Interview: Fusionen mellem Kultur og Information og DM en realitet

Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information til 1. november. Foto: Jakob Boserup.

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Forbundet Kultur og Information, bibliotekarernes forbund, smelter sammen med DM fra 1. november. Hvad betyder det politisk set, konkret for medlemmerne og i praksis for KI’s organisation?

Interview med formand Tine Segel.

I juni i år markerer bibliotekarernes fagforening sit 100-års jubilæum. Forbundet Kultur og Information (til jan 2020 Bibliotekarforbundet) holder stor fest med taler, musik, mad og drikke for medlemmer og samarbejdspartnere.

Det er sidste udkald for den gamle dame. I marts i år vedtog en urafstemning blandt forbundets medlemmer med klart flertal at stemme for en fusion med DM (tidligere Dansk Magisterforening). Frem til udgangen af oktober har KI-sekretariatet travlt med en lang række opgaver i samarbejde med DM for at gøre fusionen så gnidningsfri som mulig.

Inden der skal festes og siden helt sættes punktum for forbundet som selvstændigt talerør for bibliotekarerne, fortæller Tine Segel, formand gennem otte år, om fusionen.

Politisk set

Forbundets medarbejdere og fagforeningen som sådan har gennem årtier været med til at sikre en stærk og professionel bibliotekarstand på landets biblioteker. Forbundet har ikke bare ageret fagforening for ansættelsesforhold og overenskomster, men har også haft en vigtig bibliotekspolitisk og bibliotekarfaglig  stemme. KI har p.t. inklusive pensionister omkring 4.000 medlemmer, mens DM har ca. 70.000.

Hvordan sikres biblioteksindflydelse i DM fremover?

– Helt overordnet set har DM en markant stemme i den politiske debat. Med fusionen bliver DM den største fagforening på kulturområdet, det giver i sig selv vægt. Medlemmerne fra KI kommer til at fylde en del i den ene af DM’s ni fagpolitiske sektorer, i Kultur og Medier. Traditionelt set arbejder sektorerne med løn- og arbejdsvilkår, men denne sektor har idéer og tanker om også at være en kulturpolitisk stemme, sådan set lidt som vi har arbejdet med det i KI. Sektoren har i dag omkring 4.000 medlemmer og et bredt fokus på kultur og på mediebranchen. Medlemmerne er bl.a. museums- og arkivfolk, men også mediefolk, og nu kommer vi så med biblioteksområdet. Her får vi en stor stemme, da KI’s medlemmer i denne sektor kommer til at udgøre ca. 2.500 medlemmer.

Hvordan vil medlemmerne opleve fusionen?

– DM har en klar interesse i sikre medlemmernes udvikling i arbejdslivet, ligesom vi har haft det i KI. En del af fusionstanken hænger tæt sammen med DM’s ambition om at vækste – og det skal ske med fokus på fagfaglighed. Og fagfaglig identitet. Her vil biblioteksområdet også have et stort fokus både i forhold til faglig udvikling, faglig kommunikation og netværk. Dertil kommer, at der som en del af fusionen etableres en ny faglig søjle omkring data og digitalisering. Et område, mange af vores medlemmer arbejder med – enten hardcore ude i private virksomheder og organisationer, men i høj grad også ude på bibliotekerne, som er stærke omkring digitalisering, digital transformation og datadreven udvikling.

– Fra hovedbestyrelsens side er der lagt vægt på at få indflydelse i DM og vi synes, vi har lagt et godt spor ind i DM. Fremover vil det jo så også op være KI-medlemmer, som nu bliver DM’ere, at bidrage og markere sig her. Vi har i alle tilfælde lagt grundstenene til det i vores forhandlinger. Næste valg i DM ligger i efteråret 2024.

Når det gælder politisk placering, har KI som del af forhandlingerne og i overgangsperioden fra 1. november i år til næste valg fået en række politiske poster. Tine Segel selv bliver ny næstformand i sektoren Kultur og Medier, og formand for den nye søjle for data og digitalisering. Derudover bliver to af KI-hovedbestyrelsesmedlemmerne – Pia Nyberg fra Hillerød Bibliotek og Johanne Pasgaard fra DBC Digital – sektorbestyrelsesmedlemmer i Kultur og Medier, mens Nikoline Dohm Lauridsen fra DTU og Tine Weirsøe fra Scandinavian Information Audit bliver medlemmer af søjleudvalget for data og digitalisering. Endelig får KI’s pensionistgruppe på 700 medlemmer en post i DM’s pensionistsektor, aktuelt ca. 2.700 medlemmer. Flere af KI’s faggrupper har ambitioner om at reetablere sig som netværk, og faggruppen BØFA, børnebibliotekarerne, fortsætter i en overgangsordning med egen styregruppe og budget.

Fagligt set

Der har altid været et højt medlemsengagement i KI såvel som i Bibliotekarforbundet tidligere. Og medlemmerne vil altså fortsat kunne deltage i arrangementer, indgå i netværk og dyrke fagligheden i DM. Men KI er i bund og grund også en fagforening, som bistår de enkelte medlemmer på deres arbejdspladser.

Hvad betyder overgangen til DM for det enkelte medlem?

– For KI’s medlemmer vil der som DM’ere være samme adgang til rådgivning og forhandling som nu. Vi er i god dialog med DM. KI-medarbejderne rykker med over i DM og dermed også vores viden på bibliotekarernes arbejdsmarked . Samtidig sikrer vi, at der sker både videnoverlevering og videreførelse af erfaring til kollegerne i DM.

