Forskningsbibliotekerne & Fremtiden. Ny rapport – spørgsmål til Svend Larsen

Skrevet af

8. april, 2019

Danmarks Biblioteker har bedt Svend Larsen, direktør for Det Kgl. Bibliotek og medlem af arbejdsgruppen, kommentere på rapporten. Fra 2017 fusionerede Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket til Det Kgl. Bibliotek, som i dag betjener størstedelen af universiteterne. 

Hvad er – blandt rapportens anbefalinger – i dine øjne helt afgørende for en effektiv fremtidig biblioteksbetjening af forskningsbibliotekerne?

– Rapporten indeholder to hovedanbefalinger. Den ene er rettet alene mod universitetsbibliotekerne, og drejer sig om etablering af ét fælles bibliotekssystem. Den anden er i praksis rettet mod flere forskningsbiblioteker og drejer sig om forhandling og forvaltning af licenser på e-materialer.

– Ét fælles bibliotekssystem vil gøre det nemmere for brugerne at tilgå alle universitetsbibliotekers bestand af trykte og digitale materialer. Fra biblioteksfusioner véd vi, at benyttelsen stiger, når materialer kan tilgås/bestilles direkte uden at skulle omkring bibliotek.dk. Samtidig ligger der en effektivisering i drift af ét system med ensartede regler og procedurer. Status er, at KB tager et nyt system i brug med udgangen af 2019, og det vil rumme metadata for materialer i KB (herunder materialer placeret på universiteterne i Aarhus, København og Roskilde). Der er planer for, at også Aalborg Universitet kommer med, og der skal føres en dialog med de resterende universitetsbiblioteker.

– Målet med samling af licensforhandlingerne hos KB er at opnå en effektivisering (dobbeltarbejde fjernes), at opnå bedre gennemslagskraft i forhandlinger (biblioteksmellemværender griber ikke forstyrrende ind) og at sikre en bedre sammenhæng med overordnede politikker på området (Open Acces; Open Science osv.).

– En vigtig præmis for flytningen af licensforhandlingerne er, at der skal laves en ny styringsstruktur for licensforvaltning. Det bliver universitetsdirektørerne, der er mandatgivere for licensforhandlingerne, fordi det er universiteterne, der betaler langt størstedelen af udgifterne til licenser.

– Følges anbefalingerne fra rapporten, bliver resultatet ikke ‘Danmarks Universitetsbibliotek’ i KB-regi. Men nyt og vigtigt er det, at der skabes en helt ny ramme om udvikling af fælles løsninger i et samspil mellem universiteternes biblioteksenheder og KB, som får en mere forpligtende rolle for det samlede universitetsbiblioteksområde.

Licensforhandlinger flytter fra DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) til KB, hvornår og hvordan sker det i praksis?

– Planen er, at licensforhandlingerne flyttes til KB 1. juni 2019. De, der i dag betjenes af DEFF-sekretariatet, vil så blive betjent af KB. Det vil sige, at KB også vil forhandle licenser for professionshøjskolerne og for ungdomsuddannelserne. Der skal etableres en kobling mellem disse uddannelsesinstitutioner og den nye organisering af forhandlingerne.

Er der centrale spørgsmål/anbefalinger du savner/ noget du gerne så taget op senere ift. opgaveområdet?

– Der er ikke noget, jeg savner. Open Science og data management er emner, som også DEFF har arbejdet med. Rapporten anbefaler, at Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne beholder ansvaret for dette område. Det er helt oplagt, men der efterspørges samtidig en indsats fra universitetsbibliotekerne – og afklaring af KB’s rolle i en national digital forskningsinfrastruktur er noget vi har taget fat på.   

Omprioriteringsbidraget på 2% – hvad kommer det til at betyde for KB’s serviceniveau, hvis det fastholdes med en ny regering?

– Selvom der også i biblioteksfusioner er et effektiviseringspotentiale, overstiger årlige budgetreduktioner på 2% langt det potentiale. Så det vil helt klart påvirke eksisterende service og mulighederne for at udvikle ny service.

■ Hent rapporten med anbefalinger samt delrapporter på kortlink.dk/kum/xfrc .

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...