Følelsesladet debat om vedtægterne, men klar opbakning til den politiske kurs

Skrevet af

Hellen Niegaard

23 april, 2014

Rammen for selve beretningsdebatten var ud over formandens mundtlige og skriftlige beretning, udsendt før årsmødet – samt naturligvis regnskab og forretningsplan, som formelt godkendes i Repræsentantskabets regi; hvilket skete under formiddagens møde i det afgående Repræsentantskab.

Klip fra årsmødedebatten:

Kæmp så blodet styrter
Tag budgetkampen – kom ind i arenaen, lød beretningsdebattens mest heftige opfordring. Den kom fra Lars Bornæs, bibliotekschef i Silkeborg Kommune og medlem af DBs afgående Forretningsudvalg og netop indvalgt i det nye Repræsentantskab. Bibliotekerne er populære, folk kommer til dem i hobetal, de er væsentlige på læringsområdet, på det kulturelle område og som sted for den demokratiske samtale, det er der konsensus om, så det fandt Bornæs det unødigt at dvæle ved.

“Dét, jeg vil snakke om, er den virkelighed, som viser, at vi fra 2013 til 2014 har set reduktioner i 2 ud af 3 kommunale biblioteksbudgetter. Nogen siger, man opper sig, når man får kniven, og jeg er ikke utilbøjelig til at give dem ret”, men, understregede han, ikke når det sker på 7. eller 8. år. Og han fremhævede, hvad almindelig handelsskolelærdom siger os, nemlig at på et eller andet tidspunkt i en virksomheds livscyklus bliver der en ubestridt sammenhæng mellem resultater og investeringer.

“Hvorfor kæmper vi – politikere og fagfolk – ikke så blodet styrter inde på kommunernes budgetarenaer”, spurgte han. “Er det svigtende mod, manglende interesse eller manglende politiske prioriteringer, jeg skal ikke kunne sige det”, og han sluttede med en kraftig opfordring: “Tag fingeren ud og gå hjem og lav bibliotekspolitik. Ikke funderet i glittet papir men i handlinger. I tidssvarende biblioteksbudgetter! Gør vi ikke det nu, så tror jeg, vi bliver en branche fuld af smukke visioner om en masse fornuftige opgaver, som hviler på et fundament af varm luft”.

Følg DBs opfordring
“Det er overordentlig værdifuldt for os med en åben forening som Danmarks Biblioteksforening. Uden DB var det f.eks. ikke muligt at løfte en opgave som Tænketanken Fremtidens Biblioteker, hvor også vi i Bibliotekschefforeningen er aktører. Undersøgelsen er med til at belyse bibliotekernes værdi for borgerne og for samfundet. Den dokumenterer faktisk, hvor meget befolkningen værdsætter bibliotekerne”. Mogens Vestergaard, formand for BCF og bibliotekschef for Roskilde Centralbibliotek, sparede ikke på sin anerkendelse af DB. Og han takkede formand Vagn Ytte Larsen såvel som DBs øvrige Forretningsudvalg, sekretariat og direktør for indsatsen.

Vestergaard erklærede sig som BCF-formand enig i beretningens centrale temaer og fremhævede særligt en formulering heri: ‘Vi må forlange, at der skabes sammenhæng mellem de mange nye opgaver, som bibliotekerne løser og de budgetter, som stilles til rådighed. Derfor opfordrer vi staten og kommunerne til at skabe en sådan sammenhæng’.

Mogens Vestergaard mindede i denne forbindelse om, at det i år er halvtreds år siden, at Folketinget vedtog den lov om biblioteker, som fortsat er grundstammen for bibliotekerne med dens opgaveformulering om ’at fremme uddannelse, oplysning og kulturel virksomhed aktivitet’. Den har klaret tidens tand og er stadigvæk gældende, fremhævede han. “Min tilføjelse til DB-kravet er endnu et krav: nemlig at vi også må forlange, at biblioteksloven respekteres. Sådan at de nye opgaver, der kommer oveni, løses med respekt for dén kulturpolitiske opgave, som bibliotekerne skal udføre”.

Dette, mente BCF-formanden, var ikke tilfældet overalt. På den ene side skal og er bibliotekerne parate til at løse deres del af de nye opgaver om bl.a. at kvalificere borgerne til det digitale Danmark m.v. På den anden side så han en uheldig tendens til, at der i mange kommuner, som dokumenteret i undersøgelse på undersøgelse, væltes nye opgaver over på bibliotekerne uden at det følges op budgetmæssigt. “Det er klart et dilemma, som konkret skal løses i de enkelte kommuner, og som bibliotekscheferne naturligvis vil bidrage konstruktivt til”, lovede BCF’s formand.

Kæmp sammen med helhedsskolen
Som sidste år var også den nye, omdiskuterede store folkeskolereform et tema under debatten. Her ønskede Liselotte Hillestrøm (A), formand for Kommunernes Skolebiblioteksforening og formand for udvalget for Fritid & Fællesskab i Hedensted Kommune, et nyt og øget samarbejde mellem DB og KSBF samt mellem skole- og folkebiblioteker lokalt – eller skolernes pædagogiske læringscentre, som skolebibliotekerne kommer til at hedde i den nye bekendtgørelse. Hillestrøm fandt et sådant samarbejde oplagt i relation til folkeskolens fokus på læring og på de kompetencer, eleverne skal forlade skolen med. “Opgaverne ændres med helhedsskolen, og her ser jeg mange muligheder for samarbejde, og det håber jeg også, at DB gør”.

Liselotte Hillestrøm vil personligt arbejde for at få mere gang i samarbejdet. De nye pædagogiske læringscentre skal facilitere læring og sørge for, at forskellige former for læring kommer i spil, nysgerrigheden pirres, og eleverne får lyst til at lære og læse mere. Derfor fandt hun det vigtigt at spille sammen med de forskellige aktører både i og uden for skolen, der kan bidrage.

“Skal vi lykkes med de her store forandringer, skal der skabes opmærksomhed om de handlemuligheder – og handlerum, der kan og skal etableres”, sagde hun og pegede derfor på relationen mellem skole- og folkebiblioteker.

Læringscentrenes opgaver skal løses af ressourcepersoner i bredt sammensatte teams. “Vi skal anerkende de fantastiske kompetencer, der findes i folkeskolen og dem, der findes i folkebibliotekerne, og bruge folkebibliotekernes ekspertise i forhold til kontakten med lokalområderne”, fastslog Hillestrøm, der også pegede på, at der er mange udfordringer i den sag. “Vi skal udfordre janteloven og skubbe til ’det vi plejer’”. Hun håbede meget, at DBs nye formand og Forretningsudvalg ville være interesserede i et samarbejde.

Finale
Afgående formand Vagn Ytte Larsen takkede for både samarbejde med alle parter og for de faldne bemærkninger og fremholdt i relation til budget-indlæggene: “Dét har lokalpolitikerne nu hørt her – og de må bære det videre og se at få afbalanceret kulturbudgettet, så også bibliotekerne kan fungere!”.

Formanden erklærede sig i øvrigt enig i Liselotte Hillestrøms vurdering af betydningen af et nyt samarbejde omkring helhedsskolen mellem skoler og folkebiblioteker.

Herefter blev beretningen godkendt.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...