Frivillig i biblioteket

Skrevet af

5. december, 2013

Under titlen “Aktivt medborgerskab, udvikling og evaluering af samarbejdsmodeller med frivillige” er et fælles udviklingsprojekt netop kommet i mål, med tankevækkende resultater omkring bibliotekernes samarbejde med frivillige.

Økonomien som driver
I de fleste kommuner har det i årene siden kommunalreformen været nødvendigt at lave biblioteksbesparelser på stort set alle områder. Besparelser, der ofte opleves som serviceforringelser af den enkelte borger. Et af midlerne til at afbøde dette vilkår har været øget inddragelse af frivillige i bibliotekerne. Vi vil ikke lægge skjul på, at denne ‘eksistensbetingelse’ har været et vigtigt incitament for, at vi i Billund og Ikast-Brande biblioteker gennem projektet har villet undersøge, hvordan frivillige kan være med til at dæmme op for denne udvikling og samtidigt være med til at gøre de små lokalsamfund mere attraktive. Sagen er jo, at inddragelsen af frivillige også sker som led i øget fokus på brugerinddragelse.

I projektet har vi med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen undersøgt, hvordan bibliotekerne kan bruge frivillige som ekstra ressource i samspil med de professionelle. Samt set på hvordan samarbejdet mellem biblioteker og frivillige kan være med til at understøtte og vitalisere de små lokalsamfund og forhåbentlig bidrage til at øge brugen af bibliotekerne. Projektets formål har været at kortlægge og systematisere nuværende praksis og sammenligne og udvikle holdbare modeller for samarbejdet mellem fagpersoner og frivillige. Undervejs i processen har der været en værdifuld sparring med lektor Henrik Jochumsen og lektor Michael Kristiansson, IVA (det Informationsvidenskabelige Akademi).

Frivillig – hvorfor og hvordan
I projektet har vi set på (samarbejds-) relationen mellem fagpersoner og frivillige. Hvad ønsker de frivillige? – Hvordan fungerer samarbejdet? – Hvordan påskønnes og fastholdes frivillige? Og hvad kræves der af de fagprofessionelle for at håndtere samarbejdet og koordinere de frivillige? Spørgsmålene er mange og svarene er interessante.

Afsættet til projektet har været, at der i begge kommuner i dag er seks mindre (delvist selvbetjente ‘åbne’) biblioteksfilialer, der alle på nær én alene betjenes af frivillige med biblioteksfaglig back-up. I projektundersøgelsen er der blevet set på statistisk materiale omkring befolkningernes alderssammensætning og uddannelsesniveau – set i forhold til rekruttering af frivillige. Og en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt både frivillige og ansatte med fokus på samarbejdet mellem frivillige og ansatte har dannet grundlag for tegningen af projektets fire frivillig-personas:

Kvinde, 47 år, Lene, pædagogmedhjælper i en børnehave. Lene interesserer sig for sin have, sit hjem og sine venner og sætter stor pris på at have et godt netværk af naboer, familie og venner.

Mand, 62 år, Ove, tidligere folkeskolelærer, nu efterlønner. Interesserer sig for it, computere, fotografering og lidt lystfiskeri. Har ikke tidligere været flittig biblioteksbruger.

Kvinde 66 år, Kirsten, tidligere offentlig ansat, nu pensionist. Har været socialrådgiver. Interesserer sig for sin have og lidt oliemaling og sine medmennesker… holder af at gøre noget for andre. Har altid læst mange bøger og været ivrig biblioteksbruger.

Kvinde, 73 år, Marie, pensioneret sygeplejerske. Maries interesser er sund kost, motion og sund levevis. Marie har altid dyrket gymnastik og spillet badminton og går stadig til gymnastik og svømning. Marie har hele sit liv været flittig biblioteksbruger, både til faglige emner om sundhed og mad og især til fritidslæs-ning, romaner, biografier og rejselitteratur.

De mange undersøgelser danner grundlag for projektets manuel. En serie anbefalinger omfattende eksempler på samarbejdsmodeller, anbefalinger til kompetenceløft for både frivillige og fagfolk, kodeks for samarbejde med frivillige samt indgåelse af samarbejdsaftale. Se publikationen Frivillige på biblioteket – manual, på projekt-aktivt-medborgerskab.dk.

Manualen er henvendt dels til biblioteksmedarbejdere og frivillige, dels til politikere, der leder efter inspiration og eksempler på, hvordan samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige kan strikkes sammen.

Bevæggrunde og innovation
Projektarbejdet har vist, at bibliotekernes fagpersonale og frivillige grundlæggende vil det samme: Nemlig – via et godt samarbejde og inden for de økonomiske rammer der er gældende – at skabe de bedste betingelser for det lokale bibliotek.

Citat: “Når jeg kommer ind på biblioteket, og jeg som det første møder vores bogskulptur i granit med vores slogan: “Mød dig selv og hele verden på biblioteket”, så bliver jeg glad for, at 26 frivillige trådte beredvillige til, da biblioteket var lukningstruet” (frivillig på Billund Bibliotekerne).

Som vi ser det, giver samarbejdet med frivillige os fortsat mulighed for at tilbyde en biblioteksservice, der passer til lokalområdet. Det er derudover muligt at udvikle nye tilbud sammen med frivillige (kald det bare brugerdreven innovation), og de frivillige kan fungere som bibliotekets ambassadører. Yderligere får biblioteket adgang til et stort netværk, som biblioteket ellers ville have meget svært ved at opbygge.

Med projektet er det lykkedes at definere snitflader og afgrænsninger mellem frivillighed og faglighed, hvilket giver øget opbakning blandt de ansatte biblioteksmedarbejdere. Interviews viser, at flertallet af de to kommuners medarbejdere ved projektstart var skeptiske over for frivillige. På spørgsmålet “I hvor høj grad var du tilfreds med, at frivillige skulle overtage opgaver på biblioteker” svarer 9 % “Slet ikke” i Ikast-Brande mens 45 % svarer “I mindre grad”. Tallene i Billund på det spørgsmål fordelte sig med 8 % “Slet ikke” og 58 % “I mindre grad”.

Efter man startede samarbejdet, er svartallene på spørgsmålet i begge kommuner et blankt 0 %. Samlet set svarer nu hhv. 90 % og 92 % enten, at de “I nogen grad/I høj grad/I meget høj grad” er tilfredse med samarbejdet med frivillige.

Offentlige institutioner inden for stort set alle områder har i disse år stor fokus på inddragelse af frivillige. Erfaringer fra vores godt etårige, meget spændende projekt kan ikke alene være med til at give ny inspiration til biblioteker og frivillige, de kan også bruges af de folk uden for biblioteks- og kulturområdet, der har planer om eller måske allerede har et samarbejde med frivillige.

Kom selv i gang
Manualen kan bestilles ved henvendelse til ilchr@ikast-brande.dk eller downloades fra bloggen projekt-aktivt-medborgerskab.dk. På bloggen er det også muligt at se den endelige rapport, litteraturliste, kodeks for samarbejde, samarbejdsaftale og meget mere. Projektleder og bibliotekar Ilse Christensen, ilchr@ikast-brande.dk, står gerne til rådighed med uddybende oplysninger.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...