IVA: Turbulent og spændende TILBAGEBLIK

Skrevet af

Per Hasle

3 december, 2013

IVA årsberetning for 2012 ved rektor:

Fusionen
År 2012 har på IVA på alle måder stået i fusionens tegn. Siden 2009 har IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi, tidligere Danmarks Biblioteksskole) opdyrket et stadig tættere samarbejde med Københavns Universitet (KU). Ydermere blev det allerede i 2010 besluttet, at IVAs afdeling i København fra 2015-16 skulle flytte til KUs Campus Syd (KUA). Det lå dermed lige for at tage den fulde konsekvens af denne udvikling, da IVA efter regeringsskiftet i efteråret 2011 blev flyttet fra Kulturministeriet til Uddannelsesministeriet. Kort efter ressortflytningen indledtes derfor drøftelser med Københavns Universitet om fusion. Dette har ført til, at IVA indfusioneres i Københavns Universitet pr. 1. april 2013.

Der er naturligvis mange ting, der skal overvejes i forbindelse med at lade en vel-etableret og selvstændig institution som IVA indfusionere i KU. Samlet har vi på IVA vurderet, at IVA vil stå bedre som forsknings- og uddannelsesinstitution inden for informationsvidenskab og kulturformidling i regi af KU fremfor at være soloinstitution under Uddannelsesministeriet, og at dette faktisk giver den bedste fremtidssikring af faget.

IVA indfusioneres som institut/school på Det Humanistiske Fakultet under gode vilkår. Uddannelserne som bac.scient. bibl., bibliotekar DB og cand.scient.bibl. fortsætter, ligesom det nye institut fortsat består af en afdeling i Aalborg såvel som en afdeling i København. Uddannelserne indplaceres på det såkaldt “høje humaniora taxameter”, hvilket også lover godt for uddannelsernes og fagets fremtid. Både KU og IVA lægger desuden afgørende vægt på, at den nære relation til biblio-teksområdet fastholdes og fortsat udvikles.

Uddannelseområdet og søgningen
Søgningen af studerende udviste ligesom i 2010 og 2011 en god vækst med en fremgang på 16 % i København og 12 % i Aalborg. Med 460 ansøgere i alt var søgningen til IVA den højeste siden 2000. Den samlede stigning i ansøgninger til bacheloruddannelsen gennem de sidste tre år er meget tilfredsstillende på over 100 %. Fremgangen i 1. prioritets-ansøgninger var i 2012 på ca. 6 % for hele IVA, hvilket også fortsætter en stigende tendens fra de nærmest forudgående år. Det er fortsat et vigtigt mål for IVA at øge den samlede andel af 1. prioritets-ansøgninger.

Efter at fastholdelsen af studerende siden 2008 år for år har været forbedret ret markant, fra en fastholdelse på 65 % på 1. studieår i 2008 til en fastholdelse på 76 % på 1. studieår 2011, er fastholdelsen af studerende efter 1. studieår gået tilbage til ca. 70 %. i 2012. Der er ingen entydig forklaring på, hvorfor frafaldet har været større i 2012. Fastholdelse er fortsat et højt prioriteret mål for IVA, der har iværksat en række initiativer for at udvikle studiemiljø, der kan inspirere til at få gode studievaner fra starten mv. Foreløbige tal fra optaget 2012 tyder på, at fastholdelsen igen er i stigning, men dette kan først opgøres med sikkerhed senere.

Ultimo 2012 påbegyndtes på IVA en lettere revision af kandidatstudieordningen. Sigtet er at tage højde for den nye situation under KU samt at gøre studieordningen mere tidssvarende i forhold til IVA’s forskningskompetencer og -områder. Arbejdet med revisionen forventes færdigt i løbet af foråret 2013 således, at den nye kandidatstudieordning kan træde i kraft pr. 1. september 2013.

Forskningsområdet og videndelingen
Selv om årets publikationer endnu ikke er færdigvalideret, ser det ud til, at IVA i 2012 fortsætter sin pæne stigning i antallet af peer-reviewede artikler pr. forskningsårsværk. Dermed fortsætter en længere proces med det mål at højne forskningsaktiviteten med at bære frugt. Også en vigtig antologi om forskningsbibliotekernes nye udfordringer, redigeret af IVA-forskere og med bidrag fra forskere og biblioteksaktører, er udkommet i 2012.

IVA har fortsat haft fokus på videndeling og forskningskommunikation. Gennem 2012 har fem af IVAs forskere, heriblandt rektor, deltaget i udsendelser i regi af Danskernes Akademi, og IVA-forskere har i forhold til institutionens størrelse været meget synlige i fagligt relevante offentlige debatter, Forskningens Døgn o.lign.

Ph.d.-området er stadig genstand for en ganske særlig indsats. I løbet af 2012 er der kommet endnu en ph.d.-studerende til, og to stillinger er under besættelse. Det nære samarbejde med Berlin School of Information ved Humboldt Universitet er fortsat også på dette område. I løbet af året har der været tre videotransmitterede kollokvier, hvor et pænt antal VIP’ere og ledere fra IVA deltager aktivt. Ph.d.-miljøet er i løbet af året tillige blevet beriget med to længerevarende ophold af ph.d.-studerende fra henholdsvis Carlos III universitet i Madrid og Tsukuba universitetet i Japan.

Internationalisering
IVA har gennem en længere årrække haft en højt anerkendt status internationalt, men har inden for de seneste få år formået at omsætte denne langt mere markant. Dette er især sket gennem medlemskab af den internationale iSchool organisation (siden 2009) og herunder et særligt tæt samarbejde med Berlin School of Information. Særligt prominent er her lanceringen af en fælles 1-årig joint study profile på kandidat-niveau med et semester i København fulgt af et semester i Berlin. Første forløb har kørt fra sommeren 2012.

Internationaliseringsindsatsen vedrører naturligvis også andre områder og partnere. Der prioriteres fortsat et tæt nordisk samarbejde, som bl.a. er udviklet gennem NORSLIS-samarbejdet 2004-08 og som nu fortsættes på forskellig måde. Inden for iSchool-sammenhængen skal også fremhæves en særlig tæt relation til School of Information Management (SIM) ved Wuhan Universitet. IVA har siden primo 2010 haft en samarbejdsaftale med SIM. Dette har bl.a. resulteret i, at en professor herfra har været gæsteprofessor ved IVA i ti måneder. Samarbejdsaftalen blev kraftigt udbygget i oktober 2012, hvor en delegation fra IVA besøgte Wuhan. Den nye aftale vedrører forskerudveksling og studenterudveksling på alle niveauer og forventes allerede at sætte spor i 2013.

Det internationale aspekt er i det hele taget blevet afgørende for IVA. Institutionens plads i international Library and Information Science er stadig mere afgørende for både IVAs identitet og den samfundsnytte, institutionen leverer. Dette manifesteres også ved, at IVA er vært og medvært for to store informationsvidenskabelige konferencer i 2013 og 2014 samt medvært for to konferencer omhandlende information retrieval og kulturpolitik i 2013.

Sammenfattende er IVA således fortsat i en klar positiv udvikling.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...