IVA – fra kulturministeriet til uddannelsesministeriet, god idé

Skrevet af

Michel Steen-Hansen

17 november, 2011

“Det styrker Danmark at tænke de akademiske uddannelser på tværs”

Her i landet har vi en lang tradition for en selvstændig biblioteksuddannelse. Bibliotekarfaget har i over 100 år oplevet en proces med en stadig større og større professionalisering – senest med en indførelse af akademisk kandidatuddannelse i begyndelsen af 90’erne. Rundt om i verden bliver der skævet til de danske uddannelser inden for biblioteks- og informationsvidenskab. Det skal vi være stolte af og udbygge.

Biblioteks- og Informationsvidenskab fungerer i dag som en central ressource for og inspirationskilde til biblioteksudviklingen i Danmark, ja for hele informations- og videnssamfundet. Det er i høj grad Danmarks Biblioteksskole (fra 2010: IVA), der har præget denne udvikling, som en anerkendt, central forsknings- og udviklingsaktør. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) er i dag en selvstændig akademisk uddannelsesinstitution. Indtil den nye regering kom til, lå den under kulturministeriet, mens de andre universiteter lå under videnskabsministeriet. Det laves der nu om på.
I forbindelse med den nye regeringsdannelse er IVA overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser med Morten Østergaard som minister. De to designskoler, arkitektskolerne og Konservatorskolen er ligeledes overflyttet til det nye ministerium, hvilket der især fra arkitektkredse og skolerne har været stillet spørgsmålstegn ved.

Som direktør i Danmarks Biblioteksforening og medlem af Det Informationsvidenskabelige Akademis Aftagerpanel, ser jeg positivt på IVA’s nye placering i uddannelsesministeriet. Der er brug for kandidater med en bred uddannelsesbaggrund, og overflytningen til samme ministerium som de øvrige universiteter er derfor en god idé. Men det er nødvendigt, at der holdes fast i de biblioteksfaglige kompetencer, som man i Danmark har opbygget i de seneste 100 år. Og som i grund og bund har givet de danske folkebiblioteker den helt uvurderlige, særlige status som åbne uafhængige kultur- og mødesteder lokalt. Som stedet for folkeoplysning og egen læring. Ikke mindst set i forhold til den udvikling IVA har gennemgået fra professionsskole til universitet de sidste år. Med nær konktakt til bl.a. Københavns Universitet og Aalborg Universitet og med mulighed for de studerende til selv at sammensætte egen uddannelse med dele fra andre universitetsområder.

IVA uddanner og forsker i dag i informationsvidenskab og kulturformidling, og den nye profil har betydet en øget tilgang til studiet. Hvilket set fra folkebibliotekerne og deres opdraggivere, kommunerne, er særdeles vigtigt og meget glædeligt af hensyn til de kommende års store generationsskifte i bibliotekernes medarbejderstab. Men ikke mindst af hensyn til det moderne biblioteks service til borgerne, som i stigende grad tager de nye medier til sig og har brug for biblioteket til også i den sammenhæng at finde frem til den rigtige og kvalitetsbaserede viden og information.

Den nye placering burde kunne styrke denne udvikling, men jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at det ikke kommer til at betyde en nedprioritering af IVA’s hidtidige fokus på biblioteker og kulturformidling. De specifikke biblioteksfaglige kompetencer er ganske enkelt afgørende for en fastholdelse og videreførelse af folkebibliotekernes unikke rolle som kultur- og videnscenter.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...