Et vigtigt budskab til medlemmerne er, at der fortsat vil blive udviklet faglige arrangementer, fag-kommunikation og som sagt faglige netværk. Men meget konkret vil medlemmerne opleve at blive en del af en langt større organisation med de fordele, men selvfølgelig måske også ulemper, det kan give. Samtidig og helt konkret vil kontingentet falde til et lavere niveau, og det vil mærkes helt kontant for den enkelte. 

Hvilke ulemper tænker du på?

– Måske mest det, at man ikke lige kender alle, når man i fremtiden ringer ind til DM modsat den oplevelse, mange af vores medlemmer har i dag. Der har i det hele taget været kort vej til KI. Til formand og hovedbestyrelse, fagmagasin og der har været mange faglige arrangementer med masser af inspiration for medlemmerne. Ambitionen er jo at sikre så meget af dét som muligt, men det bliver jo noget andet. DM er en stor organisation. Jeg kan mærke på vores dialog med medlemmerne, at det ved man godt, og det er man indstillet på.

 – Vi er i alle tilfælde som hovedbestyrelse dér, hvor vi er glade for, at fusionen blev til noget nu. Det var os, der ’fik’ den opgave. Vi tog den, og det har været det rigtige at gøre, som alt har tegnet sig.

Organisatorisk set

I 2021 fik hovedbestyrelsen på KI’s generalforsamling til opgave at se på, hvordan man bedst sikrer medlemmernes interesser fremover i en tid med langsomt dalende medlemstal. Dels efterspørges bibliotekarer og kandidater fra Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, og SDU af andre ansættelsesområder og organiserer sig andre steder. Dels det faktum at der ikke som tidligere rekrutteres medlemmer fra en egentlig bibliotekaruddannelse men fra universitetsuddannelser, som i dag fører mange forskellige steder hen. Således har KI siden 2022 heller ikke længere en plads i aftagerpanelet på f.eks. Institut for kommunikation. Bibliotekarforbundet (BF) blev stiftet i 1923 og var frem til 1969 kollektivt tilsluttet Danmarks Biblioteksforening. Forbundet talte omkring år 2000 knap 6.000 medlemmer.

Forbundet Kultur og Information deltager allerede i forhandlingssamarbejdet i Akademikernes Centralorganisation (AC) om overenskomst- og aftaleforhandlinger såvel som i Forhandlingsfællesskabet (FF) om overenskomster og aftaler. Flere og flere spørgsmål om aftaler og lønformer er dog i dag decentraliseret og lagt ud til de lokale arbejdspladser. Her varetager forbundets tillidsrepræsentanter store dele af forhandlingsarbejdet i samspil med forbundet og de enkelte medlemmer. Derfor er vejledning de næste måneder til de nuværende TR-repræsentanter og lokale klubber herunder om sammenlægning med DM/klubber en stor og vigtig opgave. En anden er at informere medlemmerne om mulighederne for netværk i DM og andre fagfaglige tilbud.

Tilfredse med forhandlingerne. De to formænd for KI og DM, Tine Segel og Camilla Gregersen. Foto: Jakob Boserup.

Alle KI-sekretariatsmedarbejdere virksomhedsoverføres til lignende opgaver i DM. Dog stopper naturligt nok direktør Torben Jensen og forhandlingschef Anders Christian Grønbæk med udgangen af oktober. Også forbundets fagmagasin Perspektiv slutter og fra efteråret vil medlemmerne modtage DM’s Akademikerbladet. Aktionsfondens midler samt forbundets bygning på Lindevangs Allé 2 på Frederiksberg og andre aktiver overgår som del af fusionsaftalen til DM.

Hvordan oplever du selv fusionen?

– Det er vemodigt, og det kunne man også mærke på stemningen på generalforsamlingen. Men samtidig var og er der en stor opbakning bag beslutningen. Jeg tror, at timingen var velvalgt, medlemmerne er med på, at det nu er tid til at se fremad. Dét, at vi stadigvæk er så store, har betydet, at vi kunne komme med afsæt i et rigtig pænt antal medlemmer og en økonomi til at forhandle med. Det har været utrolig vigtigt. Skal man fusionere, skal det være, mens man har noget at bidrage med, siger Tine Segel med et lille smil.

Her sættes punktum for fusionssnakken i denne omgang. Tine Segel og KI-sekretariatet skal koncentrere sig om først 100-års festen og derefter for alvor om at sikre en smidig fusionsproces sammen med DM.

Fakta
Foreningen blev etableret som Biblioteksfunktionærernes Sammenslutning i 1923. I 1952 ændredes navnet til Bibliotekarforeningen for Folkebibliotekerne – en fagforening, der varetog medlemmernes interesser i økonomiske og faglige forhold og blev medlem af FTF samtidig med, at foreningen var en undergruppe i Danmarks Biblioteksforening (DB).

I 1969 brød foreningen ud af Danmarks Biblioteksforening, og Bibliotekarforeningen blev en selvstændig fagforening.

I 1975 gik det statslige biblioteksforbund sammen med den kommunale forening, og navnet blev ændret til Bibliotekarforbundet.

I 2020 blev det vedtaget, at foreningens navn skulle være Forbundet Kultur og Information, som har været gældende frem til den kommende fusion.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...