Jægerspris Bibliotek. Nu integreret Folkebibliotek og PLC

Skrevet af

Kirstine Lundsgaard

14 april, 2020

Det har længe ligget i kortene, at biblioteket i Jægerspris skulle flytte sammen med Jægerspris Skole, så vi fik et integreret bibliotek, og i begyndelsen af i år blev idéen en realitet.

Vi åbnede for herlighederne lørdag den 18. februar med overvældende rykind og markant politisk bevågenhed – bl.a. taler fra borgmester, formand for henholdsvis fritidsudvalget og uddannelsesudvalget. Der blev uddelt knap 700 fastelavnsboller, der var rollespil mv. for børnene, jazzmusik for de voksne og mange glade og tilfredse besøgende.

Budgetvedtagelse og mål

Ved budgetvedtagelsen 2018 blev det vedtaget, at planerne skulle føres ud i livet: “Det giver skolens elever og kommunens borgere mulighed for at benytte faciliteterne sammen og samtidig. Her vil man kunne møde et personale, der arbejder tværfagligt både med udlån, kultur og læringsvejledning. Målet er, at det skal styrke skolens læringscenter og fortsat udvikle et attraktivt bibliotek med let fysisk adgang for borgerne ved fortsat at være åbent bibliotek udenfor bemandingstiden.”

Så opgaven var klar. Det var den endelige placering ikke. Jægers-pris Skole består af to skoler, der ligger side om side adskilt af en sportsplads. Befolkningsunderlaget har udviklet sig, så alle elever i dag kan rummes på den ene skole. På den baggrund skal beslutningen også ses som en optimeret brug af kommunens lokaler. Ved budgetvedtagelsen blev det samtidig besluttet, at to specialskoler skulle flyttes til Jægerspris Skole. Så vi var mange medspillere om opgaven.

Proces og afsæt

Vi var i den heldige situation, at alle parter fra begyndelsen så det som en spændende opgave. Fra bibliotekets side har der væ-ret fuld opbakning hele tiden, og alle involverede kastede sig over opgaven fra dag et.

En væsentlig årsag til det gode forløb har været samarbejdet med tegnestuen RUM, som er arkitekter på hele projektet og står bag forslagene om fordelingen af lokaler. Indledningsvis drøftede alle parter de forskellige behov og ønsker. RUM kom derefter med tre scenarier, som vi drøftede hver især, og vi var helt enige om det samme forslag.

Den politiske godkendelse af Helhedsplanen – samling af funktioner i Jægerspris – blev vedtaget i marts 2019.

Helhedsplanen betød, at Jægerspris Skole 0.- 9. klasse blev samlet på en matrikel, og biblioteket blev placeret sammen med de to specialskoler og den ene af de to idrætshaller på den anden matrikel.

Indretning med RUM

Vi gik nu i gang med den spændende opgave: indretningen. Alt foregik i et tæt samarbejde med tegnestuen RUM og kommunens interne projektleder. Vi valgte BCI/Lammhults til indretning af bibliotekets område. Budgettet var ikke overvældende: 500.000 kroner til inventar og nyt IT-udstyr, så der var i høj grad tale om genbrug og kreativ tænkning. Beløbet blev dog efter fremlæg-gelse af de endelige planer hævet til 760.000. Dertil kom 470.000 kroner, som biblioteket har sparet sammen gennem de sidste år til netop dette projekt.

Forhøjelsen skyldes, at arealet til biblioteket er betragteligt udvidet. Der skal være plads til, at en hel klasse kan arbejde samtidig, og vi skulle indrette en foyer, som tidligere var et lidt lukket lokale for idrætsudøverne, men nu er fælles for idræt og bibliotek. Forældrene kan f.eks. sidde med en avis eller en bog, mens de venter på deres børn, og idrætsfolkene kan hygge sig efter træning.

Skolernes Fællessamling og Lokalhistorisk Arkiv, som begge er en del af bibliotekets virksomhed, skulle ligeledes flyttes til de nye rammer.

Signalfarve, fælles foyer og zoner

RUM har anvendt rød signalfarve for at vise, at her foregår noget nyt og anderledes. Borgerne bliver udendørs budt velkommen af en høj rød væg, hvorpå der skal stå: Bibliotek – Idrætshal – Lokalarkiv.

På pladsen foran indgangen er der en markant rød stor plantekumme, og der kommer røde bogstaver på asfalten.

