Folkeoplysning og Bogerservice-To-Go. Hovedbiblioteket Frederiksberg

Skrevet af

Henrik Røgeskov

28. marts, 2017

Hver onsdag summer Hovedbiblioteket Frederiksberg af liv og fremmede stemmer. Bibliotekets Borgerservice og Center for Integration er gået sammen om at yde digital hjælp til kommunens mange nye flygtninge, som kan få hjælp i Åben Rådgivning og i særligt tilrettelagte velkomstkurser. Hver tirsdag møder to medarbejdere fra bibliotekets borgerservice op i et af de boligsociale områder for at hjælpe voksne indvandrere med digitale udfordringer, der spænder lige fra NemID og netbank til Digital Post og kommunikation med kommunen

Digitale kundskaber – et must
Borgerservice-to-go kalder Biblioteket Frederiksberg projektet, som er iværksat med henblik på at hjælpe flygtninge og indvandrere i opbygningen af deres digitale kompetencer. Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund, og medborgerskab i Danmark stiller store krav til den enkelte borger om digital selvbetjening. Det kan være en stor sproglig og kulturel udfordring for borgere med anden etnisk baggrund. Her kan biblioteket og den folkeoplysende tradition spille en vigtig rolle i forhold til de mange nye borgere, der kommer til Danmark – og de, som aldrig kom med på digitaliseringsvognen.

Formålet med Borgerservice to-go er derfor at skabe viden om og erfaring i, hvordan man færdes på offentlige hjemmesider og hvilke krav, der stilles til én som borger. Via én-til-én vejledning hjælper biblioteket borgerne til at mestre en række strategier til at betjene sig selv på nettet og dermed få større mulighed for at kunne hjælpe andre lokalt. På den måde bidrager biblioteket til at understøtte integrationen ved at give borgerne en bedre for-ståelse for, hvordan det danske samfund fungerer.

Tostrenget indsats
Borgerservice-to-go, der er finansieret af Frederiksberg Kommunes integrationspulje, arbejder med to forskellige indsatser. Den ene målrettet flygtninge under det kommunale integrationsforløb og den anden rettet mod voksne indvandrere i kommunens boligsociale områder der, på trods af at de har været i Danmark i længere tid, ikke selv formår at tage hånd om den digitale kommunikation med det offentlige.

Indsatsen, der henvender sig til flygtninge, introducerer de nyankomne flygtninge til de mest gængse selvbetjeningsløsninger, såsom skat.dk, Digital Post og borger.dk. Borgerservice to-go har indført, at nyankomne flygtninge får udstedt NemID og modtager undervisning i at bruge det på de første introdage. På velkomstforløbet i den første måned besøger flygtningene biblioteket en dag og får kendskab til bibliotekets mange tilbud og muligheder samt en særlig introduktion til bibliotekets vejledningstilbud i digital selvbetjening.

Ved den ugentlige Åben Rådgivning deltager tre medarbejdere fra biblioteket og tilbyder sammen med kommunale sagsbehandlere hjælp til flygtninge. Her drejer hjælpen sig om akutte ansøgninger og henvendelser til det offentlige over en meget bred vifte. F.eks. kan en mand, der overgår fra integrationsydelse til praktik eller arbejde, få hjælp til at rette sin forskudsopgørelse, inden han starter i det nye job. På den måde får han det rigtige fradrag fra starten og den rigtige udbetaling af løn. Så slipper han for at skulle vente til årsopgørelsen kommer i marts måned året efter med at få de penge, han er berettiget til. Skat slipper desuden for henvendelser fra en frustreret borger, der ikke forstår, hvorfor han betaler for meget i skat.

Der er stort pres på Åben Rådgivning, hjælpen falder på et tørt sted og har ind imellem karakter af brandslukning. I mødet med biblioteket bliver målgruppen bekendt med folkebibliotekets mange tilbud som f.eks. materialer og aviser på deres eget sprog samt den vifte af tilbud om kurser i forskellige digitale løsninger, som biblioteket løbende udbyder, herunder bibliotekets it-cafe, som drives af frivillige. Samtidig kan bibliotekets folkeoplysende tradition med åbne tilbud, understøttende læring, fri og lige adgang til viden og kulturelle oplevelser åbne døren til det danske samfund og være en læring i demokrati og fællesskab. Dette kan komme de nye borgere til hjælp og støtte, når de er igennem integrationsforløbet og slippes løs på egen hånd.

Opsøgende folkeoplysning
Indsatsen rettet mod voksne indvandrerne foregår ude i de boligsociale områder, hvor de i forvejen færdes, mødes og føler sig hjemme. Via et samarbejde med de boligsociale medarbejdere i to områder på Frederiksberg stilles lokaler til rådighed, hvor der på ugentlig basis tilbydes hjælp og vejledning til beboerne. Her dukker man bare op og beder om hjælp til alt fra ansøgning om dansk statsborgerskab til spørgsmål om kontanthjælpsloft og boligstøtte.

Borgerservice to-go besøger også flere af de klubber, som er etableret ude i områderne for at gøre opmærksom på det lokale tilbud. Det har både været kvindeklubber, seniorklubber og billardklubben – og snart er det et fællesspisningsarrangement, der får besøg. Den første tid i de boligsociale områder har peget på et stort, uopdyrket behov for understøttende hjælp-til-selv-hjælp. Samtidig har indsatsen vist sig at kræve et lokalt udviklingsarbejde, og der arbejdes derfor på at skabe et stærkt netværk og blive en del af de fællesskaber, som beboerne allerede kender.

Næste led i indsatsen er at starte et samarbejde med flere dag-institutioner, hvor der også kan udføres lokal vejledning. Borgerservice to-go vil her give mulighed for, at hjemmegående forældre efter afleveringen af deres børn om morgenen, kan blive nede i institutionen og i vante rammer få hjælp til de udfordringer, de har brug for vejledning til at klare.

I alle projektets indsatser er biblioteket med til et gøre målgruppen mere selvhjulpen, men også give dem mod på at opsøge og benytte de mange tilbud, som biblioteket har. Generelt oplever vi en rigtig god dynamik, når vi kobler bibliotekets folkeoplysende tradition med vejledningen i digital borgerservice. Vi ser tydeligt, at den individuelle og fleksible vejledning skaber nogle gode resultater og understøtter den enkeltes egen læring.

HENRIK RØGESKOV, fuldmægtig, Biblioteket Frederiksberg

 

Fakta om initiativerne

Biblioteket Frederiksberg har gradvist implementeret en række borgerservicefunktioner i Fronten, som f.eks. pas og Nem-ID. Biblioteket har endvidere en vifte af tilbud med under-støttende undervisning i en lang række selvbetjeningsløsninger på borger.dk.

Tilbuddene omfatter undervisning for hold, ’Spot-på’ med direkte hjælp til selvhjælp samt straksafklaring i Fronten.

Det er denne folkeoplysende tradition, som er videreført i bibliotekets seneste tilbud: Borgerservice-to-go for flygtninge og indvandrere.

Det er som udgangspunkt en udadgående enhed i de boligsociale områder, men også i meget høj grad en stærk understøttelse af kommunens integrationsforløb for flygtninge. Som hjælp til projektet er der ansat en studentermedhjælp med indvandrerbaggrund, som kan tale arabisk og kender til borgerserviceopgaverne. Det er en stor fordel i forhold til at overkomme de sprogbarrierer, der ofte kan opstå.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...