IVA fusionerer med Københavns Universitet

Skrevet af

Jack Andersen, Per Hasle

16. oktober, 2012

På forsknings- og uddannelsesområdet har IVA i de senere år arbejdet hen imod at blive fuldt ud kompatibel og sammenlignelig med de danske universiteter. Generelt har IVA således længe været i gang med en bevægelse ‘ind imod’ universitetsverdenen.

Afsættet
IVA har siden 2009 haft et særligt tæt forsknings- og uddannelsessamarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) ved Københavns Universitet (KU). Dette samarbejde har bl.a. betydet en øget tilgængelighed af fag og fagkombinationer for IVAs studerende, ligesom det på forskningssiden har resulteret i diverse fælles afholdte forskningsseminarer og konferencer. Alt sammen noget, der har gavnet IVAs studier og forskning, som derved er blevet kvalificeret og udfordret i større miljøer. Dertil kommer også flere større forskningsprojekter, hvor IVA og KU (samt flere) også samarbejder, eksempelvis LARM-projektet, hvor DRs lydarkiver nyttiggøres på nye måder (se eventuelt mere på www.iva.dk).

På positivsiden
Med fusionen kan IVAs rejse som højere forsknings- og uddannelsesinstitution fra den første bacheloruddannelse i 1998 over de første ph.d.-stipendiater i 2000 til indsættelse af IVAs første professorer i 2001 og udstedelsen af første doktorgrad ved IVA i 2006 nu siges at være fuldendt. Dertil skal også lægges de senere års stærke internationalisering, hvor IVA har etableret en række intense samarbejder og nye studiemuligheder, bl.a. et fælles kandidatudbud med Humboldt Universitet. IVA står nu i en situation, hvor vi kan tilbyde KU et internationalt anerkendt forskningsfelt i form af informationsvidenskab med en profil, hvor sociologisk-kulturvidenskabelige tilgange er væsentlige.
IVA’s forskning vil gennem fusionen blive eksponeret og kvalificeret i et bredere miljø og samtidig træde ind i en traditionsrig forskningstung institution.

På uddannelsesområdet er gevinsterne, at man kan tilbyde IVAs studerende muligheder for tilvalg, valgfag og sammensætning af fag på en måde, IVA inden for egne rækker ikke ville være i stand til at gøre. IVAs studerende står simpelthen stærkere på denne måde. Dette er naturligvis ikke kun til gavn for IVA, men i høj grad også til gavn for det samlede danske biblioteksfelt, der får kandidater med endnu flere forskellige kompetencer og profiler. Hvilket i øvrigt også gælder i forhold til de øvrige aftagere af IVAs kandidater, som i de senere år har aftaget en støt stigende andel af den samlede kandidatproduktion.

Integritet og identitet fremover
Det er klart, at IVA har drøftet fordele og ulemper ved en fusion. KU er som bekendt meget, meget større end IVA, og man kunne frygte, at IVAs særlige faglighed og profil i øvrigt kunne drukne lidt i den store sammenhæng. Vores drøftelser med KU peger dog ikke i den retning. Der er på KU stor forståelse for, at også KU kun opnår den fulde gevinst ved netop at få et nyt og markant fagområde. Fra starten af drøftelserne har IVAs integritet og identitet stået centralt, og vi er samlet set overbevist om, at fusionen med KU betyder en videreførelse af det fag, vi kender, men på et styrket grundlag.

Til alle de positive grunde kommer også et element af rettidig omhu – en sober erkendelse af, at IVAs position som fuldt selv-stændig universitær institution på længere sigt ville blive vanskelig. Ressortflytningen til Uddannelsesministeriet i oktober 2011 betød, at IVA i dag står som en af de mindste institutioner overhovedet i denne sammenhæng. De fordele, vi ovenfor har fremhævet, og som kan opnås gennem fusionen med KU, ville omvendt være elementer, som nemt kunne komme til at mangle ved et fortsat liv som fuldt selvstændig institution.

Godt udgangspunkt
IVA anno 2012 er en forsknings- og uddannelsesinstitution, der de seneste tre år har oplevet store stigninger i ansøgertal til studiet, flere forskningspublikationer, øget grad af internationalisering, styrkede eksterne relationer og, ikke mindst, en velfungerende administration. Samlet set har vi i ledelsen på IVA derfor vurderet, at tiden til at søge en fusion med KU er helt rigtig, fordi IVA som forsknings- og uddannelsesinstitution er bedre rustet end nogensinde før.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med hele biblioteksverdenen, der i vores optik er både en afgørende samarbejdspartner og en central aftager af vores kandidater, der allerede fra januar 2013 forventes at få et eksamensbevis fra KU.

Største optag på IVA i 10 år
I denne omgang fik 252 ansøgere brev om, at de er optaget på bacheloruddannelsen på Det Informationsvidenskabelig Akademi. Samlet set er der tale om det største optag i 10 år på bacheloruddannelsen på IVA.
Af de 252 er 208 optaget i København mod 200 i 2011, hvor 12 kom på en stand-by-liste. På IVAs afdeling i Aalborg optog man i år 44 mod 51 sidste år, så her er der ved studieårets start enkelte ledige pladser.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...