februar, 2012

At Det Kongelige Teater er midt i endnu en storstilet spareøvelse og omstillingsproces er vist ikke undgået nogens opmærksomhed. Langt mindre, ja stort set ingen interesse har en anden større omstillings- og besparelsesøvelse vakt i offentligheden.
Under overskriften “Organisatoriske ændringer på Kulturministeriets område” meddeltes omverdenen uden nogen forskræp eller høring eller lignende i en pressemeddelelse den 6. december 2011, at: “Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme etableres som to nye styrelser i Kulturministeriet. Yderligere sker en fusion af de administrative opgaver på tværs af Kulturministeriets koncern”.

Ny superstyrelse
Den omtalte fusion indebærer først og fremmest oprettelse af Kulturstyrelsen ved “en sammenlægning af de tre eksisterende styrelser, nemlig Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier” pr. 1. januar 2012. Om baggrunden oplyste kulturminister siden den 3. oktober, Uffe Elbæk: “Med disse ændringer fremtidssikrer vi Kulturministeriets organisation. Dermed lever vi også op til regeringens målsætning om en mere effektiv administration.” Og videre hed det: “ændringerne sker for at kunne udnytte faglig synergi og kunne håndtere Kulturministeriets fremadrettede økonomiske udfordringer”.

Udfordringer, som den nye direktør for det hele, Anne Mette Rahbæk, den 17. januar med beklagelse kunne oplyse bl.a. drejede sig om en samlet besparelse på 12. mio. kroner på driftsbudgettet, heraf de seks på personalesiden, hvorfor man samme dag havde varslet ni medarbejdere afskediget, og i øvrigt ikke ville genbesætte atter andre seks stillinger, ledige i forbindelse med naturlig afgang. Med disse budgetmæssige tilpasninger, understregede den nye direktør, vil der være bragt balance i budgetterne for de kommende år. Målet har angiveligt været at få skabt ro om økonomien, så den nyfusionerede organisation kan fokusere på de faglige synergieffekter af fusionen.

Den nye organisation omfatter fem fagkontorer eller centre, som de kaldes. Direktionen udgøres udover adm. direktør Anne Mette Rahbæk, siden 2011 direktør for Kulturarvsstyrelsen og før det vicedirektør i en kortere årrække, af to områdedirektører: Jens Thorhauge, fra 1997 direktør for Styrelsen for Biblioteker, og siden 2008 for Styrelsen for Bibliotek og Medier, og Poul Bache, siden 2003 direktør for Kunststyrelsen.
Center for Bibliotek og Medier ledes af et chefteam på to: Susanne Mahler (medier) og Jakob Heide Pedersen  (biblioteker).  Centrets opgaver er, hedder det bl.a., at: “forvalte ordninger, der sikrer fortsat produktion og distribution af medieindhold og sekretariatsbetjener en række nævn og udvalg, bl.a. Radio og tv-nævnet, Dagbladsnævnet, Koordinationsudvalget for Netbiblioteker og Bibliografisk Råd.”

Læs mere på www.kulturstyrelsen.dk

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...