IVA: Turbulent og spændende TILBAGEBLIK

Skrevet af

3. december, 2013

IVA årsberetning for 2012 ved rektor:

Fusionen
År 2012 har på IVA på alle måder stået i fusionens tegn. Siden 2009 har IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi, tidligere Danmarks Biblioteksskole) opdyrket et stadig tættere samarbejde med Københavns Universitet (KU). Ydermere blev det allerede i 2010 besluttet, at IVAs afdeling i København fra 2015-16 skulle flytte til KUs Campus Syd (KUA). Det lå dermed lige for at tage den fulde konsekvens af denne udvikling, da IVA efter regeringsskiftet i efteråret 2011 blev flyttet fra Kulturministeriet til Uddannelsesministeriet. Kort efter ressortflytningen indledtes derfor drøftelser med Københavns Universitet om fusion. Dette har ført til, at IVA indfusioneres i Københavns Universitet pr. 1. april 2013.

Der er naturligvis mange ting, der skal overvejes i forbindelse med at lade en vel-etableret og selvstændig institution som IVA indfusionere i KU. Samlet har vi på IVA vurderet, at IVA vil stå bedre som forsknings- og uddannelsesinstitution inden for informationsvidenskab og kulturformidling i regi af KU fremfor at være soloinstitution under Uddannelsesministeriet, og at dette faktisk giver den bedste fremtidssikring af faget.

IVA indfusioneres som institut/school på Det Humanistiske Fakultet under gode vilkår. Uddannelserne som bac.scient. bibl., bibliotekar DB og cand.scient.bibl. fortsætter, ligesom det nye institut fortsat består af en afdeling i Aalborg såvel som en afdeling i København. Uddannelserne indplaceres på det såkaldt “høje humaniora taxameter”, hvilket også lover godt for uddannelsernes og fagets fremtid. Både KU og IVA lægger desuden afgørende vægt på, at den nære relation til biblio-teksområdet fastholdes og fortsat udvikles.

Uddannelseområdet og søgningen
Søgningen af studerende udviste ligesom i 2010 og 2011 en god vækst med en fremgang på 16 % i København og 12 % i Aalborg. Med 460 ansøgere i alt var søgningen til IVA den højeste siden 2000. Den samlede stigning i ansøgninger til bacheloruddannelsen gennem de sidste tre år er meget tilfredsstillende på over 100 %. Fremgangen i 1. prioritets-ansøgninger var i 2012 på ca. 6 % for hele IVA, hvilket også fortsætter en stigende tendens fra de nærmest forudgående år. Det er fortsat et vigtigt mål for IVA at øge den samlede andel af 1. prioritets-ansøgninger.

Efter at fastholdelsen af studerende siden 2008 år for år har været forbedret ret markant, fra en fastholdelse på 65 % på 1. studieår i 2008 til en fastholdelse på 76 % på 1. studieår 2011, er fastholdelsen af studerende efter 1. studieår gået tilbage til ca. 70 %. i 2012. Der er ingen entydig forklaring på, hvorfor frafaldet har været større i 2012. Fastholdelse er fortsat et højt prioriteret mål for IVA, der har iværksat en række initiativer for at udvikle studiemiljø, der kan inspirere til at få gode studievaner fra starten mv. Foreløbige tal fra optaget 2012 tyder på, at fastholdelsen igen er i stigning, men dette kan først opgøres med sikkerhed senere.

Ultimo 2012 påbegyndtes på IVA en lettere revision af kandidatstudieordningen. Sigtet er at tage højde for den nye situation under KU samt at gøre studieordningen mere tidssvarende i forhold til IVA’s forskningskompetencer og -områder. Arbejdet med revisionen forventes færdigt i løbet af foråret 2013 således, at den nye kandidatstudieordning kan træde i kraft pr. 1. september 2013.

Forskningsområdet og videndelingen
Selv om årets publikationer endnu ikke er færdigvalideret, ser det ud til, at IVA i 2012 fortsætter sin pæne stigning i antallet af peer-reviewede artikler pr. forskningsårsværk. Dermed fortsætter en længere proces med det mål at højne forskningsaktiviteten med at bære frugt. Også en vigtig antologi om forskningsbibliotekernes nye udfordringer, redigeret af IVA-forskere og med bidrag fra forskere og biblioteksaktører, er udkommet i 2012.

IVA har fortsat haft fokus på videndeling og forskningskommunikation. Gennem 2012 har fem af IVAs forskere, heriblandt rektor, deltaget i udsendelser i regi af Danskernes Akademi, og IVA-forskere har i forhold til institutionens størrelse været meget synlige i fagligt relevante offentlige debatter, Forskningens Døgn o.lign.

Ph.d.-området er stadig genstand for en ganske særlig indsats. I løbet af 2012 er der kommet endnu en ph.d.-studerende til, og to stillinger er under besættelse. Det nære samarbejde med Berlin School of Information ved Humboldt Universitet er fortsat også på dette område. I løbet af året har der været tre videotransmitterede kollokvier, hvor et pænt antal VIP’ere og ledere fra IVA deltager aktivt. Ph.d.-miljøet er i løbet af året tillige blevet beriget med to længerevarende ophold af ph.d.-studerende fra henholdsvis Carlos III universitet i Madrid og Tsukuba universitetet i Japan.

Internationalisering
IVA har gennem en længere årrække haft en højt anerkendt status internationalt, men har inden for de seneste få år formået at omsætte denne langt mere markant. Dette er især sket gennem medlemskab af den internationale iSchool organisation (siden 2009) og herunder et særligt tæt samarbejde med Berlin School of Information. Særligt prominent er her lanceringen af en fælles 1-årig joint study profile på kandidat-niveau med et semester i København fulgt af et semester i Berlin. Første forløb har kørt fra sommeren 2012.

Internationaliseringsindsatsen vedrører naturligvis også andre områder og partnere. Der prioriteres fortsat et tæt nordisk samarbejde, som bl.a. er udviklet gennem NORSLIS-samarbejdet 2004-08 og som nu fortsættes på forskellig måde. Inden for iSchool-sammenhængen skal også fremhæves en særlig tæt relation til School of Information Management (SIM) ved Wuhan Universitet. IVA har siden primo 2010 haft en samarbejdsaftale med SIM. Dette har bl.a. resulteret i, at en professor herfra har været gæsteprofessor ved IVA i ti måneder. Samarbejdsaftalen blev kraftigt udbygget i oktober 2012, hvor en delegation fra IVA besøgte Wuhan. Den nye aftale vedrører forskerudveksling og studenterudveksling på alle niveauer og forventes allerede at sætte spor i 2013.

Det internationale aspekt er i det hele taget blevet afgørende for IVA. Institutionens plads i international Library and Information Science er stadig mere afgørende for både IVAs identitet og den samfundsnytte, institutionen leverer. Dette manifesteres også ved, at IVA er vært og medvært for to store informationsvidenskabelige konferencer i 2013 og 2014 samt medvært for to konferencer omhandlende information retrieval og kulturpolitik i 2013.

Sammenfattende er IVA således fortsat i en klar positiv udvikling.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...