Farvel til Styrelsen for Bibliotek og Medier og GODDAG til Kulturstyrelsen

Skrevet af

14. februar, 2012

At Det Kongelige Teater er midt i endnu en storstilet spareøvelse og omstillingsproces er vist ikke undgået nogens opmærksomhed. Langt mindre, ja stort set ingen interesse har en anden større omstillings- og besparelsesøvelse vakt i offentligheden.
Under overskriften “Organisatoriske ændringer på Kulturministeriets område” meddeltes omverdenen uden nogen forskræp eller høring eller lignende i en pressemeddelelse den 6. december 2011, at: “Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme etableres som to nye styrelser i Kulturministeriet. Yderligere sker en fusion af de administrative opgaver på tværs af Kulturministeriets koncern”.

Ny superstyrelse
Den omtalte fusion indebærer først og fremmest oprettelse af Kulturstyrelsen ved “en sammenlægning af de tre eksisterende styrelser, nemlig Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier” pr. 1. januar 2012. Om baggrunden oplyste kulturminister siden den 3. oktober, Uffe Elbæk: “Med disse ændringer fremtidssikrer vi Kulturministeriets organisation. Dermed lever vi også op til regeringens målsætning om en mere effektiv administration.” Og videre hed det: “ændringerne sker for at kunne udnytte faglig synergi og kunne håndtere Kulturministeriets fremadrettede økonomiske udfordringer”.

Udfordringer, som den nye direktør for det hele, Anne Mette Rahbæk, den 17. januar med beklagelse kunne oplyse bl.a. drejede sig om en samlet besparelse på 12. mio. kroner på driftsbudgettet, heraf de seks på personalesiden, hvorfor man samme dag havde varslet ni medarbejdere afskediget, og i øvrigt ikke ville genbesætte atter andre seks stillinger, ledige i forbindelse med naturlig afgang. Med disse budgetmæssige tilpasninger, understregede den nye direktør, vil der være bragt balance i budgetterne for de kommende år. Målet har angiveligt været at få skabt ro om økonomien, så den nyfusionerede organisation kan fokusere på de faglige synergieffekter af fusionen.

Den nye organisation omfatter fem fagkontorer eller centre, som de kaldes. Direktionen udgøres udover adm. direktør Anne Mette Rahbæk, siden 2011 direktør for Kulturarvsstyrelsen og før det vicedirektør i en kortere årrække, af to områdedirektører: Jens Thorhauge, fra 1997 direktør for Styrelsen for Biblioteker, og siden 2008 for Styrelsen for Bibliotek og Medier, og Poul Bache, siden 2003 direktør for Kunststyrelsen.
Center for Bibliotek og Medier ledes af et chefteam på to: Susanne Mahler (medier) og Jakob Heide Pedersen  (biblioteker).  Centrets opgaver er, hedder det bl.a., at: “forvalte ordninger, der sikrer fortsat produktion og distribution af medieindhold og sekretariatsbetjener en række nævn og udvalg, bl.a. Radio og tv-nævnet, Dagbladsnævnet, Koordinationsudvalget for Netbiblioteker og Bibliografisk Råd.”

Læs mere på www.kulturstyrelsen.dk

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...