I foyeren går det røde gulv igen og leder frem til biblioteket, hvor den røde farve igen leder videre til de forskellige afdelinger i biblioteket. Indgangen er som sagt fælles for alle parter: Arkiv, bibliotek, skoleelever og idrætsudøvere. Væggene ved de to indgange i foyeren er beklædt med folie, der indikerer henholdsvis bibliotek og idræt.

Selve biblioteket er opdelt i zoner for at tilgodese både børnehaver, skoleelever og de voksne biblioteksbrugere.

Overfor småbørnsområdet breder voksenafdelingen sig. Det er det blå/grønne område, hvor de gamle reoler er genbrugt, og gavlene er nu beklædt med træ. I midten af rummet er der et stort hyggeområde med godt lys fra et ovenlysvindue.

Småbørnsområdet er med hvide reoler (de eneste nye reoler). Midt i området er der et markant stort legehus, der er små borde-bænkesæt, og de to endevægge er med tapet, der viser natur og skov. For hvad er mere naturligt end trække Jægersprisskovene ind i biblioteket?

Den sidste afdeling er vores røde afdeling for de større børn og unge. Her er der i en glastilbygning indrettet et område med borde og stole, så der er plads til en hel klasse. Biblioteket rummer også et mindre møderum og et stillerum – det sidste har eleverne taget virkelig godt imod.

IT og sammenlagte biblioteker

Vi havde indhentet erfaringer fra andre sammenlagte biblioteker, og vi kan konstatere, at man håndterer især udlån på forskellig vis alt efter udgangspunktet for sammenlægningen. Dette bekræftede os i, at det ikke var enkelt at lægge de to biblioteksbaser sammen, da de lå i hver deres ‘agency’. Vi skulle kun overtage selve udlånssamlingen, så det var ikke muligt blot at overføre alt på en gang. Det viste sig, at det var dyrt, hvis det skulle gøres via systemleverandøren, og da vi alligevel skulle have hver bog i hånden, komme chip i og i en del tilfælde skifte stregkode, valgte vi at gøre det med håndkraft. Det tog tid, men var også en absolut nødvendig proces, da vi fik sorteret masser af bøger fra, som var forældede eller meget slidte. Vi havde dog foretaget en meget grundig kassation allerede sidste sommer.

Alle elever skulle desuden oprettes i folkebiblioteket. Lærere og elever kan stadig låne vha. de velkendte klasselister, men vi valgte også at lave lånerkort til alle eleverne, da de fungerer bedre, og desuden kan bruges til adgang i den selvbetjente åbningstid. Kortene blev lavet klassevis på forhånd, så de lå klar til afhentning. Vi var til møde både med skolebestyrelse og lærerråd, hvor vi fortalte om, hvordan det skulle foregå, om indretning mv. samt om bibliotekets tilbud om biblioteksintroduktioner. Det gav gevinst, for de første dage efter åbningen kom der rigtig mange klasser på besøg, fik hjælp til opgaveskrivning, blev vist rundt og fik lånerkort. Med hensyn til håndtering af lånerkort havde vi kommunens jurist med på råd, så alt gik korrekt til.

Nyt fællesskab og status

Skolen og biblioteket har netop med henblik på idéen om integreret løsning haft flere samarbejder i gang de seneste år. Blandt andet med projektet Læse-løft 10-13 år med inddragelse af frivillige til at styrke elevernes læsning i fritiden. Biblioteket har haft øje for denne udvikling og har derfor haft målrettet to vakante stillinger til Jægerspris.

Vi har knap fundet vores egne ben endnu i forhold til skolesamarbejdet, nye former for udlån etc., og så lukker vi på grund af corona i en periode. Det har været en travl tid med knappe deadlines og en flytning i etaper på grund af genbrug, og en skole som også var i fuld gang af finde sig selv efter en flytning. Folke-biblioteket får fremover ansvaret for skolebiblioteket (drift, indkøb, vagter, vejledning etc.), mens de øvrige PLC- opgaver fortsat ligger hos skolen.

■ Vi kan allerede nu sige, at både elever og folkebiblioteksbrugerne har taget godt mod det nye bibliotek og besøgt os flittigt. Vi glæder os derfor alle til, at det nye sted forhåbentlig snart kan åbne igen.

 

KIRSTINE LUNDSGAARD er bibliotekschef i Frederikssund Kommune.

 

FAKTA om projektet:
Totalentreprenør-hele projektet: 3 Byg
Indretning: Tegnestuen RUM
Leverandører: BCI Lammhults, P Svensson, Holmris Møbler og Bibliotheca

 

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 2, 2020.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...