Forskningsbibliotekerne & Fremtiden. Ny rapport – spørgsmål til Svend Larsen

Skrevet af

Hellen Niegaard

8 april, 2019

Danmarks Biblioteker har bedt Svend Larsen, direktør for Det Kgl. Bibliotek og medlem af arbejdsgruppen, kommentere på rapporten. Fra 2017 fusionerede Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket til Det Kgl. Bibliotek, som i dag betjener størstedelen af universiteterne. 

Hvad er – blandt rapportens anbefalinger – i dine øjne helt afgørende for en effektiv fremtidig biblioteksbetjening af forskningsbibliotekerne?

– Rapporten indeholder to hovedanbefalinger. Den ene er rettet alene mod universitetsbibliotekerne, og drejer sig om etablering af ét fælles bibliotekssystem. Den anden er i praksis rettet mod flere forskningsbiblioteker og drejer sig om forhandling og forvaltning af licenser på e-materialer.

– Ét fælles bibliotekssystem vil gøre det nemmere for brugerne at tilgå alle universitetsbibliotekers bestand af trykte og digitale materialer. Fra biblioteksfusioner véd vi, at benyttelsen stiger, når materialer kan tilgås/bestilles direkte uden at skulle omkring bibliotek.dk. Samtidig ligger der en effektivisering i drift af ét system med ensartede regler og procedurer. Status er, at KB tager et nyt system i brug med udgangen af 2019, og det vil rumme metadata for materialer i KB (herunder materialer placeret på universiteterne i Aarhus, København og Roskilde). Der er planer for, at også Aalborg Universitet kommer med, og der skal føres en dialog med de resterende universitetsbiblioteker.

– Målet med samling af licensforhandlingerne hos KB er at opnå en effektivisering (dobbeltarbejde fjernes), at opnå bedre gennemslagskraft i forhandlinger (biblioteksmellemværender griber ikke forstyrrende ind) og at sikre en bedre sammenhæng med overordnede politikker på området (Open Acces; Open Science osv.).

– En vigtig præmis for flytningen af licensforhandlingerne er, at der skal laves en ny styringsstruktur for licensforvaltning. Det bliver universitetsdirektørerne, der er mandatgivere for licensforhandlingerne, fordi det er universiteterne, der betaler langt størstedelen af udgifterne til licenser.

– Følges anbefalingerne fra rapporten, bliver resultatet ikke ‘Danmarks Universitetsbibliotek’ i KB-regi. Men nyt og vigtigt er det, at der skabes en helt ny ramme om udvikling af fælles løsninger i et samspil mellem universiteternes biblioteksenheder og KB, som får en mere forpligtende rolle for det samlede universitetsbiblioteksområde.

Licensforhandlinger flytter fra DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) til KB, hvornår og hvordan sker det i praksis?

– Planen er, at licensforhandlingerne flyttes til KB 1. juni 2019. De, der i dag betjenes af DEFF-sekretariatet, vil så blive betjent af KB. Det vil sige, at KB også vil forhandle licenser for professionshøjskolerne og for ungdomsuddannelserne. Der skal etableres en kobling mellem disse uddannelsesinstitutioner og den nye organisering af forhandlingerne.

Er der centrale spørgsmål/anbefalinger du savner/ noget du gerne så taget op senere ift. opgaveområdet?

– Der er ikke noget, jeg savner. Open Science og data management er emner, som også DEFF har arbejdet med. Rapporten anbefaler, at Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne beholder ansvaret for dette område. Det er helt oplagt, men der efterspørges samtidig en indsats fra universitetsbibliotekerne – og afklaring af KB’s rolle i en national digital forskningsinfrastruktur er noget vi har taget fat på.   

Omprioriteringsbidraget på 2% – hvad kommer det til at betyde for KB’s serviceniveau, hvis det fastholdes med en ny regering?

– Selvom der også i biblioteksfusioner er et effektiviseringspotentiale, overstiger årlige budgetreduktioner på 2% langt det potentiale. Så det vil helt klart påvirke eksisterende service og mulighederne for at udvikle ny service.

■ Hent rapporten med anbefalinger samt delrapporter på kortlink.dk/kum/xfrc .

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...